КАЛА-КОРЕЙШ МЕДИА
Меню
12+

«КАЛА-КОРЕЙШ МЕДИА"

11.06.2021 13:42 Пятница
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

Бахъла хIурматличи лайикьси

Автор: ПатIимат Кьурбанова

Ишдусла майла 19-личиб Дагъистан Республикала Р. ХIямзатовла уличилси Миллатла библиотекала конференц-заллизиб Дагъиста халкьла поэт Аминат ГIябдулманапова 75 дус риъниличил бархбасахъи, шадлихъ дураберкIиб.

Даргала машгьурси поэтла творчество дигантани ва Аминатла халаси хIурмат бирути аадамтани зал гарчли бицIилри. Ила цалабикилри чебяхIси даражала заведениебала преподавательти, студентуни, педагогуни, бучIанти, журналистуни, поэтуни, писательти, далайчиби, музыкантуни, жамигIятла хIяракатчиби.

Аминат ГIябдулманапова пагьмучерси ва машгьурси поэт риънилис бикьридеш дирули сари илала 60-йчирра имцIали жуз дурадухънилира школала программализи, Дагъиста ва Северный Кавказла антологиялизи илала творчество каберхахънилира.

Аминат ГIябдулманаповани бегI гьалар сунела гIямру педагогла санигIятличил дархдасахъес кьасбарибсири ва ДГПУ-ла физикала-математикала факультетлизи карерхурсири. Школализир математикала мугIяллимли рузескарииб. Амма дубурлан рурсилизир шурмазирадли шарабван творчестволашалси пагьмула урунжунира гьардикIескадииб. Илди цадехIалра тIашаэс дирутира ахIен. Илкьяйдали Аминатли хIисабла дурсри литературалайчи шурдалтескарииб. ДурхIнасра дигулри шягIирла умутчебси поэзияла «гажиннизибадли» «дарма шинни» бужес. Илкьяйдали Аминатла икьайчил илала ученикуназибадли поэтуни бетауртира ахъиб.

Аминатли сунела пагьмула хIячми мурхьдарес кьасбариб ва Москвализибси М.Горькийла уличилси Литературный институтлизи гьуни буциб. Илаб итхIели улкала чеббикIибти преподавательтани дубурлан рурсилис гIямрула ва творчествола кагибти дурсри кадирхьутири. Иличил бархли бучIутири СССР-лизирти узити республикабала вакилтира. Илдачил Аминатли гьаннара гьалмагъдешла бархбасуни къябаили ахIен. Дахадаевла районна Хъярбукла шилизирадси рурсила назмурти урусла ва цархIилти мезаначил дурадулхъескадииб.

КIарахъала машгьурси шягIир КьахIаб Росолан МяхIмудличи урши алхунси дубурлан хьунул адам дугьаризурли сари чIиллай белкIахъес. Чумал бархIи пикривикIули кали сай поэт, амма белкI бетарули ахIен. Хьунул адам кIинайс ракIибхIели илини бурили сай ну бебкIибтачила лукIан ахIенра, нуни дигайличила, челябкьлаличила, талихIличила сари назмурти цаладирхъути или. Нушала Аминатлира даргалацунра ахIи, Дагъиста цархIилти миллатунала далайчибасра далуйти лукIуси сари. илди сари марти дигайличила, талихIличила, умутчебси челябкьлаличила. Гьанна илди 500-личи адикили сари. Ил халаси сархибдеш саби, сенахIенну гьарил далайчис сунела уркIила хIялани ва кьисмат пикрилизи касили, илини гьалабихьибси макьамличи далдикахъили далуйти делкIес хIяжатси саби. Илгъуна хIянчи барес вирар чIянкIли далайла ва назмурти лукIнила пагьмурти лерси, цархIилла уркIила хIялани ункъли иргъуси адамлицун. Аминат илбагьандан сари далайчибани ва илдачи лехIирхъутани халаси хIурматличил алавруцибси, чула шадлихъуначи мурталра жирируси.

Халати жавабкардеш хъардикили сари ишбархIи А. ГIябдулманаповачи дарган мезли дурабулхъуси «Лачин» журналла редактор сарлинра. КIел базли гьачам дурабулхъуси даргала миллатла биштIатас хасбарибси ил журнал Аминатли суненицун балкьарахъуси саби ва ила сунела ва цархIилти автортала макьалаби, назмурти ва биштIатала суратуни кадурхахъути сари. Ил илцадра чебетаахъили хIядурбируси саби, хIятта школабазиб нешла мезла дурсрачибра пайдалабирес лайикьси саби. Ил кайсантани ункъли балули саби сегъунти пайдалати гIякьлумани, насихIятунани ва мисалтани бухIнабицIилил журнал. Чула дурхIначи диги лерти ва нешла мез хъумхIертахъес къайгъилизибти бегIтани ва чула санигIят ункъли балути мугIяллимтани ил кайсесра хIяжатси саби.

Юбилейлис хасбарибси шадлихъ бузахъулри Дагъиста писательтала Союзла даргала секцияла руководитель, ДГУ-ла профессор, филологияла гIилмуртала доктор Муса БяхIяммадовли.

Микрофонна гьала дурабухъи, поэтлис къугъати гъай дуриб «Тарихла-культурала рухIла кабиз» ибси жамигIятла организацияла руководитель Перзият БяхIяндовани, ДР-ла Дагъиста писательтала Союзла Правлениела председательла заместитель, Дагъиста халкьла поэт Марина ГIяхIмадова-Колюбякинани, Р.ХIямзатовла уличилси миллатла библиотекала директорла заместитель Сарат ЖабрагIиловани, «Дагестанская жизнь» газетала хIянчизар ХIяжи Мирзоевли ва бахъал цархIилтира.

Балбуцличир гьайбатти далуйти зайдухъахъун Дагъистан Республикала ва Чечняла Республикала халкьла гIяртистка ПатIимат Кьагьировани, ДР-ла халкьла гIяртистуни Пирдауз Камаловани, ЦIибац ГIялишиховани, Сулайбан ГIябдуллаевли ва бахъал цархIилтанира.

Дубуртар Улкала тах шагьарла дахъалгъунти школабала бучIантани поэтла назмурти делчIун.

Библиотекала краеведческий ва миллатла литературала отделла бекI библиотекарь Салимат ХIяжиевани жагали балкьаахъурси А. ГIябдулманаповала «Иш дунъяличирадли ну даимлис архIякьяс» ибси жузала выставкара лебтасалра гIяхIбизур.

Балбуцла ахирличиб Аминатли сунела гIяхIли давлачебси кьумурличи жибариб.

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи.

2