КАЛА-КОРЕЙШ МЕДИА
Меню
12+

«КАЛА-КОРЕЙШ МЕДИА"

11.06.2021 13:36 Пятница
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

Дубурти жидикIули

Автор: МяхIяммад Мирзаханов

Арбякьунси дусла декабрьла ахирличиб Россияла бегIлара мягIничерти, арадеш къулайбирахъути объектунала ва мер-мусала сияхI гьалабихьибсири. Россияла арадеш мяхIкамбирнила шайчибси туризмла Ассоцияцияли балкьаахъурси ил сияхIлизи каберхур Манаслизибси «Каспий» санаторийра.

Ил дебали дигеси анцIбукь саби, суненира нушала Дубуртар Улка адамла гьавличи гIяхIси асарбирахъуси тIабигIятличилцунра ахIенну, ил бяхIчибизла бузерила жигарчебдешлисра бикьридеш дируси. Гьайгьарагу, республикала лерилрара-сера мер-муса илгъуна даражаличи лайикьли сари. ДирхехIе, челябкьлализиб илданира сияхI чебирцIахъниличи.

Буралли, ил тяхIярла ахатрди дурабуркIуси саби адамтас арадеш къулайбарахъес белгиси мер чеббикIахъес гьамадли биахъес. Гьарилла арадеш хIясибти хасдешуни декIарти дирар. Цалис имцIали балбиркур дубуртала тяхIуси гьава, цархIиллис – урхьула шин ва ванати гъум. Ил багьандан ил шайчиб дурабуркIуси хIянчила мягIничебдеш якьинни чебиули саби, ва челябкьлализиб санаторий гьалабяхI башахъес дигуси бизнесментази кумекбарахъес.

Илкьяйдали, ил бейгI хIясибли санаторий «Каспий» Кавказла хъярхъли гьаладяхI дашути ва машгьурти санаторийтазирад ца саби. Илар детурхули сари жура-журала жагьтала форумти, балбуцуни ва цархIилти халкьанала ва декIарти динна адамтала ургарти даршудеш чIумадирахъути мероприятиеби.

Илдигъунти баянти лерни нушала санаторийличила дебали гIяхIил анцIбукь саби. Дагъистан гьарли-марли арадеш чIумабарес яра архIя барес дигуси адамлис бегIлара гIяхIил мер саби. Жура-журала дармандирути дуцIарти урунжуни лер, аравирути чяртла шурагьиби лер, умуси гьава ва жагати дубурти, хIуркIби, вацIурби ва бегIлара дунъяличиб халаси шурагьи, сабира урхьуличил цугбуцили «Каспийла урхьу» или бурули. Илцад давлачебдеш лебхIели улкала, гIяхIси хабар саби, нушала санаторий Россиялизибра дегIлара мягIничертала сияхIлизи бикни.

Дахадаевла районна мер-мусаличир ва хаслира ну акIубси Хъярбукла шилизибси дубурла гьава, иларти вава-кьар, умути ва дарма шинна урунжуни адамла арадешлис лергIер пайдалати диъни дигеси саби. Дила дахадаевланти гIяхIялдешлис хъярхъти саби ва районнизир дахъал жагати мер-муса лер. Илкьяйдали дубурлантази ва гIяхIлази дубурти жидикIули сарину, даширая ванзаличибси «алжана» чебаэс.

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи.

2