КАЛА-КОРЕЙШ МЕДИА
Меню
12+

«КАЛА-КОРЕЙШ МЕДИА"

30.04.2021 12:52 Пятница
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

Муэрлизиб гIеббуриб

Автор: Магомед Курбанов, Хуршни

ВецIал дус гьалав вебкIибси сунела муруй муэрлизиб сунес кумекбарниличила шилизи ракIибхIели тухумли бурибси хабар саби хIушабра гьанбуршуси, хIурматла газета бучIанти.

Дила кIел хъали духIнабси квартирала бухIнала арагIебли балаэс, къулайбарес гIягIнилири. Нуни пикрибарира пайдаласира (хъулиб ремонт) ва дила чархлис гIяхIсира тIагIямлара дархдикахъес: устначил ремонтла вягIда барили, ну кIел жумягIлис санаториялизи аррякьунра, арадешра къулайбарес ибси пикриличил. Устнала тIяррямла, вякь-кьутIлара хIедакьили сага-жагабарибси хъули чаррухъес ибси пикриличил. Квартирала умхьни устнала халализи дедира. МягIничерти, кьиматла кагъри-документуни духIнабси папка дебаси мерличи дигIянбарира.

Хъули чаррухъунхIели хъулрала бухIналала жагадешличи тамаша-хIяйранкариубли аъкаряхъили гIяхIцадхIи калунра. Документуни гьандикили илди кадихьибси мер уркIиличи хIякьули разидеш беткахъиб. Хъулрала духIнарти шкафуни, тумбочкаби, палтар, дабри, тIалхIяна, чIябарла гьарил сантиметр кIина-хIяйна умцIурра, халкадарира, агара документуни.

ВегI хIерируси юртла, дачала, уршила юртла, илала автомашинала, гаражла ва цархIилтира документуни детахъилри. Ил масхара ахIен. Лерилра илди сагадарес сецад замана, харжани, нервоби, яхI-сабур (итхIели МФЦ-ла бузери аги) хIяжатлив.

БекIлизи гьанагарти вайти пикруми дашулри, устначира илди детиулри, бирув гьатIи илдани илгъуна убяхIси баркьуди.

ЖумягIцадхIи умцIули, документуни жургниличи умут бердили, рамсурли диванничи цIуцIриибхIели рускаунра. Муэрлизиб чебиулра: лявкьули дила мурул – Мурад – мицIирси, араси, кегIевси, жагаси (илгъуна сайри ил мицIирхIелира), гьабуили хьанцIа папка хьарбаиб:

-- ХIу ишди документунагIир саррив умцIуси? Дила суайс: -- ХIуни чинад даргирив илди?

Илини иб:

--Тумбочкализирти гащетабала ургар.

УркIрухъи ну чераргъира, гьалакли тумбочкаличи ретухъунра ва газетабала ургаб хьанцIа папка хIебургув гьатIи, лерилра документуни духIнарли.

Дила аргъайзир муэрра хIуруцIра (хIякьикьат) дархилри. Нуни иргъулри, дила Мурад (аварияла бехIемцIлизи вебкIибсири) муэрлизивцун вакIес вирни набчи. Даргибти, дила някъбазирти документуни кьалли муэр ахIенри.

Михъирличи кIапIдуцили докуменунала папка, ну рисулри Аллагьлизи рулгулри, къантIси заманалис биалра дила Мурад чеваънилис ва илала кумеклис азирна баркалла ахърила ВегIлис».

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи.

1