КАЛА-КОРЕЙШ МЕДИА
Меню
12+

«КАЛА-КОРЕЙШ МЕДИА"

15.04.2021 15:42 Четверг
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

ГIергъисилра мабиаб

Автор: Б. ХIябибуллаев, Бускрила ши

ГIяхIли гьанбиркур I955 – 56-ибил белчIудила дус. ГехIъибил выпуск. ХIебикес бирару хIябал дус, кьяшлизи кьяш бирхъули, Уркухълара Бускрилара дазуличибси «Дагурай» ихъули,белкунси гьуни. Гапла-декIар хIедири итди дусми, хаслира дургъбазибад дудешуни чархIебухъунти хъяшабас: чекагьес гIяхIсигъуна палтар, кьяш ванабареси кIантIити дабри хIедикиб пинцIукьунас. Чуйнара хьулухъунра, школа бархкабатурли, чекагьес палтарра лугуси, кани цIяббаресира биркуси ПТУ-лизи вебшес.

-- Сабур, сабур, чераркьян къияндешуни, уркIиагармайруд, хIуцун ахIенри илгъуна, -- бикIулри бухIналаси гьир. Итди дусмазиб районнизиб цацун бири урга даражала школа. Илра Уркухъла шилизиб. ХатIа хIеркасли, итхIели ил школали С. М. Кировлари у бихуси. ГIяхIцад А, Б, В, Г-хъали классуни дири. Сагадан хIербирулра нушала классла сияхI. ВецIну авра шила-махъила дурхIя-рурси бири ца нушала класслизиб. Илдазибад кIел: Джанмирзаева Шагьризат – ГIяймаумахьи, Умарова Аминат – Урахи, Сергокъалала районна.

ИмтихIянти дедибтала лугIи хIябцIайчи абиркулри: 27 цаклассланти, хIябал – ГIяммузган ГIябдулкьадир, Асаев Мусаид, МяхIяммадов Рабазан (цIухь) экстерникуни.

Гъану верхIра вавали жагабарибси урда уркIбала умудешли хиб харидешла пайда. Гъану цара узила урегал хIялал рузи, хIерличил уркIурбала тIутIубиуб шимази. УрегцIанну хIябра дус шалгIердухъун хъярхъ-хъярхъли, заманала зимла хъус бихули ара-сагъли. ЦацабехI узби-рузбас кьяркьсили убкабухъун заманала гIярчумаг, чула игъбарагрилис къантIбиуб гIямрула лаг.

Гьарил бархIи бургачир ца хIяна гъез имцIабикIули, ишбархIи нуша, мицIирли лералти, шахли кIапIбарибси галгаван, цIуб-хIянкадиублира. ТIабигIятла гьава гьигьбирули, мицIирли лералталара лугIи дусличиб-дус камкабикIули саби. ИшбархIилис игъбарла бутIа инкIбяхъили, шалал дунъяличи хIердикIули лералти I2 сарра: I0 – мурул адам, кIел – хьунул адам. Зубанкан Абакарова Къистаман. Къакъбала гидгариван дяхI делкIунси Къистаман. Нушаб даргла рузбиван ахIерли калаб гьаман. ГIяймаулан Шагьризат, сен саби хIела кьисмат? РикIеслирив ай, лаззат? Лайикьлив шула кьимат? Нушала цалабикличила «Замана» газетализиб макьалара дурабухъунсири. Ил белчIи руилри Шагьризатлира. Ит замана Шагьризат хIеррирули руилри Избербаш шагьарлизир. Кагъар набчи баахъес, бускран адамлигIир умцIули, кIел бархIи автостанциялизира ракIили руилри. ЦIурхакан СалихI Бускрила шилизив узули калунсири. Ца хьунул адам гъамриуб, ва хьарбаиб: «ХIу бускран сайрив?»

-- АхIенра, рузи, амма бускранти нуни гIяхIил балути саби. Се гIягIнили? БяхIяммад бикIусира валаду?

-- Валас, сунела вяхI амчI, нукIун икIичира хьуравируси. Се гIягIнили икIизибад? Нуни бареси леббиалли, нуни черихъис.

-- Иш кагъар баахъес вируду?

-- Умутбихьа паргъатрии, гIяжаибли баахъиша.

Кагъарлизиб цакласслантас баркалла балахъулри. Сари шилизир математикала учительницали рузули калниличила, пенсияличи раъниличила, рурсиличир Избербашлизир хIеррирниличила балахъулри.

Гьанна чумал дус черхIедердили лералтигъунти гьарил дусла июнь базличир гьунибаъни дурабуркIули дирехIе. Иш дусла июньна 2I-личиб савли кисала «гъайдурцан» вигъирбухъун.

-- ЛехIлира. Чи сая паргъатагарируси?

-- ВяхI, сен паргъатлири? Нуша Уркухъла шилизибси парклизир хIечи хIерлира. Гьунибаъниличила хъумартурлирив? – чехиб ирикьлан ГIябдулкьадирла тIама. КъантIли илис нуша ВалкIа дикIутира. ГьимхIеркIар. Велкъайчи дукарра вяхIили, ну сайра – хIушала ВалкIа. Ягъари, даг хIедирутирив багьахъес. Дила кьалли автомашина агни баладая.

-- ХIела гIянцIа лихIбала нуша ахIенра гIяйибла дегIти, -- чехиб мякьлавси Тузарла тIама. – Къалабали сягIят 9-лис чесатхIеадли, гIякIа чебирхьехIе. Аргъирив? ХIела гIяйибтала мах хабчабличи чебихьан, гьайда, -- чехиб дукелцIи.

