КАЛА-КОРЕЙШ МЕДИА
Меню
12+

«КАЛА-КОРЕЙШ МЕДИА"

25.06.2021 13:45 Пятница
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

Дубурлан ургъан-лишанчи

Автор: ХIяжимурад Ражабов Дибгашила ши

Ишди бурхIназив, дергъла ветерантачила цагьатIи макьала белкIес гIягIнили саби ибси пикриличил печатьла Юртла гьалав дугьаизурра «Лотос» типографияла къараулли узуси дила юлдаш трисанчилан Рабазайчи.

- ВяхI! ХIед нуни вецIал ветеран бурес вирус, — викIар ил. – Нушала шан МяхIяммадхIяжи валуси урги хIунира. БелкIен иличила.

- ГIяжаибли валусири нуни МяхIяммадхIяжи. Дибгашила шилизи гIяхIладли вакIибхIели, нуни иличил дявтачила ихтилат бархли барибсири. Се белкIес вирусира нуни иличила гьанна, ит заманаличирад 40 дусцадхIи ардякьи диалли? Сунечила нуни макьала лукIуси адамличила наб дархьти баянти гIягIнити сари.

- ХIебиалли, дила юлдаш Мурад, ит хIела уртахъ ХIяжи Ибрагьимовичлизи хьарбаа: МяхIяммадхIяжи илала гъамси тухум вирусири, — Рабазай дурути къантIдариб ва типографиялизи арякьун.

ГIергъиси бархIи илини набчи телефоннизирад зянкъдяхъиб ва викIар: «Мурад, хIуни уркухъан Алжанбекла Расул валуси ургар. Нуни бакьибси саби, илала дудеш дергълизив лишанчили (снайпер) калунси сай бикIули. Расулли, гьайгьайра, балули ургар сунела дудешла дявила гьуниличила. Расулличи зянкъдяхъя».

Нуни Рабазайс баркалла багьахъурра ва илмадан Расулличи Уркарахъи зянкъдяхъира. Илини ил бархIил набчи вацапличи дудешличила баянти, илала сурат, дудешлис дедибти шабагъатунала кагъар дакIахъиб.

ХIера, се белкIил шабагъатунала кагъарлизиб: «Ефрейтор Алжанбеков МяхIяммад, 588 ибил стрелковый полкла снайпер гьалаихьили сай ВатIа дергъла кIиибил даражала орденничил шабагъатлаварахъес… Ленинградский фронтла дургъбазир бутIакьяндеш дирухIели, разведчик ва лишанчи гьалмагъ Алжанбековли душма бегIлара жигарчерти цIали иртути мерани гьамадли дургули вири… Нушачи душманти чебухъунси бархIиличибад 1942 ибил дусла февральличи бикайчи снайпер Алжанбеков МяхIяммадли, дурусли чейгахъули, 23 душман кабушибтири. Ил замана илини цархIилти бургъантира бархьли лишанисахъес бурсибирутири».

1942 ибил дусла февральла 17-личив ил декIли варглизивад вяхъибсири. Сентябрьла 19-личи бикайчи № 3382 госпитальлизив ватурли ва араварили, ил хъули вархьибсири.

Алжанбеков МяхIяммад Кьурбанович акIубсири 1913 ибил дуслизив Дахадаевла районна Уркухъла шилизив. 1940 ибил дуслизив ХIунтIена ГIярмиялизиб къуллукъбарахъес арукибсири. 1943 ибил дусла сентябрь базличив чулахъиубли хъули чарухъун.

Иличирли таманхIедиуб душмантачилти Алжанбекла МяхIяммадла дявти. Ит замана нушала районна мер-мусаличибра вацIурбазиб ва гIинкъурбахIиб дигIянбиркули, республикала цацадехIти районтазибван, гIярмиялизиб къуллукъбарес хIейгули гIелумбизурти (дезертир) лебтири. Къачагъберхурти илдани хъямдирутири колхозунала мазала мас ва хIяйванти. ХIера, илди къачагъуни къирбируси отрядлизив ургъули калунси сай нушала Алжанбекла МяхIяммад.

Гьанагар бехIемцIлизи викили, 50 дусалра хIейубли, хьунулра авал биштIатира кали, 1960 ибил дуслизив ил ахиратла хъули арякьун. Илала хIянчи даимбариб кIел уршили: халалгъуна Расул духIнарти къуллукъунала капитан ветаур, вегIлара виштIаси МяхIяммад (ил дудеш вебкIили гIергъи акIубси сай) майорла уличи айкиб.

«ГехIел базла бухIнаб дергълизиб 23 душман кабушибси илини, декIли вяхъибси хIейалри, сецад кабушишира?» — акIуб дила суал иличила лукIухIели.

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи.

0