КАЛА-КОРЕЙШ МЕДИА
Меню
12+

«КАЛА-КОРЕЙШ МЕДИА"

01.04.2021 15:04 Четверг
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

«Духуси урчи»

Автор: Убайдат Мирзаева, «ХIяжи» хъарахълизибси урга даражала школала бехIбихьудла классунала учительница.

Лерли руили сари, лерли руили сари ца патишагьла рурси. ВерхIел дус иличи ца урши вашниличила бегIтани балули буили ахIенри. Ца замана ил урши рурсиличи хIешаниуб. Рурсира дебали чIукьарикIесряхIиб. Дудешли рурсиличила секIал гIяхIил балуси рухънази хьарбаиб:

-- Сен дила рурси бархIиличир-бархIи чIукьарикIуси?

-- ХIуни иличи ца цIерхьси, ца чIукьаси кIел маза адацIахъа ва ил серикIарал лехIизи, -- рикIули сари рухъна.

Дудешлира рухъна рикIуси бариб. ЧIукьаси маза чебаили рурсили ил хIяршбариб ва иб:

-- Патишагьла рурсиван xlypa чIукьасиригу, хIечира хIела гIяшикь хIешаниублив?

Илди гъайла бакьили, дудеш дебали зигарухъун ва сунела рурси пайдаагарси Чалтук бикIуси уршилис шери редес кьасбариб. Иличила бакьибхIели Чалтук дебали разивиуб ва, патишагьличи вакIили, хьарбаиб:

--ХIуни хIела гъай къянабирули ахIенрив?

-- Къянабирули ахIенра, -- викIули сай рурсила дудеш.

Рурси дебали децIлизи рикиб ва кумекбарахъес тиладибарес нешличи аррякьун.

Нешра илизи рикIули сари:

-- Рякьи, дярхълабад бегIлара хъярхъсигъуна урчи дураа, хIечил барх бегIлара дурхъасигъуна секIалра каса, дудешла палтарли регIрии ва гьуйчи дурарухъен. Нуни биалли, хIед гIеларад верхIдехI мегь чедихьили, къапу кьяпIдирис.

Нешли рурси гьуйчи дураиб, къапуличи верхIдехI мегь чедихьиб.

ГIергьила бархIи шаладикибмадан Чалтук патишагьличи вакIиб ва мекъличи хIядурдеш барахъес буриб.

Дудеш нешлизи викIули сай:

-- Рурси дураа, илис гIелабад бакIилину!

Илар неш гьуя-вявлизи гIеларикиб:

-- Агара, рурси чинаралра агара!

Илаб нешра-дудешра Чалтукра бисесбяхIиб. Рурси биалли гьарахъли урчиличир мурдали аррякьун. Гьуйчир рамсурли, илини ца гIинизла мякьла багьлабарес кьасбариб. Баягъи ил гIинизла мякьлав урчиличи мурдали сунела уркIи гIяшикьбарибси уршира къаршиикили сай. Илар илдала урчи цаличи-ца чедухъун ва дирхIес дяхIиб.

Урши викIули сай:

-- Эй, гьункья, декIардара урчи!

Рурсили илала гъайла хIергъибсила гIердариб. ИлхIели сай уршили урчи декIардариб ва илизи иб:

-- Ваши набчи гIяхIладли.

Рурсира кьабулкарикиб. Илди кьацIли букес кабиибхIели, рурсили кьапIа чебасиб ва илала удирад чурми гьардакIиб. Илди чурми чедаибхIели, урчи, рурсиличи адамла мезли дугьабизур:

-- ХIу цIахриубри, раши хъули чардулхъехIену! Аррукьес хIейгу-хIейгули, рурси аризур. ИлхIели урши унраличибси хъули арякьун ва илис тупангра, кIанара хиб, пешкешдариб. Рурси гьуйчи дурарухъун ва, рашули, рашули, ца халаси диркьала мякьла раиб.

-- Гьанна ну рамсурлира, гIур башес агара, лебси мерличиб белгьаба, -- бикIули саби илизи урчи.

-- ХIу секьяйда лугьусири, дила дисалра агара биалли, нуни rIyp се бируси хIечил?

-- Рахли ну белгьадли, дила хIили ит майдан иркадли, илаб кIел биштIати урши дакIубирар, илхIели дила бекIлизибад гIяналабара, дарг-махлизибад юргъан бара, илди кабаркьили, илдачи юргъан чебуша.

Рурсилира урчили ибси бариб. Ил майдайчиб бусагIятал кIел урши дакIубиуб, илди кабаркьиб. Бусаун. Илдазивад ца висесяхIибхIели, рурси черсаргъиб. ХIеррикIалли, урчила хIили иркибси мерличиб жагаси шагьар тIашли.

-- Сен висусири? -- хьарбиули сари рурсили.

-- Ит чи сая нушачи лявкьуси? Нуша урухкIулра, -- бикIули саби уршби. Рурсира урухриуб, къалабали унза кьяпIдариб, амма сунела урчила тIамала бакьиб:

-- Унза абхьа илди уршбала дудеш сайра лявкьуси. Рурсили унза абхьиб ва хIеррикIалли, -- ит сари гIяшикьриубси урши. Уршби биалли, арцуртиван беткахъиб. Илди кIелра гIяшикь хъаллабиуб. АкIуб баягъи беткахъибтигъунти кIел урши.

Патишагьли сунела рурси талихI баргили кулпетра сарра чаррухъунхIели авцIали валри делгьи мекъ бариб. АвцIали бархIи-дуги бужиб ва буки. Нура ила къарширикира, амма делхъ дарес хIебикиб. Чалтук биалли, мекъличив тямадавиуб ва патишагьла рурсиличи хьуликIули калун.

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи.

5