КАЛА-КОРЕЙШ МЕДИА
Меню
12+

«КАЛА-КОРЕЙШ МЕДИА"

25.06.2021 13:36 Пятница
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

Ректорли сагадешуначила баянти гьаладихьиб

Автор: ПатIимат Кьурбанова

Нушала районнизибадли бахъал багьудичебти ва пагьмула бегIти адамти дурабухъунти саби. Илди бузутири дигалли жамигIятла гIямру къулайдирахънила, дигалли литературализи белгиси пай кабирхьнила бетуцуназиб. Халкьла Собраниела депутат, ДГУ-ла ректор сайлин МуртазагIяли Хулаттаевичлира республикала жагьилтази кагибти багьудлуми касахъес ва илдала гIямрула даража къулайбиахъес багьандан белгиси хIянчи дурабуркIули сай. Ил, бархьаначи буралли Дахадаевла районнацунра ахIи, республикалара пахрули ветаурси гIяхIгъабза сай.

Республикализиб бегIлара халасигъуна сабси вузлис бекIдеш дирнила дурабадли, илини мурталра декIар-декIарти далдуцунира дурадуркIули вирар. БурахIелли, гьалабванра илини республикала журналистуначил 2021 ибил дуслизиб абитуриентуни кьабулбирнила шайчибси масъала ахъбуцили, пресс-конференция дураберкIиб.

ДГУ-лизи абитуриентунала документуни кьабулдирес июньна 19-личирадли дехIдирхьути сари. Пресс-конференцияла дазурбазиб, вузла ректорли багьахъур ишдуслизиб бакалавриатла 40 бетуцлизир, 7 санигIят хIясибли ва магистратурала 30 бяхIчибиз хIясибли, жагьилти кьабулбирути биъниличила. Илкьяйдали, арбякьунси дусличил цугбуцибхIели, кьабулбирни бакалавриатла шайчиб 11 процентла имцIабиубли саби ва гIяхIцадла имцIали саби магистратурала шайчибра.

МуртазагIяли Хулаттаевичли бурни хIясибли, заочно ва очно бучIутала бюджетла лерилра 1431 мер адаили сари. Контрактла журлала биалли 2500 сари. Илдазирадли магистратурала – 930.

Илкьяйдали ректорли буриб ДГУ-ли сагати бетуцуни гьаладихьниличилара. Илдазибадли саби «Халкьани-ургабси бархбас». Ил программа хIясибли дурала улкнала кIидехI мез руркъути сари. Цаибил Востокла цадехI мез руркъни (гIярабла, персияла, яра турцияла). Вузлизи кабурхутани урус мезла, дурала улкала мезла ва тарихла хIябал ЕГЭ дедес хIяжатси саби. Ца гьатIи сагаси шалира леб – «Реклама и связи с общественностью» ибси. Вузлизи кархухIели обществознаниела, тарихла ва урус мезла шайчирра багьудлуми чедиахъути сари.

Ишдуслизиб филологияла факультетлизиб «Дурала улкнала филология, востокла мезани ва литература» ибси профильра бузесиуси саби. «Динничила гIилму раркъни» ибси сагадешра бузесиуси биъниличилара багьахъур ректорли. Обществознаниела, тарихла ва урус мезла имтихIянти дедлугути сари ил бетуц чеббикIибтани.

«Физическая культура» профиль чеббикIибсини урус мезла, обществознаниела, физкултуралашала имтихIянти дедлугути сари.

Дарсдешуни къячдилкули сари цацадехIти цахIнабси багьудила (общеобразовательный) кьяли чеббикIибти абитуриентунасра. Урус мезла 40, математикала – 39, физикала – 39, информатикала ва багьахънибала-коммуникациябала технологияла – 44, химияла – 39, биологияла — 39, географияла – 40, обществознаниела – 45, историяла – 35, литературала – 40, дурала улкала мезанала – 30 баллани диэс хIяжатбиркур. Бурес чебиркур, коронавирусла пандемияличил бархбасахъи, документуни лугнила манзилра барсбарили биъниличила. Документуни кьабулдирес дехIдирхьути сари июньна 19-личир. ЧеимцIа далилти пайдаладарибтала илди дурцути сари 2021 ибил дусла июльла 10-личи бикайчи (сягIят 18.00 дикайчи). Лер июльла 12-личи бикайчи документуни кьабулдирути тяхIуртира. Илкьяйдали цахIнарли июльла 29 ибил бархIила сягIят 18.00 дикибхIели кьабулдирнила баркьуди ахирличи биркуси саби.

Документуни дедес вирар: вегI вузлизи вякьи, «Поступление в вуз онлайн» сервис пайдалабарили электронный тяхIярли, ДГУ-ла «Личный кабинет абитуриента» ибси электронный бетуц пайдалабарили ва почтала кумекличил.

Ишдуслизиб ДГУ-лизи бегI гьалаб СПО-ла 3 сагати санигIят хIясибли кьабулбирути саби. Илди сари «Информационные системы и программирование», «Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем», «Экономика и бухгалтерский учет». Ишдуслизиб, вягIда хIясибли, вузли илкьяйдали 7 санигIят касахъес багьандан 275 адамлис мер хIядурдарили сари.

СПО-ла программабази кьабулбирес бехIбирхьуси саби июльла 19-личибадли августла 25-личи бикайчи. СПО-лизи заявка бархьес вирар вузлизи, почтализибадли кагъар заказбарили, priem@dgu.ru ибси ДГУ-ла электронный почталичи ва абитуриентла личный кабинетлизибадли ДГУ-ла сайтличи.

Гьунибаънила ахирличир цалабикибтани ректорлизи дахъал суалти дедиб ва МуртазагIяли Хулаттаевичли илдас чедетаахъили жавабтира чардатур. ИмцIаливан белчIуди хъараахъурли гIергъи студентуни хIянчиличил гIеббурцниличила, пандемияличил дархдасунти къияндешуначила сарри суалти. Ректорли бурни хIясибли, Даггосуниверситетла выпускникуназибадли 50 процентла кьадарлизиб, вузли дилгьути вягIдурти хIясибли, хIянчиличил гIеббурцути саби. Илкьяйдали ДГУ-ли 400 организацияличил вягIдурти дигьи сари студентунази практика дураберкIахъес багьандан.

Ректорли илкьяйдали багьахъур пандемияличил бархбасунси гьарахъдешличи бучIахънила тяхIярличилра вуз ункъли бузниличила.

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи.

3