КАЛА-КОРЕЙШ МЕДИА
Меню
12+

«КАЛА-КОРЕЙШ МЕДИА"

09.07.2021 10:32 Пятница
Категории (3):
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

«Шила гIямрулис» - 90 дус ХIу районна шалдари

Автор: ПатIимат Кьурбанова

Дахадаевла районничила гIяхIти хабурти халкьличи диахъули, «Шила гIямру» газетала редакцияли ишдусличи баайчи 90 дусла гьуни ахъили саби. Гьайгьай, ил камси манзил ахIен. Илизиб бузутала хIянчи хIясиббаралликIун, ил районна пергер адамтачила макьалабала, назмуртала, суратунала лебгIеб зурбаси дубура тIашбатнинигъуна саби викIес вирар.

Гьамадси ахIенри района газетали ахъибси гьуни. Гьала-гьала хасси багьудиличил бегIбиубти журналистуни агархIели, лукIес ва бучIес балути адамтани ил хIядурбирусири. Илкьяйдалира гьарил макьала цаца хIярпли цалабирхъули.

Редакцияла типографиялизир декIар-декIарти хIурпрала ячейкаби дирути сари. Илди типографияла хIянчизартани цаладирхъули редакцияла хIянчизартани хIядурдарибти макьалаби газетабала бяхIянази кадирхьутири. КIинайс линотипла машинти дакIудухъунхIели текст илаб гъургъашиннизирадли къяяни детарахъули, хIядурбирусири бяхIлизи кабихьахъес, заглавиеби биалли, баягъи ячейкабазирти хIурпразибадли цалабирхъусири. БегI гьалаб илгъуна хIянчи чебаибхIели ну тамашариубсири ва газетала имцIали кьиматбирескариибсири. Бахъал адамтани балуси ахIенри кьалли сегъуна къиян кабирхьусирил газета дурабухъахъес багьандан.

Абзурли редакцияла ва типографияла коллектив бузули жумягIла духIнар хIябал газета дурайули дирутири гехIцIали ибти дусмазир. ГIур жумягIла бухIнаб ца дурабулхъесли барибсири.

Газета бучIантас гIяхIбизесили бетаахъес, ила кадирхъути суратуни жагатили диахъес багьандан лебилра къайгъилизиб бирутири. Газета бицIахъес макьалаби диаб яра мадиаб, ил заманаличиб балкьаахъес хIяжатсири. Камбиубси журналистунани чебирцIахъусири, макьала халаси сабли, кахIебурцалри ил къантIкабирусири. ХIябилра дахъал хIянчи дирутири итхIели газетализиб бузутас. Алапабира камти ахIенри.

Гьанна компьютертала кумекличил газетаби гьамадли дуракайули сари. Илкьяйда бурги мурталра или гьанбикес асубирар цацабехIтас. Илаб бузули калунтаницун бала сецад къиян кабихьес хIяжатсирил ил балкьаахъес багьандан. ЦацахIели дугели сягIят 12 дикайчира кавлули дирехIери газета жягIяйс балкьаахъес багьандан.

Районна машгьурти поэтунани, писательтани ва журналистунани ил редакциялизиб бузули, творчествола бягIуси гьуни бехIбуцибсири. Илдигъунтазибадлири ГIяхIмадхан Абу-Бакар, Сулайбан Рабаданов, ГIябдуллагь ВяхIидов, ШапигI МяхIяммадов ва цархIилти.

«Шила гIямру» республикализиб цаибсили бетаахъурсири журмукан Жамбулат МяхIяммадов редакторли узуси манзиллизиб. ИтхIели дебали пагьмучебти журналистунира бузутири редакциялизиб. Илди сабри уркухъанти МяхIяммад Къубаев, Мятяйкьади ХIямзатов, Рабазан Къубаев, Зайнаб Агъаттаева, Набигуллагь Сулайбанов, ГIябдулхаликь МяхIяммадов, Рабазан ГIялиев, кудалан Шамхал Шамхалов, гIяммузган ГIябдулкьадир МяхIяммадов, хIурхъан ГIязизла Сулайбан, кIишан ГIяхIмад, ирикьлан ХIусин ГIяммаев, хуршлан Гьуризат Ражабова ва цархIилтира.

Дахъал дусмазив печатникли узусири уркухъан Запир БяхIмудов. Илис нуша Шапкин дикIутири.

ХIурпри ца-цали тIулбачил цаладирхъули типографиялизиб ункъли ли бузутири Мирзаева ПатIимат, ГIябдуллаева Муъминат, Къазанапова СайхIят ва гIурлизир компьютерличи шуррухъунси Рабаданова Сакинат.

Илкьяйдали линотипличиб бузули калун ГIямацциева Хадижат, Абакарова Хадижат, БяхIмудова Райзанат ва цархIилти. Лебтанилра гьар бархIи чучи хъарси хIянчи чебетаахъили бурусири.

Илгъуна къугъаси авидлизир набра рузес кьадарбиубсири. ИлхIели набчил бархли бузули калунти гьаннара дила гъамтиван билзули бирар. Илдицунра ахIи, ДугIахъарла шилизирадси наб уркухъантира дила шанти бетауртиван билзан.

Илкьяйдали «Шила гIямру» гьарил хъули гIяхIла хабуртачил абицIуси, шимала мер-мусаличиб сабухъчебли бузутачила, гIяхIти баркьудлуми дурадуркIутачила баянти бахъличи диахъуси районнизиб гьар жумягIлизиб илала къугъати дубуртачи, диркьурбачи, майдунтачи, пергерти шимачи савлила шалдаван пархбулхъуси пасихIдешла зубари саби. Илала шала назикбикIули бургар, амма ил хIебилшниличи дирхехIе.

ГIергъити дусмала дарсдешунани районтала ва республикала газетабала хIурмат-кьимат камдиахъуб, ил белчIес дигутала лугIи мискинбиуб. Амма газета сеннира дурабулхъули саби ва бучIантачи районнизир кадиркути анцIбукьуначила, илабадти пергер адамтачила макьалаби делчIахъес имканти алкIахъули сари.

ХIябилра гIяхIти адамти бири итхIели къугъаси коллективлизиб бузути. Халаси хIурматличил пайдалабикIутири лебилра ва ца хъалибаргван уржили дирутири. Дигахъи илдас акьуси замана масхурти писдалтес, тамашала хабурти дурес.

Гьар дусла дуцIрумла замана автобус бицIили, лебилра хIянчизарти бамсриахъес Бакулизи, Бесланнизи ва диркьала мер-мусаличи дашутири. Гьайгьай, ил гIяхIси имканри школализи хIядурбирути чула дурхIнас хIяжатти гьарил секIал асесра. Гьанна илдигъунти гьайбатти гIямруличила гьанбикуницун сари калунти. Амма дахъал дусмазиб халаси къиян кабихьили далкьаахъурти газетабала подшивкабира бикьрумили детарули сари итхIелла манзилла.

ВецIани дусмазир цахIнар дузули узби-рузбиван хIеркадиубти хIянчизартазибадли бахъалгъунти итил дунъяличи арбякьи саби. Илдас ЧевяхIсини Гьалжанала анхълизиб мер кьадарбараб, мицIирли лебалтала гIямру гIеркъати ва талихIчерти диаб.

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи.

23