КАЛА-КОРЕЙШ МЕДИА
Меню
12+

«КАЛА-КОРЕЙШ МЕДИА"

01.04.2021 15:03 Четверг
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

Пагьмули машгьурварибси

Автор: ПатIимат Кьурбанова

Адамла кьисмат сунела някъбазиб саби ибси дубурлантала бурала лебгIеб бархьси саби. СенахIенну адамли вегIла кьисмат гьархIебизалли, чичи-биалра гIяйибти чедуршули хьалли, сеннира сунени саби гIямрула бетуц белгибируси, гьунчибуршуси. Дубуртар Улкализив акIубси гIядатла урши дунъяличив машгьурси модельер ветарар или чис гьанбиркусири? ИтхIеликIун илдигъунти адамти лебниличилара балуси хIерги.

Дахадаевла районна ХудуцIла шилизибадти саби

Шамхал ГIялихановла бегIти. Илди Дербентлизиб хIербирутири ва Шамхалла хала дудеш шагьарлизив машгьурси палтарла уста вирусири. Илкьяйдали виштIахIейчивадли палтар ибнила санигIятличил ил гIяхIил тянишсири. Илала дурабадлира, хала дудешли илизи дагьахъур дубурлантала гIядатуни, тарих.

Художественное училище таманаили гIергъи, Шамхалли 1983 ибил дуслизиб сай-вегIси «Модный Дом» ибси предприятие абхьиб. ИлхIели уршила хIянчи гьарбизур ва сагати журала палтар чедиахъухIели илис багьла-багьлали машгьурдеш хиб. ГIур дубурлан урши Свердловла чебяхIси даражала дизайнертала-модельертала школализи керхурсири. Илав ункъли учIусири. ИлхIелира урши узес даимиуб ва улкала декIар-декIарти регионтазир дурадуркIути дахъал конкурсуназир бутIакьяндеш дирутири, дахъал призани кайсутири. Пагьмучебти ва цIакьти спортсментала кьяркьси республикализивадси илгъуна мурул адамтала палтарла модаби ункъли далуси модельер левниличи бахъалгъунти тамашабирутири. Нушала республикала багьадурти селизи ахъалра устадешла ва пагьмуртала ахъанайтачи биъниличила чилра ташмишикIес хIейрар.

1993 ибил дуслизиб «Шамхал» бикIуси компания акIахъубсири худуцIлан уршили. Илар палтар хIядурдирутири гулбазирадли, текстилла ва трикотажла чIянкIилизирадли. ГIергъити дусмазир джинсылизирадлира палтар ибули сари. Илини чедетаахъили ва къугъали дирути палтар адамтасра дебали гIяхIдилзутири. БусягIятра Шамхалли дирути палтар бахълис дигутили детаурли сари.

Ш. ГIялихановли Москвализир, Россияла декIар-декIарти шагьуртазир ва дурала улкнала халатигъунти шагьуртазир дурадуркIути сагати журала палтар гьаладирхьнилис хасдарибти далдуцуназир мурталра бутIакьяндеш дирути сари. Илини дарибти палтар исули дирар политикунани, хIякимтани, спортсментани, гIяртистунани, динна агьлули ва цархIилти машгьурти адамтани, гIядатла халкьли. Амма модельерли бурни хIясибли, брендла ибти палтар дурхъали кадилзули сари ва асес гьарилла-декIар имканти агара.

МяхIячкъалализирра Шамхалли цацахIели сунени дарибти палтар гьаладирхьути далдуцуни дурадуркIули вирар.

ХIера, ишди бурхIназибра Этноцентрла площадкаличир дубурла къугъати нартанани палтар цалабикибтази чедаахъиб. Гьайгьай, бахъалри Шамхалла пагьму ахъли кьиматлабирути дагъистанлантира. Илди-ургаб лебри жагьилти гьести гIямрула адамти. Багьеслири лебтасалра Ш.ГIялихановла сагати палтар гIяхIдизни.

Илкьяйда хIебиэсра хIебири, сенахIенну Шамхалли сунени пикридарибти дубурлантачи хасти детуцуни халати устадешличил палтарлизи минадарилри. Жагьилталацунра ахIи, чила-дигара иштяхI-духъестири лерилра палтар. Жагати дубурлантачир хIябилра далгири дубурлай дарибти палтар. Дубуртар Улкала урхIмешуахIенти тIабигIятла ва адамтала гIямрула черикIла някьиш варакьдарилри илини сунела хIянчурбазир. Илдачи дунъяла чиди-дигара халкьанала иштяхIду-хъеслири. ХIера, илкьяйдали дубурландешла жагадеш ва ахъдеш палтарла кумекличил модельерли лебилра ванзалантас гьаладихьес имканти акIахъубли сай.

Балбуцличи бакIибти иштяхIличил гъайбулхъулри ва дарган багьадурлис баркалла балахъулри, илала гIямрулизир ва бузерилизир мурталра чедибдешуни ва гьарбизуни диубли дигниличила балахъулри. Шамхаллис уркIи-уркIиларадти ванати дугьби дуриб ДР-ла халкьла поэт Аминат ГIябдулманапованира. Дигесири Аминатла рурсилира, художница сарлин, Ш. ГIялихановла бузерилизир цархIилти Дагъистанна художникуначил рарх бутIакьяндеш дирни. Балбуцличиб илала кIелра нартли дам бирхъусири ва халалгъуна уршили палтар чедиахънила балбуцлизирра бутIакьяндеш дирулри. А. ГIябдулманаповала хъалибарглира илкьяйдали чула пагьмуртачил модельерла балбуц жагабирулри.

Шамхалла коллекциялизир шу-цIайчирра имцIали хIядурти образуни лер. Илди абзурли дус дихес вируси сай. Лер дуцIрумла, янила ва гIебшни-хIебла манзиллизир дихестира.

Адамличи саби-сабил машгьурдеш башуси ахIен. Халаси къиян кабихьили ва ибкьси бузериличибли бирар ил сархуси. Гьайгьай, Шамхал ГIялихановлисра гьамадли ахIенри илгъуна санигIятласи ахъанайтачи ацIес. Амма ил къияндешуназивадли гIелумбилзутазивадли ахIен. Илини сунела пагьму, бузери ва устадеш бахълис къуллукъличи каили сай. Гьаннала гIергъира илис дахъал чедибдешуни дулгехIе.

ХIера, ца адамли илкьяйдали бахъла уркIби разидирахъули сай ва гIямру жагадирахъули сай. Игъбар саби Шамхалван гIяхIдешуни дуртIесцун бажардииркуси уста виалли. Устара ибхIели азирти адамтани сунела пагьму марбарибси.

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи.

5