КАЛА-КОРЕЙШ МЕДИА
Меню
12+

«КАЛА-КОРЕЙШ МЕДИА"

02.04.2021 16:02 Пятница
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

ХъубяхIрумала байрам

Гьар-урла гIядатуни деткайхъули сари бикIутачил ну гьеч кьабулли ахIенра. СенахIенну, нушала районна шимазир илди мурталра дузахъули сари.

Илдазибад ца саби хъубяхIрумала байрам, сабира биштIатасра халатасра цаван дигахъуси.

ХIебли ишдуслизир дакIудирути ванадешла азгъиндешличи разиагарти Дахадаевла районна шимала шанти минала бегIтала дурхъати гIядатунас мартицун ахIенну, ванза бузахънила ва мицIираг адилкьнила шайчибра бурибтира саби.

Илис бикьридеш дирули, ишдусра Дахадаевла районна Трисанчила шилизир, гьар дус кьяйда цаибил гъаршла байрам дураберкIиб.

ХIебла лишанти чедаэс шанти бахъхIи хIертири: гьачам дяхIили урзули, гьачам маркали, ахирра садаиб хIеб. Ванадеш къунзбухъун дубурти ва авлахъуникад.

Байрамличир районна лерилра шимала бурганира учреждениеби-организациябала жавабла хIянчизартанира бутIакьяндеш дариб.

Шантани хIядурдарилри гьарушла хъабнира бизити хурегунира. Алавти шимазибадра бакIилри бахъал гIяхIли.

Авлахъличиб хъубяхIрумала байрам бехIбихьайчи гIяхIлас разили ва шадли гьунибаиб культурала Юртла зирнявчиби ва Трисанчила урга даражала школала ученикуни ва педколлектив.

Трисанчила шила дублабси майдайчир демжур далай делхъ. Балбуц устадешличил бузахъулри тямада Трисанчила урга даражала школала завуч Аскандар ХIяпизовли.

Илини бегI гьалаб гъай далай-делхъла устнази бедиб ва ПатIимат Меджидовани балбуц сунела жагаси тIамаличил далай зайбухъахъун.

ГIур гъай бедиб «Дахадаевла район» муниципальный цалабяхъла бекI Жаруллагь ГIямаровлизи. Илкьяйдали бакIибти гIяхIлазира гъай бедиб. Илдани мубаракла дугьби дуриб, маза-мас, хъуми, гIямру дерхъахъес балга-дугIя ва дезни дариб.

Далайчиби Шарип ХIусейновли, Арсен ХIясановли, ХIямид Рабазановли ва цархIилтани жагати далуйти зайдухъахъун.

Миллатла палтарличил бегIбиубти школала бучIантани жагати делхъ чедаахъиб. Шила жамигIятли ва бакIибти унра шимала халкьли эркинти кьумурти-алав разили замана дураберкIиб.

Цалабикибтас дебали гIяхIдизур шила халакабаибти адамти ХIяжиев ХIябибли ва Амирбеков Кьурбай дурибти балгни ва делчIунти гьар-урла далуйти.

Шадлихъ даимбарес авлахъличи дурабухъун ва цаибил гъарш каахъес хIурматла хъубзара СалихIов  Амирарсланничи ва Ибрагьимов Разакьличи хъарбариб. БегI гьалаб илини каиб гъарш, гIергъити биалли — илала зилантани. АнкIи дегIун, балга-дугIя делчIун.

Цаибил гъарш каэс урибси хъубзара Амирарсланни, дуразла тIели буцайчи хIерли кайибси Разакьли унци гьардуциб ва   «Гьу — гьария!» иб. Гьели велгIес вехIихьибси шанти-ургав асилси бузерила адам сайливан урусири ил.

Хъубзурани чула асилси хIянчи бехIбихьибмад,  илдачи, гIергъибикили, кьадуба иртути жагьилтала ва ургарти гIямрула адамтала кьукья халаси разидешлизибри.

Илис гIергъи дехIдихьиб хIязла абзани: уршби-рурсбала гьарахъдешличи дуцI, шимала бургала ва СПК-бала руководительтани гьая зузбарни, гира иргьни, мурул адамтала някъбала цIакь чебаахъни ва дахъал цархIилтира.

ГIядат хIясибли дурхIнас хIулега-кьуцIри дубурличирад гердатур, ва цалабикибтас дутIиб.

— Нушала балбуц гIеббуцибти ва иличир бутIякьяндеш дирути лебтасалра уркIи-уркIилабадси баркалла. Балулра, ишбархIи нушачи районна лебилра-сера шимала бурги ва райадминистрацияла бахъалтигъунти хIянчизарти бакIили саби. Илди лебтасалра уркIи-уркIилабадси баркалла, викIи СПК-ла председатель ГIябдурашид БяхIмудов.

Ахирличир абзаназиб чедибикибтас савгъатуни, жузи, дусби ва арцла шабагъатуни дедиб. Байрам разиси аги-хIяйчиб таманбиуб.

Балбуцла жигарла бутIакьянчиби ва спортла абзаназиб чедибикибти ХIурматла Грамотабачил ва арцла премиябачил шабагъатлабирниличила багьахъур. Трисанчилантала хъубяхIрумала шадлихъли хъумхIертести гьанбикуни калахъун лебтасалра.

Дерхъаб хIушала хъуми, маза-мас ва гIямру.

Дерхъабая, дахадаевланти!!!

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи.

3