КАЛА-КОРЕЙШ МЕДИА
Меню
12+

«КАЛА-КОРЕЙШ МЕДИА"

01.04.2021 14:59 Четверг
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

Уркухъан МяхIяммадла назмурти

Автор: Уркухъан МяхIяммад

Къирхляр

Ца дуги исраъличи

Аркуси буракьличив,

Идбагли рурхIуси мер

Чебаиб Ванзаличиб.

«Я Аллагь, -- иб Идбагли, -

Их чила, се ванзара?

Агь, сен декIарбулхъанал

Ванзурбазибад царал!».

Малайкли иб: «Дагъистан –

Ванза саб алжанала,

Ила айцIути унза

Дербент саби баркатла.

Шагьидли ветаурли

Ишав гъазаватлизив,

Дуршал царал шагьидла

Вирар даражаличив».

Ил хIядис чус аргъибти

ГIярабла багьадурта

Кьасбариб муслим дин хес

Дубуртачи Дагъиста.

Дербентла демир къала

Алавбуциб гIярабли,

Дербент батурли хазар

Бебшибтири гIядабли.

Кадяхъиб Дербентлизи

АвцIали хIяб шагьидла,

Гили чусра даража

Авал азир шагьидла.

Илдала баракатли

Шалабариб Дагъистан,

ХIулбас шала уббухъун

Дубурлантас дин Ислам.

Илдала нуранани

Шаладирулра нуша,

Илдала гъабзадешли

УркIби игулра душма.

Аллагьли нушаб гибси

Даражала халадеш,

Дагъистайс хазинали

Уббухъун бусурмандеш.

Абзурли Кавказлизиб

Дербент берхIигъуна саб,

Мерладиубси иша

АвцIали шагьидла хIяб.

КягIбаличил цугбиркур

Ишаб бариб зиярат,

Зияратли бакIибта

Кайсу халал баракат.

Иша чекасиб секIал

Кьабулбарили лябкьян,

Барибси балга-дугIя

Кьиматлали уббулхъан.

Биур Аллагьла някъла

Гьар чидилла садакьа,

ТIягIят чебяхIси бирар

Бяхъибси ишаб анда.

Дербентла баракатла

Дуб я ахир агара,

Шагьидунала хIурмат

Лебну сецад дигара.

Гьар бархIи азир адам

Башар зияратличи,

ВакIадли ветарудра

Мавлидла бутIакьянчи.

Уркавцаб бунагьуни

ХIелара гъай агарли,

Дуслизив хIябал бархIи

Вашуси зияратли.

Халал даража кайсу

Зияратли башанта,

Иша гьуни хъумхIерту

Кавказла бусурманта.

ХIед авцIали Шагьила

ХIяб кадяхъибси Дербент,

Габ Аллагьли гьатIира

Дин-Исламла баракат.

Тяп иш мерличир сари

АвцIали шагбидла хIяб,

ХIябрачиб даим ухар

ВерхIрангла жагал зурхIяб.

Дезабиаб Аллагь, хIед,

Барибил иш Дагъистан,

Алжанала ванзали,

Дербент сунес унзали.

Дурхъати сволат-салам

Диаб идбаг, хIечира,

Дурхъал хIядисличила

Бурибил иличила…

Уркарахъ

Уркарахъ, хIу дила ши,

Шагьарван халасири,

ХIятта унра шантасра

Шалдаван шаласири.

Марли, хIу, унра шантас

ЧIумал хъарихъра сабри,

Алав шантас цIулхIели,

Къакъбяхъли кавлусири.

Уркарахъир гьар бархIи

АвцIали дех анкIила,

Дикутири асили

Халкьли алав шимала.

Таркьарли уркухъантас

Пешкешдири бизил заб,

Уркарахъиб Салманни

Алкун Исламла зурхIяб.

Дербентла халифатла

Дазурби далтахъути,

БикIутири итхIели

Уркухълис «марзубанти»

Уркарахъ, хIу дила ши,

ХалабикIен гьатIира,

АхIерти уркухъанти,

ЖагадикIена гIурра.

*****

Дашира

жибирехIе

ЦIудар бала цIубдарес

Башар халаси уртахъ,

ГIямрула гIямрулизив –

ГIяжизиубсири вахъ.

ХIекьдеш дигIянабарес

Кьасбарибкъи чумлира

Иличи дяхIцIибарес

БиъхIебиуб сеналра

«Летающий тарелка»

Арцур шиличиб дагра,

Чи сая вирххIеруси,

ХIера, икI ишхIелира.

Азирра авдаршра дус

Гьалаб буриб биалра

Нушала иваракли, (с.гI.вс.)

МархIериб бахъли илра.

Инопланетианти –

Малаикуни илди

Чи хIербикIес нушачи

Аллагьли бархьианти,

Сунела къуллукъчиб

Марбиуб саби лебни

Гьарахъ дунъяличибад

ХIедалути нушани.

Нуша чули руркъути

Гьарахъла – гъамти гIяхIли.

Дашира жибирехIе

Дубуртачи дяхI-дяхIли,

ЛугьахIе ца чулара,

Бирехе хинкI гIяваси.

Узбаниван ихтилат

БумжахъехIе жагаси,

НушакIун Дагъистанна

ЧIумати гъубзни сарра

ГIяхIял-шайс ламус барес

Даим хIядурти сарра.

ЦIудар маза цIубарес

Бажар-жигарла уртахъ,

ЦIуба – дигIянабарес

АлавмайкIудну нахIекь.

*****

ХIера, акбарла мерлаб

ТIамаикIулри малла:

-- Шанти, шала дур, шала,

Унци каур хIушала!

