КАЛА-КОРЕЙШ МЕДИА
Меню
12+

«КАЛА-КОРЕЙШ МЕДИА"

15.04.2021 15:40 Четверг
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

Нартанала мягIданри хIу, Дагъистан

Автор: ПатIимат Кьурбанова

Дубуртазиб акIубти адамтала хасиятунира баркь-бацра цархIилталайзирадли гIяхIил декIардулхъули дирар. Илди шурмазирадли касили гIяшулра урунжла дяргIибти шараб-шинра дархаили, БерхIила дуцIарти нуранала гьимиртачил бемхуртигъунти бирар. Ил багьандангу илди селилра мукIурбакIахъес ва кIантIибакIахъес хIейрути. Ил секIал жявхIейчибадли чуйнара марбарибсира саби нушала хабарла спортсментани ва игитунани. Ишцад зурбаси дунъяличиб биштIаси Дагъистай илдигъунти багьадурти абилкьни бахъал халкьла уркIби ясирдурцуси анцIбукьли батарулира саби. ИшбархIира илкьяйдали дунъяла халкь тамашабирахъути нартани лебниличи нушани пахрура бирулра. «Ну дубурла биштIаси шилизивадси гIядатла урши сайра, нугъунти ва набчибра цIакьти уршби дубуртазиб бахъал саби, илдазибадли бахълис рингличи дурабухъес имкантира алкIули хIедиалра…», — викIули сай 29-найсра чедиикили ва гьачамалра удихIейкили залумдешли ва уркIила чIумадешли хабардерхахъурси ХIябиб НурмяхIяммадов. Ил вирхIухIели ну паргъатли хIеррикIесра рируси ахIенра, сегъуна-биалра камси сабабличивли ил удивикесгу или урухкIули, амма сай биалли урухкIуси хIейъни лебилра дунъяличиб якьинбариб ил гIяхIгъабзали.

Нушани чебаибси чедибдешла анцIбукьцун ахIен, ил Голивудла лерилра кинобачибра азирнали цIакьси анцIбукь саби. Ишар гIячихъли чедиули сари уршила дудешличи диги. УркIи-уркIилабадси дард ахIи илкьяйда гьаргбиэс хIебирар. Ил секIал миллиардуни халкьлира чебаиб. Урусуни бакIуливан, Легенда сай гьанна ХIябиб. Ил ганзухъличи ацIили сай МухIяммад ГIяли, Уэйн Грецки, Роджер Федерер, Пеле, Месси, Роналдо, Хусейн Болт ва цархIилти спортсменти. Илдазирти ва Дагъистан машгьурбиахъубти ГIяли Кълич, Сали Сулайбан ва цархIилти спортсментазирти черикIла цIакьаназивадли цалавяхъибсигъуна сай ишбархIи сунела битIакIлизив дунъяличивра сунечив чедиикесил адам агарси гIядатла дубурлан урш ХIябиб. Илини сунени чеббикIибси спортла журализиб история акIахъуб. Ил историяличи халаси иштяхIличил миллиардуни адамти хIерра бикIутири. Нушала Дагъистайзиб чебяхIти спортсментани чеббикIибси гьуни ишбархIи даимбарниличи нуша пахрума диркьес ихтиярра леб. Лебил дунъяла халкь ХIябибличи кьяйда хIяйранбиубли хIербикIесил цалра спортсмен виубси ахIен. ГIурра вирарал белгили ахIен. ХIябиб чебяхIси историяла бутIали ветаур. Нуша ил история секIяйда белкIунал бикьрумилира детаурра. Нушаб ХIябиб дигахъулра, бургар ил хIейгутира. Ил чула къуллукъ саби. Ил, бикIуливан, даршал дуслизив гьачам дураулхъуси спортсменни ветаурли сай. БиштIаси Дагъистай халаси савгъат пешкешбариб дунъяла спортлис. ХIебиалли нуша хабарла нартани абилкьуси республикала адамти сарра. Иш гьакIлис кабикибси анцIбукь спортлизиб бетаурси тамашала чедибдешцун ахIен, ил дудешлара уршилара ургарти черяхIти дигила бикьри саби. Ил лебил дунъялира чебаиб. ХIяб нурли бицIаб ГIябдулманапла! Баркалла биаб хIед, ХIябиб!

Наб бегIлара гIяхIбилзуси ишхIелла манзиллизиб гъайбикIес бара бурсибиубти булан дубурла лачинти ХIябибличи мешубикес кьаслизиб саби. ХIебиалли ХIябибван илдира хабарла «ЧIакни» бетарар. Чидил виштIасиличи гъамиубли хабарасаллира ХIябибличила, илдани лерилра гIямрула бетуцуни ва спортла чедибдешуни гьандуршули сари. Илгъуна гьарли-марси бяркъ лугули сай ишбархIи чеалкIуси наслулис НурмяхIяммадовли. Дила пикри хIясибли, даршаницунра ахIи, азирти спортсментас чебяхIдешличи гьуни гьаргбариб илини ва илдас патриот бяркъ бедиб.

Дагъистан сегъуна сабил ва илаб сегъунти багьадурти хIербирулил дунъяла гьарил гIямзилабти халкьлис якьинбариб ХIябибли сунела кьуватчевдешлицунра ахIи гIякьлула бугадешличил ва пасихIдешличил. Верхъаби хIу, нушала уркIби ишцадра разидируси, гIяхIгъабза урши.

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи.

1