КАЛА-КОРЕЙШ МЕДИА
Меню
12+

«КАЛА-КОРЕЙШ МЕДИА"

01.04.2021 15:14 Четверг
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

Пагьмучерси педагог

Автор: Шарипат Будаева, ЧебяхIси категорияла учитель, РФ-ла ХIурматла хIянчизар, Дахадаевла районна «ЧIишилила СОШ» МБОУ-ла мугIяллим

ЧеалкIуси наслулизи нешла мез дяркъяхъес багьандан гьачамличир-гьачам гIяхIти кумекла материалти дурадулхъни дигеси саби. Хаслира илди бахъхIила педагогунани далкьаахънили мугIяллимтала бузери гIяхIцадла жигарчеббирахъули саби.

Гьалаб кумекла литература агархIели, дарган мезла мугIяллимтас къиянблухъусири нешла мезличи дурхIни руркънила хIянчибарес. Дарсличи хIядурикIухIели ил чIянкIли учебникличил ва таблицаличилцун сайри пайдалавикIуси. Бири мугIяллимти карточкаби, перфокартаби, схемаби ва цархIилти чебаъла гIягIниахълуми далкьарахъути ва дурсрачир пайдаладирути.

Дахъал дусмазиб Р. МяхIяммадовла «Тамашала грамматика» бикIуси жуз бирусири дидактикалашал кумекли бетаруси материал. 2005 ибил дуслизиб дурабухъунси А. КьадибяхIяммаевла «Дарган мезла кружок» бикIуси методикалашалси пособиера гIяхIил пайдалабирусири нушани.

ГIяйша Кьурбановала 2007-ибил дуслизиб дурабухъунси «ГIяжаибси азбука» бикIуси дидактикала пособиелира имканти имцIадиахъуб мугIяллимтала бузери ункъбиахънилизир. Дурсри кадирхьнила электронный технологияби пайдаладирнилизиб халаси кьадри лебтили детаур илди кумекла материалти дурхIни дарган мезличи руркънилизир.

2010-ибил дуслизиб ГIяйша Кьурбановани дураибси «Дарган мезла кружокуни дурадуркIнила методика» ибси материал дурхIнала нешла мезличи диги имцIадиахъес кумекли бетаур.

«Сагаси Къаякентла СОШ» МБОУ-лизир дарган мезла мугIяллимли дахъал дусмазир рузуси педагогли бузерила давлачебси опыт цалабяхъиб, методикала декIар-декIарти тяхIурти дузескаиб, электронный курс акIахъуб.

«ХIела гIямрула дякь хIуни чеббикIа» ибси 8 — 9 ибти классунала бучIантас хасбарибси ГI. Кьурбанован бузесаибси элективный курс дурсрачиб ва дурсрала дурар дурадуркIути занятиебачиб пайдалабарес вирар. Пагьмучебти дурхIначил дурадуркIути далдуцуназирра дузахъес пайдалати сари илдигъунти бетуцуни. Элективный курсла Программализир пайдаладарестира тамашала бетуцуни лер илар. Творчестволизиб дурхIни бузахъесра илар имканти акIахъубли сари.

МугIяллим-сагакьянчи сарси ГIяйша Ханаевна нешла мез мяхIкамдирнилизи ва гьаладяхI дашахънилизи белгиси пай кабирхьули, сабухъчерли рузули сари. Республикала газетаби-журналтазир дурадулхъути илала макьалаби, очеркуни, хабурти, назмурти ишбархIила гIямру гьар шайчирадли сипатдирути ва аргъбаибти масъулти ахъдуцибти сари.

Илини жигарла бутIакьяндеш дирули сари мурталра ГI. Тахо-Годила уличилси ДНИИ-ли дурадуркIути далдуцуназирра. Институтли дурадуркIути конференциябачирра челукьути масъулти ахъдурцули, гъайрулхъули рирар.

ГIяйша Кьурбановала Къаякентла районнизиб 2018 ибил дусла октябрьла 12-личиб бетерхурси творчестволис хасбарибси шадлихълизир бутIакьяндеш дарибтири нуни. Ну дебали разириубсири илхIели илала сархибдешуначила лебтанилра гьанбуршухIели ва илала жузалара цархIилти белкIаналара выставка чебаибхIели. Россияла писательтала ва журналистунала союзунала член сарси кьярбачIимахьилан машгьурси педагогли дарган мезлицунра ахIи, урус мезличилра жузира дурайули сари, макьалабира лукIули сари.

ГIяйша Кьурбановала жузи ва белкIани пайдаладирниличирли дарган мезла мугIяллимтас гIяхIти имканти алкIули сари бучIантази мурхьти багьудлуми касахъес. Гьаннала гIергъира илала творчествола ва педагогла шайчирти сархибдешуни гьаладяхI дашниличи рирхулра.

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи.

22