КАЛА-КОРЕЙШ МЕДИА
Меню
12+

«КАЛА-КОРЕЙШ МЕДИА"

15.04.2021 15:47 Четверг
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

Рабазан базла дурхъадеш

Автор: Наида Гъуруева

АхIерти дарганти! ХIера, нуша сунечи дус хIерси, ЧевяхIси Аллагьли (с.т.) бархьибси дурхъаси Рабазан баз сабаъниличил мубаракдирулрая!

Рабазан – дуббуцарла баз гьарил бусурмайс дурхъаси саби. Ил базлизиб сабри нушачи Дурхъаси Кьуръан хьурабарибси. Ил уркIби умудируси, гIяхIти баркьудлуми, балга-дугIя, садакьа имцIадируси баз саби. Гьала хили ил базличи хIядурли виэс чебиркур: вегIли дарибти хатIабала ва бунагьунала черкад пашманвиубли, тавбадарили, илдачи гIур чархIевхъес чIумаси кьасбарили. Илкьяйдали, ил баз сабаайчи нуша мицIирли калниличи ва ил дурхъаси базла баракат нушаб кьадарбирниличи халаси шукрура барили диэс чебиркур.

Дуббуцарла мягIна саби – рухIла умудеш. Гьарил адам сунела рухI умударес, умутицун пикруми диахъес ва гIяхIдешуницун дирес гьуцIли вирес гIягIниси саби. СенкIун Рабазан базла бурхIни хасти сари, ил базлизир дарибтас ЧевяхIсини 70-йнали ва гьатIира имцIали лигIматуни лугути сари.

Дуббуцари – беркеси ва шин хIедужницун ахIенну, нушаб Кьудратла ВегIли лугуси, буресагарли халаси шабагъат касес имканбикIнира саби. Иш баз ЧевяхIси Аллагьла (с.т.) уркIецIила, разидешла, чевверхнила, жагьаннабла цIализибад сунела лугъри акьубалтнила баз саби. Рабазан базлизиб саби Лайлатул Кьадрила дуги лебси, сунезирра балга-дугIя кьабулдируси ва адамтала кьисматуни дарсдируси.

Нушала дурхъаси МяхIяммад Идбагла (с.гI.в.) хIядис хIясибли, Рабазан базла дурхъадеш багьандан, Гьалжанала къапу гьаргдирути сари, жагьаннабла биалли, кьяпIдирути сари. Бусурманти бархьси гьунчибад чебхIебалкIахъес ва илдас диргалахIедулхъахъес, шайтIунти рахажуначил дилгьути сари. ХIядислизиб бурули саби (мягIна): «Эгер халкьли Рабазан базла дурхъадешуначила ва гIяхIдешуначила иргъути биалри, илди ил даимлис бухъянбитIахъес хьулбикIи».

Лебилра адамтас ил базлизиб имкан лугуси саби гIяхIсицун дакIубарахъес ва чеимцIабарахъес. Адаб-хIяя, уркIецIи-ряхIму дакIудирули, адамтачи сабурличил, дигиличил, цала цали уркIи иргъутили дирахъес багьандан.

МяхIяммад Идбагли (с.гI.в.) бурибсири: «Рабазан базличив Аллагьла (с.т.) шабагъатуначи бирхаудиличил дубурцусилис, илала урла бунагьуни умудирар».

Гьарил бусурман адам ил базлизив гIяхIлашал варсиубли, умувиубли, сагавиубли, рухIлашал давлачеввиубли ва талихIчевли вирар. Рирхулра, Рабазан базлизирван гIяхIтили, сахаваттили, малхIямтили, уркIи гьаргтили мурталра калниличи.

Аллагьли (с.т.) ибсири (мягIна): «Гьарил Набчи Рабазан базличив дугьаизурси бусурма умуси уркIиличил барибси балга Нуни кьабулбирис».

Даширая, ахIерти бусурманти, нушанира кьасбирехIе Кьуръан бучIули, гIяхIдешуницун, балга-дугIя, садакьа имцIадирули, таравихIуни дирули, дубдурцули ил дурхъаси баз беркIес. ЧевяхIси Кьудратла ВегIла уркIецIи-ряхIмуличи дирхули, нушаб ахърира гIибадат имцIабарахъес арадешра тиладидирехIе. Гьарилла хъалибарглизи талихI, баракат, арадеш ва цабалгундеш даимлис минадиаб.

ЧевяхIси Аллагьли (с.т.) дуббуцари кьабулдараб ва кIелра дунъялизиб талихIра баракатра кьадардараб! Амин!

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи.

5