КАЛА-КОРЕЙШ МЕДИА
Меню
12+

«КАЛА-КОРЕЙШ МЕДИА"

15.04.2021 15:44 Четверг
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

ДАССР-лис 100 дус Тамашаласи тIабигIятла республика

Автор: ПатIимат Шахова, «Замана» газетала корр

Нушани чебиуливан, гIергъити дусмазиб Дагъистан гьарил шайчибад гьалабяхI арбякьи саби. Хаслира багьудилашал, экономикалашал аги барскабикIули гьалабяхI башули саби. Илдачил барх гьар бархIи сагабикIули, тIинтIбикIули саби нушала туризмра. Гьар дус дурала улкназибад бахъал туристуни нушачи башули бирар. Хаслира арбякьунси дуслизиб, цархIилти улкнази гьундури гIекIибхIели, нушачи бахъал туристуни бакIиб.

ИмцIаливан илди Гамсутльлизи, Сулахъла къярдличи, Гъуниблизи, Балхъарлизи, Дербентла къалаличи, Кубачила шилизи башулри. Урхьула дублаб бамсриахъес дигутира бахъалри. Лерил урхьула дубларти юртани, санаторияби адамтани дицIилри.

Гьанбикес асубирар, севан илди нушачи бакIибтири, гьундури гIекIибти диалри или. Амма, нушачи бакIили лебри мякьларти республикабазибад, Москвализибад, Краснодарлизибад ва цархIилти шагьуртазибадти туристуни.

ЦацадехIти мераназиб карантин жявли бехIбихьибсири. Нуша биалли, ил манзил гIядатлабиубси кьяйдали къунзкадикIули лералри. Дагъистан дубуртар Улкализи халбируси саби амма сецад жагаси ва декIарси тIабигIят саби илабси. Чедир гьандушибтала дурарад гIурра дахъал жагати мер-муса лер ишар. Масала: Хунзахла чяхIи, СалтIализибси чяхIи Ирганайла шин дихIуси мер (водохранилище), Гимрила къада.

Республикализиб леб халаси гъумла кIиликI. Ил секьяйда дакIубиубси гIялимтани гьаннара балули ахIен. Ил МяхIячкъалаличибад 20 км тяйдили, дубуртани алавбарибси мерличиб мерлабиубли саби. Бархан Сарыкум — Евразиялизиб бегIлара халасилизи халбируси саби. Илала ахъдеш 262 метрличи абиркули саби.

Сулахъла къярд касахIелли, ил Европализиб бегIлара мурхьсили хIисаббируси саби. 1920 метрличи абиркули саби илала мурхьдеш. ПикридухъахIелли, илар умути ва хьанцIа-рангла шинцун ахIен лерти, чяхIиби, шимшалидяхъибти, суратдарибти кьяйдали алавчарли кадизурти халати шурми, заклизир гьайбатли урцути чIакни…

Нушала Дагъистан цайли цаси ва тамашаласи республика саби. Илар лер дубурти, урхьни, хIуркIби, чяхIиби, халати диркьурби ва авлахъуни, ахъти жагати дубурти, жяв замунтазир делшунти кIялгIни.

Ишаб хIербирути 50-чибра ицIати миллатунала адамтачила, илдала гIядатуначила, берклумачила бурасли, гъай кахIедурхар или гьанбиркули саби.

Ил багьандан, нушала республикала тIабигIят, тарих, рухIла давла гIурра жагабикIахъули, чеимцIабикIахъули мяхIкамли бихIес нушала чебла саби.

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи.

2