КАЛА-КОРЕЙШ МЕДИА
Меню
12+

«КАЛА-КОРЕЙШ МЕДИА"

21.05.2021 10:40 Пятница
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

Хабардерхурси дарган

Автор: ПатIимат Кьурбанова

МяхIячкъалала Ленинна комсомолла парклизибси дявила асилдешла Музейлизиб Дагъистанна кавалерияла эскадронна Берлиннизи баахъибси байрахъ леб. Дагъистанлантани ил Дубуртар Улкала гIяхIгъабза уршбачила ва илдала хабардерхурси командир Къара Къараевличила хъумхIертахъес или бихIуси саби.

Къара Къараев акIубси сай 1891 ибил дуслизив Лавашала районна ЦIудхъурла шилизиб хIербирути Рабаданнара Зугьралара хъалибарглизив. Илдала хъалибарглизиб урегал рурсира хIябал уршира лебтири. Илдазивадли Къара бегIлара халалгъуна сайри. ВиштIали левай ил араси ва залумси вири. Дигахъи илис шиннизив куртIикIес, гIяярвашес ва бялихъуни дурцес.

Дургъби дехIдихьибхIели ил Талгила курортличив сайри. Дергъла кахси хабарличила аргъибхIели, ил къалабали МяхIячкъалализи вакIиб, Дагъистанна военкоматлизи вякьи, дургъбази вархьаахъес тиладибариб. ИлхIели Къара Рабаданович 60 дус виублири.

Дагъистанна военкоматла руководстволи иличи МяхIячкъалализибси гужевой транспортла цахIнабси пунктлис бекIдешдарахъес хъарбарибсири. ХIунтIена ГIярмиялис дархьес багьандан республикализир лерти колхозунала илхъназирад, ябнала депобазирад ва цархIилти хозяйствобазирад урчи цаладяхъяхъес хъарбарилри иличи.

Вякьунсири Къара Къараев Ростовлизира. ИлхIели ил Югла фронтла ДекIарси кавалерияла дивизияла 68 ибил полкла командирли дергълизи вархьибсири.

Фашистунала гIяскурти Моздоклизи гъамдикIухIели, Грозныйлизи ва Дагъистаннизи илди духIнадурхнила урехи алкIулри. ИлхIели цархIилти дявила частанира ила дикIахъес хIяжатлири. Илдала лугIилизир кавалериялара.

КЪ.Къараевличи саби гIяхIъулатала кавалерияла эскадрон акIахъес хъарбарилри ва гIур сайра илала командирли катурсири.

Урехиагарси, залумси, серхурси ил гIяхIгъабза жагьилти бургъантас гIелаулхъуси ахIенри. Бургъантас ил чула дудешван дигахъусири.

Илгъуна гIяхIгъабзала халаси хIурматбирули ва иличи дигили бицIибти нушала республикала ва цархIилти халкьанала багьадурти башутири ил игитси эскадроннизиб къуллукъбарес. Моздоклизир детерхурти дургъбазиб бегI гьалаб ахъбуцибси эскадронна байрахъ, дургъбала цIала ва кахти анцIбукьунала мер-муса чедидирхъули, Берлиннизи баахъибси саби.

Дявила эскадронна бургъантала игитти баркьудлуми ахъли кьиматладарибтири БКПб-ла Дагъистанна обкомла цаибил секретарь А.М.ГIялиевли, 91 ибил стрелковая дивизияла командир генерал-майор М.В.Калининни, Дагъистанна кавалерияла эскадронна штабла начальник М.Товкаевли.

Дургъби тамандиубли гIергъи, 1945 ибил дуслизив Къара Къараев ДАССР-ла гIяяркьянабала хозяйствола баркьудлумала шайчибси управлениела начальникли катурсири.

КПСС-ла обкомла составлизи, депутатли, ДАССР-ла Верховный Советла Президиумла членни чуйнара викIибсири. КIел ХIунтIена Байрахъла, Бузерила ХIунтIена Байрахъла, ХIунтIена Зубарила, кIел «ХIурматла лишан» бикIути ордентачил, дахъал медальтачил ва грамотабачил шабагъатлаварибси сай ил дарган гIяхIгъабза.

Къара Къараев 82 дусла гIямруличив итил дунъяличи арякьунсири. Сай мицIирли левай ил дубурлантани халаси хIурматличил ва дигиличил алавуцибсири. Амма илдигъунти хабарла игитуни бубкIути ахIен, илди халкьла уркIбазиб даимлис мицIирли кавлути саби.

ВебкIес гьалав Къ.Къараевли бурибсири, «Ну памятник ветаахъес хIяжатли ахIен» или. Илбагьандан ил Ленинна комсомолла парклизив хIяриихьибси ахIенри. Хабарла кавалерист хIяриихьибси сай МяхIячкъалала хIябрази.

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи.

1