Даткадухъун хъулкила…

Дерцахъиб унци шанна.

*****

Къяба дубурла уди

Бяхъилра гIямрула къуш,

ГIярасайлаб сархибси

БекIахъли саби къуруш.

Дилагъуна саб кьисмат

Бахъал дубурлантала,

ХIурмат бетахъиб гьанна

Хъубзара – ялчи халкьла.

Булбултала макьамти

Дири устна дирхъули,

Сагати юртаначир

Халча-кьякь дузахъули.

Гьанна чина хIеръадра

Юртани сари тIашли,

Дайхъу-хъяшли делшунти

Дисути кьяйда гIяшли.

ВегI агар апалахъван

Пашмай саби ургуба,

Дахъ марайли дирхъути

Арцантала агурба.

Дила шаркад гьар бархIи

АвцIали дех анкIила

Дикутири асибти

Халкьли алав шимала.

Гьари чина дикиба

Маза-масла дурзамти,

ГIебшни мурацад бала

БукIунани лугIути?

--ХIянчи изала дирар,

Изай адам убкIахъу, -

БикIар гьанна жагьилти

Чус саби абаибти.

ХIябра хIяйхIедикIули

Лер наб ишди авара,

Улас кьияма бархIи

Марли гъамбиублира?

Наб гIямрула къушбяхъес

БикIасра Къябала къакъ,

ГIярасайлаб сархибси

Къурушличиб саб бекIахъ.

*****

Гьалли вегIагар уръа

ВегI ахъили бацуну?

Хъямла хъучи кумхали

Шабши хъара дегIуну?

Гьалли дурашан шала

ГьанаIа шаниубу?

Гьалли гьарахъил гьалмагъ

ГьанахIа гъамиубу

*****

Арцан арцес багьандан

ГIягIнидиркур дуклуми,

Машгьуриэс адамлис –

Дуклумарти пикруми.

Мухъи сарри дарманна

Дузаб сархе тазилис,

Се кумекбиру мурчIли

Алжан касес пасикьлис?

ТашмишхIейкIулра

Савли бархIиахъайчи

Халча-кьякь дузахъули,

Бура, чум хIела шаннис,

Чум юрт делшунрил хIуни?

ГIянручI жявли айзурли

Дабгили унц-уркура,

Чуйна арякьунрил хIу

Дузани хес урцул-цIа?

Бура, дайшила гIинзи

ГIянручI дуги айзурли

Хили кьудкьа яргали

Чуйна айхъутирил шин?

Гьанна манзил барсбиуб,

Ялчис пешкешбарили

Лугули сар хъа умхьни,

Газра шинра духIнарли.

ГIяхIла кьимат аргъили

ХIякимтас, хIукуматлис,

ДикIулира баркалла

Нуша ахирагарли.

ИшхIелла иш баракат

Даимбарес багьандан,

ТашмишхIейкIулра, шанта

АхIердиру или жан.

*****

Къянкъ бугес кабяхIялли

УбкIар чи биалра шан, -

Халкьли бурули бирар,

Айту марли уббулхъан.

Хъат някъ букес бяхIили –

Киса бицIес арц дикиб,

Арц арцанван урцули –

ТалихI багьес хIебикиб.

*****

Наб гIяхIял дигахъисра

Дахъал гапъала агар,

ПужхIералли пIягъи ил,

ВегI хIяйвайзи халирар.

«Ну, — викIар гьачам гIяхIял,

Халаси гIялимличив

УчIули калунсира,

Гьалавхъунра иличив».

--ХIебиалли, хIу халал

ГIялим уилри, ашна.

БурхIебуриду набзи

ГIилмуртала бекI мягIна?

«Дила мугIяллимли наб

Иличила хIебуриб.

Сецад кьиркьир уилил

Хабар халал мугIяллим!»

Нуни гIяхIяйзи ира,

Лезмиличибси дила:

«Гьала дубра ахирра

Чедаахъа кьумурла».

Набчира хIерикIули

ГIяхIяй кьумур сирбариб,

Кьумур журуга саби,

Дуб я ахир хIедаргиб…

Гьанна дила гIяхIяйзи

Ну паргъатли викIулра:

«ГIилмуртала бекI мягIна –

Ил сабур саби, ашна.

Кьумурла гьала дубли

Биэс бирар «Бисмиллагь»,

Ахир: «АлхIямдулиллагь».

БалхIебалулри селра…

*****

ЦIедеш духъуси галга

МяхIкамбиру хъа вегIли,

Пайда агарси, жугъан

Уббирхъу, игу цIали.

ГIяхIси адамлис гIямру

Пешкешдиру Аллагьли,

Усалсила диалли,

КъантIкадиру гьамадли.

Ишди гIямрула хъарихъ

Ишди гIямрула хъарихъ

Хъули арицIур хабчаб,

Цадирар, цалабирхъу

Авал някъли хъалибарг.

ДурхIни аманатбиру

ГIур Аллагьли савгъатван,

Абикьахъес, бяркъяхъес,

Илди диннис хъарихъван.

Ца адамли Аллагьла

Бартарахъу аманат

Руркъу дурхIни динничиб,

Биру ВегIбекIлис тIагIят.

Аллагьличи, динничи

Царалла мункирдеш лер.

ДурхIнасра бегIтазибад

ГIибрат халал дарсра леб.

Эгер чили баралра

Аманатлис хиянат

Ил мурадличи хIейур

Беткайхъур сунна хIурмат.

Аллагьли акIахъубну

Адам сунес тIагIятлис,

Цали алжана кайсу,

Жагьаннаб – кIиибилли.

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи.

18