КАЛА-КОРЕЙШ МЕДИА
Меню
12+

«КАЛА-КОРЕЙШ МЕДИА"

09.04.2021 09:12 Пятница
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

БегI гьалав адам космослизи арцурхIейчирадли – 60 дус Зубартачи гьуни гьаргбарибси

Автор: ПатIимат Кьурбанова

Юрий Алексеевич Гагарин космослизи арцниличила чуйна кинобазиб ва телевидениебала передачабазиб чебаахъаллира наб гьанбиркухIейчибадли дила уркIи пахрули бирцIусири ва гьаннара уркIилизи зурбаси разидеш кахIебурцусиван билзан ил нушала Игит уршили чебяхIси баркьуди дураберкIни багьандан. Дунъяличиб хIербирути ишдицад гIялам халкьлизив цаибси АДАМ ветаэс багьандан сецад гъабзадеш, игитдеш, гьунар… диэс хIяжатли? Илгъуна кьадричебси ва мягIничебси гьунар сархес багьандан чIянкIли СССР-ла ванзаличив акIубси ва черикIла бяркъра касили, урхIмешуахIенси чархла кьуватра лебси багьадур сай лайикьикибси. Дунъяличиб инсаният лебалцадхIи хIебилшуси ванзалан зубари ветаурлири сай икьяйдали нушала улкалан урус урши. Суненира мусни-зубрала ургаб зубартачи бегI гьалаб гьуни гьаргбарибси. ЧIянкIли ца «Гагарин» ибси девли бархли гьанна 60 дус нушала улкаланталацунра ахIи, лебилра ванзаланталара уркIи ца гIяжаибли ванабирахъули саби. СенахIенну ишхIелла манзиллизиб халаси кьадри лебси космослизив ил арцурси сай ва ца шайчибадли бегI гьалаб ванза чебаибси сай. Илала дурабадлира, ванзала дурабси мер сегъуна сабил хIеризес имканбакIибси саби.

Апрельла 12-личиб сегъуна анцIбукь кабикибсил гьарил нушала улкаланницунра ахIи, цархIилти ванзалантанира дай дугила муриси гьанкIлизивхIелира хьарбаалли, ташмишдеш агарли, бархьси жаваб чарбалта: «СССР-ла гражданин Юрий Гагарин космослизи арцурси сай» или. Бархьси саби СССР-ла манзиллизиб нушала чебяхIси ва жагаси улка дунъяла улкни-ургаб гьар секIайзиб гьалабсири. Илгъуна улкала ахIи адам бегI гьалав ванза гIелаб батурли, цархIилти зубартачи гьуни гьаргбирули, арцес хIейри.

ГIе, сунес дигусиван хIялалси бузериличил ва халаси талихIличил паргъатли адам хIериэсти СССР-лизир ва узити улкназирцун имканти лертири. ИшхIелла манзиллизирван гIяйибагарти жагьилти кабуршули, бирхъули… хIила хIуркIби кадухъи хIедири итхIели. Советский адамти гIилмулизиб, бузерилизиб, культурализиб… гьалабяхI башутири ва игитти баркьудлуми дурадуркIутири.

1961-ибил дусла апрельла 12-личив Юрий Алексеевич Гагарин бегI гьалав космослизи арцурхIели бурибси «Поехали!» ибси дев космонавтикала тарихлизиб мургьила гьайкарван кьимат ахъсили ва сагати зубартачи гьуни гьаргбируси ванзалацад битIакI абаибси умхьуличил цугбуцес вирар. Илгъуна анцIбукьличил бархбасахъи, илхIейчибадли апрельла 12 космонавтикала БархIилизи халбируси саби.

Ил тарихлашал илис гьалаб хIебиубсигъуна анцIбукь кабикибси бархI «Байконур» космодромлизибадли «Восток-1» космический корабль летчик – космонавт Юрий Алексеевич Гагарин ухIнавли гIилмулашал ва адамла гIямрулизиб лебгIеб халаси кьадри лебси баркьуди дураберкIибсири космослизи арцниличибли. Ил баркьудили Советский Союзла чебяхIдеш ва зурбадеш якьиндарибсири, лебилра ванзаланти тамашабиахъубтири.

Юрий Алексеевич Гагарин акIубси сай 1934 ибил дусла мартла 9-личив Смоленскла областьла Гжатский районна Клушино бикIуси шилизив хъубзарла хъалибарглизив. Дургъби тамандиубли гIергъи Гагаринхъала хъалибарг Гжатск бикIуси шагьарлизи гечбиубтири. Ю. Гагаринна хIурматлис илкьяйдали нушала улкализирти дахъал шимас, кьакьурбас илала у бедибси саби.

Гагаринни 1949 ибил дуслизиб 6-ибил класс таманаибсири ва Люберецкое ремесленное училищелизи керхурсири. 1951-ибил дусличивадли Саратовла индустриальный техникумлизив учIес вехIихьибсири. 1954 ибил дуслизив Юрий Саратовла аэроклублизи вакIибсири. 1955 ибил дуслизиб Як-18 самолетличив бегI гьалав арцурсири.

Ил дуслизив Оренбургла авиационное училищелизи учIахъес вархьибсири. 1957 ибил дуслизив Ю. Гагарин Мурманскла областьла Луостари бикIуси шилизив истребительная авиационная дивизиялизив къуллукъбирес вехIихьибсири.

