КАЛА-КОРЕЙШ МЕДИА
Меню
12+

«КАЛА-КОРЕЙШ МЕДИА"

16.04.2021 08:47 Пятница
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

Маллаев Рабазан Маллаевич

Автор: СутбукIла урга даражала школала коллектив.

Иш дусла апрельла 5-личиб уркIецIиагарси изай вахъхIила мугIяллим Маллаев Рабазан Маллаевичла уркIила тIимхъ тIашкаиб. Р. М. Маллаев акIубси сай I94I-ибил дуслизив СутбукIла шилизив. Нушазивад арякьун перге радам, мугIяллим, дудеш, узи ва къантIли буралли, СутбукIла, Бакьнила ва Урцакила гIяхIцад жагьил наслу бархьси гьунчи каибси педагог.

АкIуб ил сутбукIан ХIусейнов Маллала хъалибарглизив. Халаси хъалибарглизив ил кIиэсил дурхIя сайлин сунечибра биштIати узби-рузбас гIибрат сайлин халакаиб.

ВерхIел классла багьуди СутбукIла шила школализиб касиб. ГIур, Избербашла школа-интернатлизив (дубурлантала интернатлизиб), белчIуди даимбариб. Илала гIергъи Сергокъалала педучилищера белчIи I96I-ибил дуслизив шилизи вакIиб. Унраличибси Бакьнила школалаизив учительли узес вехIихьиб. Илавад ил улкала жи хIясибли гIярмиялизи арякьунсири ва 3 дус Германиялизив къуллукъбирули калун. Илавад чарухъи гIергъи Дагъиста пачалихъла университетла математический факультетлизи керхур (заочно).

Узули ва учIули илини сунела гIямру даимдариб. ДугIахъарла ва Урцакила шимазив чумал дус узули кали ил СутбукIла школализи вакIиб ва илав 50-лира-сера дус узули гIяхIси хIянчи бариб.

Чумра ученик бяркъличи бикахъиб ва бархьси гьунчи тIашбатур. Чинаб хIянчи бариб виалра, халкь-ургав хIурматличил, чебетаахъибси, сабухъчебси бузериличил декIарулхъи. Пачалихълира илала бузери пикрила дураб хIебатур. Бузерилизир чедаахъибти сархибдешуни улкали ахъли кьиматладариб. Илис «Дагъистан Республикала урибси учительла» у бедиб, районнизив халаси хIурмат сархибси математик сайри, Дагъиста пачалихъла университетла математикала учительтала Советлизи кархулри, СССР-ла учительтала съездла делегатлира викIибсири, Президентла грантра касиб, районна учительтала секциябачив математикала секциялис дахъал дусмазив бекIдеш дирули калун.

Рабазан Маллаевли абикьур ва кьяшмачи кабатур авал дурхIя. Лебтазилра илини чебяхIси багьуди касахъиб. Сунела ахIерси рурси Анисат ребкIили халаси децI беркун ва нервобала изайзи викиб.

2020 – 202I-ибил белчIудила дуслизив ил школализивад арякьун. ДурхIначирти дигили ил гьар жумягIра-сера школализи ваши, хIевзули виалра.

Гьайгьай, адамла гIямру даимлис кавлути ахIен. Мурт-биалра илди кархути сари. Амма вегIлис гIергъи халкьлис, хаслира чеабиуси наслулис пайдаладиэсти гIяхIти баркьудлуми датурси адам халкьла гьанбикуназив мурталра мицIирли кавлан. Иличила адамтани хъумхIерту. Тяп илкьяйда бурес дигулра Рабазан Маллаевичличилара. Илала баркьудлумира жагаси сипатра нушала уркIбазир даимлис кавлан. Илала бебкIала хабарли лебилра уркIаиб. Дирхаэс гьамадли ахIенри илгъуна гIяхIси адам нуша-ургав агниличи. Сепайда, хIуруцI чекасес чевкъули саби.

АтхIебла шалал бархIи

Кулпетлис цIяббарибил,

Рабазан Маллаевич

Агь, се саби барибси?

«Ванза чебсаргъухIели,

Вавни гьаргдирухIели,

ЧатIни чардулхъухIели,

Марли хIябла аркьулрив?»

МицIир децIли верцIибил,

Шишим-шахли вигубил,

Бигу кулпет батурил

Уцадигу цIяб хIябли.

Чум-чумлара чумлара

УркIби зимдухъахъунил,

Сабурла, яхIла къала

Къакъбяхъри хIу дурхIнала.

Гьалли 60 дус

ХIуни дурхIни руркъяди,

Пешкешдиради илдас

Мурхьти дагьри ва гIякьлу.

Узи-урши, ши, шанти

Дигили гIеббурцади,

ХIела бигути дурхIни

Бархьси гьунчи каади.

ХIела хъалибаргличил

Узбачил ва рузбачил

Тухумтачил, шантачил

Нушара децIдикIулра.

ХIед ахират шаласи

Аллагьли габ дикIулра,

Хъалибарглис, кулпетлис

Арадеш габ дикIулра.

Дурхъати гIянжилизи

ХIу аманат виаби,

Алжунти дуртIухIели

Аллагьли хъуммхIертаби.

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи.

7