КАЛА-КОРЕЙШ МЕДИА
Меню
12+

«КАЛА-КОРЕЙШ МЕДИА"

30.04.2021 12:54 Пятница
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

Ил пасихIси мугIяллимри

Автор: ПатIимат ШяхIбанова, ДГПУ-ла юридический факультетла управлениела ва ихтиюртала отделениела хIянчизар

Адам сецад гIяхIси ва пагьмучевси виалра, иличирли илала гIямру духъяндилтIули ахIен, ЧевяхIсили чедаахъибтицун сари илини дусмира дуркIути. Дунъяличив даимлис калесигъуна, вахъ дебали халкьлис дигуси ва хIурматбируси нушала Рабазан Маллаевичра хабарагарли итил дунъяличи арякьун… Ил наб дигуси мугIяллимри, пасихIси насихIятчири, марси санигIятлашалси юлдашри…

Ну 10 дус риубхIели, Рабазан Маллаевич нушала классла руководитель варибсири. Ил бегI гьалав дила багьудичердешличи вирхаурсири ва гIямрула бархьси гьунчи дурарухъахъес кумеквиубсири. Дила пикрумазив, дурути гъайлизив ва баркьудлумазив ил мурталра гIевугьули мякьлав левсиван билзи. Дагьричевси. ПасихIкар. Халаси хIярпличилси адам. Леб адамти къаркъализибад барибтигъунти. Илдазиб алкIукад чебяхIдешла ишарат бирар. Хаслира ил педагог виалли, илини суненира гIядатла журализивцун узахъес хIелтули, дурхIни уркIичеббирули, илди мурхьли пикрибикIахъес бурсибирули, чус дигуси баркьудилизи ахъахъес гьирбирули, гъирачебли бузути. Илгъуна сайри нушала Рабазан Маллаевич. Математикала дарс таманбиубхIели вамсурси мугIяллимра баракатли белкъунси ванзаван разити бучIантира хIясибхIебарес хIейри. Илкьяйдали сунела багьудлумира гIякьлумира нушази минадирули, гьар бархIи чекайзурли узусири лебтасалра дигуси педагог. Математикала дарс цархIилличил барсбарибси, ил предмет нушаб цархIил мугIяллимли кабихьибси яра дарсличи букьес хIейгули дурхIни гьаббулхъути анцIбукьуни бекIлил дирути ахIенри… Рабазан Маллаевичла сунечицун хасси творчестволашалси бетуц кагибсири ва дусми ардашуцад ункъбиубли ахIи, ил усалбиркуси ахIенри. Лебилра бучIантас ил багьудлумала шалда, гIякьлула дубура, пасихIдешла урхьу сайри. Барх бузутас педагогикалашалси зурбаси мисал сайри. Гьарил адамлис ламус-хIяяла, гъабзадешла ва адамдешла дяхIимцIалари. Сунела санигIятлис даимлис марли калунси ва илизир сабухъчерти гунзри кацIибси ил чевяхIси мугIяллимри. Дахадаевла районна СутбукIла урга даражала школализиб илини бучIахъули калунти лебил выпускникунас ил илала энциклопедияли бетаурси багьудлумала мурхьдеш, педагогикалашалси устадеш, санигIят лебгIеб ункъли бални, гIямрула-рухIла культура сунела шантала гIямрула тарихлизи мургьила хатIли делкIи сари. Ил биштIа-халатани дебали халаси хIурматличил алавуцибсири ва чула дудешван, узиван, уршиван уркIила мурхьти дигиличил дигахъусири. Сецад хIейгеси анцIбукьал дунъяличир илцад хIялай дуркIути гIямрура тамандирни.

ХIу агархIели гIямру дацIкадухъи сари. ХIела дурхъаси гIямрула бетуц хъумартес сеннира хIейрар. Доскала гьалав мелра някълизи буцили, дигиличил дурхIначи хIерикIули, дурути пасихIти гъайра гIякьлумира, хIуни хIисабтала урхьнази нушаб гьаргбарибси тамашала дунъяра дила хIулбала гьалар кинола суратуниван тикрардикIули сари гьаннара. Илди нуни сеннира, мицIирли лерай, хъумра хIертис. ХIела дугати гIякьлуми, малхIямти насихIятуни дила гIямрулизир чуйнара кумекдиуб ва гьаннара илдани черхIералкIахъи гьаларяхI рикули лералра.

Нуни мурталра халаси игъбарлизи халбирули рирус илгъуна педагогли наб дурсри кадихьни, Рабазан Маллаевич лебилра сутбукIантасван набра гIямрула гIибратли ветаъни. Амма ил гьанна нушала ургав агни марбарес хIябилра къиянни ва декIли леб. Иличила убла манзиллизив гъайрикIес сеннира лезми халкьсун лехIбилзули ахIен. СенахIенну ил даимлис гIякьлу-дагьрила урунжуначил чеалкIуси наслу бужахъули СирхIяла дубураван тIашли кавлусиван билзусири кьалли нушаб. Илдигъунти гIяхIгъубзнира арбашалли, сегъуна багьа бируси иш буркьа дунъяла?

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи.

3