-- Гьу-гьу, вахъ-вахъал къябикъярла гьимиван ватсатмалхъад, -- игьубра нунира жаваб.

Минатла ПатIиматван, майали гIяршикIули, ваира ну парклизи. ДацIли скамейкаби, агара мицIирси жан, галгубала кьялуби лехIли сарри, агара алжан.

-- Гушдешла милкъи бячIес кафелизир леррану, калунси чIямсабарес ваши «витуркакIину», -- чехиб тIама ВалкIала.

Байхъала сягIятлисван учибикиб урегал: кьялклан ТIагьирхIяжила гьаббакIиб лихIбар кьапIа, чIишулан Тузарлира пархбухъун хIянбиуб бекI, Иракьивадси ВалкIас кумеклабиуб гIяйса, Уркухъан гамса шяхIбан, гIур ГIябдуллала МяхIяммад вихули хIилхIи кьяшма, илдала вархкья нура.

Гьу, гьари, юлдаш Тузар, тямадала тахличив валгирину даимлис, дураса нушаб хIукму: ириъла кафелизи наб гIеларад дашира.

Дурести камдирару шел шила вакилтала, ардякьунти, ляркьути лукьухIели бекIлизир. Дурес вирару лерил ца биштIаси белкIлизир?

ЦIакьтала ургьурлиув ваткавхъунси ВалкIани дурасиб сунна пикри:

-- ДуцI урчила мурдаван гьалакли гIямрура лер, дехлиубси ябулан дамсурли кьяшмира лер. Белики, юлдашуни, иш нушала цалабик гIергъисили уббухъес.

-- КьабулхIейкиб чIишулан ВалкIала пикриличи, агь, хIела вяхI амчI, бускран. Шуряхъигу ишичи. Бердилив гъари умут гIурил дус инкIбихъяйчи. Духувирусирив мурт? Ца бархIили калунти лерилра дубкIахъулрав? Ца калалра, вакIили, гьансабушаб алхунти. Эй, «устулла» алавти, их саби нушала хъя, буунсила бекIлизи чегаб урцулла чихъя. Аргъирив хIуни, тIумкья!

-- Нуни кьалли аргъира, се белкIира Аллагьли? Иличил жалта виркьес валтарав ну гIямрули?

-- Широка страна моя родная, много в ней морей и рек…, -- багьла-багьлали далайиб ШяхIбай, ВалкIачи тIул бяхIчиаили, даимиуб «как наивно думает этот че-ло-век.

-- Гьари, узи МяхIяммад, батураа до-ла-лай. Сен-сен дурабикалра, хIядурлиран держес чяй, -- гьирвариб унра ШяхIбай.

ТIагьир авкили вакIибси вахъхIила тяниш кьялклан ХIяжила МяхIяммад нушала масхуртачи тамашакайубли, тамай лехIкахъилри. Багьла-багьлали ахъиуб, ярга-яргали къушумличи хIеризур, гIур бара аргъесли, вехIихьиб:

-- ХIушала ахIер жан дат, марлира, дургудая ургубала гIялимти. Чини, чинар диубти хIяздухъести масхурти? Масхуртани хIушала жагькайзахъурра нура, гIяйса лайбакIесцада имцIабиуб гъирара. Баркалла юлдашуни, илкьяйда хIердиънилис.

-- Гьари, тямада, ихтияр га хIела унра шан набра, -- ира нунира гIяшли.

-- МицIирси адамличи лагхIебирхъуси секIал лебси ахIен. Гьарил анцIбукьличи бушинкадиэсра гIягIнибиркур. ГIябдуллала МяхIяммад, ТIагьир, Тузар, хIушала гIямрула бархкьяби ахиратла хъули Аллагьли арбукили, цункадухъахъунрая. Гьамадли хIейкIус хIушаб мукIурлира. Нуни бални хIясибли, хIушала дурхIни-рурсби вайтIа хIербирули ахIен. ГIурра ара-сагъли калаб саби. Илди вегIла биублихьар, вегIла хабчабла мякьлабван азадли кьяш гьадархкабатесра вирхIернира балулра. Кьисматличи къаршили кадизесра нушазиб цIакь агара. Калунси – сабур, яхI, адамдеш, арадеш мяхIкамбарни.

Хим-биолог Тузарли хIебиру хIянчи нехIекь, бекI бухгалтер ТIагьирли хIегалли бетиркул хIекь. Архили сай ВалкIара гIитта бехI диркькабарес, разиикалли рахли ШяхIбан шинкьангу варес «Ликкаван» даражаличи далалай ахъли белчIес хьуликIули сай палчи, илис кумекчи виэс хIядурли сай Бускачи. ХIяжихъалла МяхIяммад, хIу сайри ургав бикьри, баабну хIела мурад, бура саркъибси пикри.

Дигахъира дардани хIяршкадирули дягIли, уркIиларти кьасани архIедашули дугIли.

ЗурхIябла верхIелра ранг дигахъира рурхIули, убатурси гьарил хенг берхIилиуб бухъули.

Дигахъира вава-кьар ганздирули мирхъили, вайбаркьунала гIяскар чедиб ганзхIебикIули.

Машара Медведьраван хIердиаба уржили, хIеркIла гIяшул къаркъаван, хIердирули чIумали.

ГIурра ахъри габ нушаб разили гьунидиэс, гьарилли хъали лушаб яшав эркинбиахъес. Арадеш габ «цукиллис»!

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи.

5