«Восток-1» корабльличив арцес багьандан космонавтуни биркIниличила багьурхIели, Ю. Гагаринни рапорт бедибсири кандидатунала кьукьялизи кьабулварахъес багьандан. 1960 ибил дуслизив кIел медкомиссия дурадеркIили гIергъи, ил космослизи арцес вирниличила багьахъурсири.Пачалихъла комиссияла кьяпIси заседаниеличиб Юрий Гагаринна биографияра цархIилти баянтира лайикьтази халдарибтири. Юрий Алексеевичла дублер сайри Герман Титов.

Космослизи Ю. А. Гагарин ухIнавли арцурли ванза-алав ласбухъи, космос чарбухъунхIели космонавтлис майорла у бедибсири. Илис Москвализиб лебгIеб халаси хIурматличил гьунибаибтири ва Советский Союзла Игитла у бедибсири. Хрущевли багьахъурсири ил цаибси «СССР-ла летчик-космо-навт» виъниличилара. Брежневли илис Ленинна орден ва «Мургьила Зубари» дедибтири. «Даршудешла жавабкарси хъарбаркь» таманбирули, Юрий Алексеевич вякьунсири Чехословакиялизи, Болгариялизи, Финляндиялизи, Англиялизи, Польшализи, Бразилиялизи, Кубализи, Исландиялизи, Венгриялизи, Индиялизи, Афганистаннизи ва цархIилти улкнази. ИлхIели ил хIурматличил ва дигиличил кьабулвирусири илди улкнала бургани ва азирти адамтани. Космонавтикала бархIи-личил бархбасахъи, нушала улкализир дурадуркIути сари дахъал мягIничерти далдуцуни: мажлисуни, диспутуни, гIилмула конференцияби, культурала ва просвещениела учреждениебазир гьунибаъниби ва цархIилти. 2021 ибил дус Россиялизиб гIилмула ва технологияла дусли багьахъниличил бархбасахъи, илди далдуцуни тIинтIли дурадуркIесра хIяжатси саби.

1961—1968-ибти дусмазив Гагарин Жуковскийла уличилси Дявила-гьавала академиялизив учIусири. Илаб белчIуди хъараахъурхIели илини «летчик-инженер-космонавт» ибси санигIят касибсири.

1964 ибил дусличивадли ил космонавтуни хIядурбируси Центрла начальникли катурсири, СССР-ла депутатра сайри.

Ю. Гагаринна гIямрулизиб мусибатла анцIбукь кабикибсири 1968 ибил дусла мартла 27-личив УТИ МиГ-15 самолетличив арцурхIели. Ил сомолетличиб бехIемцI кабикибхIели чевяхIси космонавтличил варх полковник Владимир Серегинра левсири.

Дунъяличир хабардерхурси урши айкьурти бегIти гIядатла адамтири. Дудеш урца уста сайри, неш МТФ-лизир рузусири. Юрий Алексеевичла гIямрула марси гьалмагъ Валентина Горячева медицинала хIянчизар сарри. Илди хъайчикабиибтири 1957 ибил дуслизиб. Илдала хъалибарглизиб кIел рурси акIубти саби Еленара Галинара бикIути. Хамдеш-халадеш агарси, дебали гIяхIти хIял-тIабигIятла адамли сунела хъалибаргличира халаси пикри бяхIчииусири ва хIурматличилра дигиличилра хьунулра рурсбира гIеббурцутири. БегIтигъунти адабчебти ва яхI-ламусла бегIтили халакабаиб илдира. Халалгъуна рурсила Екатерина бикIуси рурси лер. Галинала уршилис дудешла хIурматлис Юрий ибси у бедибсири. Юрийлара 2017 ибил дуслизив урши акIуб. Илкьяйдали багьадуртала кьам даимбиубли саби. Гьанна Юрий "Дальневосточная концессионная компания" ООО-ла генеральный директор сай.

Космонавтикаличила гъайикIухIе-ли, цагьатIи чевяхIси адамличила гьанбушни лайикьли чебиулра. Ил сай бекI конструктор Сергей Павлович Королев. Илала у дигIянбирусири ил мицIирли левай, сенахIенну илгъуна адамлис ламартдеш дарес асубирусири ит манзиллизиб нушала улкализиб космонавтика гьалабяхI хIебукьяхъес багьандан. 1966 ибил дуслизив ил вебкIили гIергъи, сарри нушала улкализирра иличила баянти адамтачи даибти. Илини сарри бегI гьалар космическая ракета ва аппарат, ванзала цаибил спутник дарибти, бегI гьалар космослизи мицIираг датаибти, Бацличи бегI гьалаб луноход бархьибси, космослизи бегI гьалав адам арцахъурси ва цархIилти дахъал черяхIти баркьудлуми дурадеркIибти. С.П.Королевлисра Советский Союзла Игитла у бедибсири.

Юрий Гагаринни биштIатас хасдарибти «Ванза чебиулра» ва «Космослизи гьуни» бикIути жузи делкIунти сари. Лер дахъал жузи Юрий Алексеевичличилара. Илди 60 дусла духIнар чеалкIуси наслулис игитдешла, гъабзадешла, чекайзурдешла, бархьдешла, … дурсрили детаурти сари ва гьаннала гIергъира дурхIнас чебяхIдешличи бархьси гьуни гIеббурутили детарар.

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи.

1