КАЛА-КОРЕЙШ МЕДИА
Меню
12+

«КАЛА-КОРЕЙШ МЕДИА"

06.07.2018 08:17 Пятница
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

СагадешунагIив умцIуси

Автор: МяхIяммад Кьурбанов,

ГIябдусаламов ХIясан Шарапутдинович кIелра байхъалара дус сай Хуршнила урга даражала школала директорли узуси. Ил къантIси заманализир илини школализир, сунечиб гьалаб дахъал дусмазиб бузути директортаничир гIяхIцад дарсдешуни, къулайдешуни дарес, илди детерхахъес бажардиикиб. Директор виэс ибси пикри, хьул, кьас агарси биалра, белчIудила дусла кIиибил байхъайзив сай гьалаихьили учительтанира цауркIли гIевуцибхIели, разиикес чебуркъуб. Гъай камдарили баркьуди гьаббашахъули бузерилизи ахъиб. Школала бухIнала, дурала чебаъла сурат жявли дасрдиуб. Цаибил яргалис, хIябал классла дурдили тIярхъубардиубти чIябурти сагадариб. Школала ца корпусла жаняхIла куцагардиубти бяхIяни ва панельти жагаси даражаличи душес багьандан дахъал хIянчи дариб. КIиибил корпусла мурталра хIябцбикIули балагарбиркуси жаняхIла чIябар кафель кадяхъили жагали балбушиб. БелчIудила гьарил сагаси дусличи лерилра классуни-кабинетуни цIубдарили, ширли дакили, чебаъла ваяхIличил гIердуцили, классла уголокуни далкьаахъурли, кьар-вавначил жагадарили, даршили хIядурли дирар. Лерилра хIянчи учительтала кумекличил, илдала харжаначил, школализир лерти имкантира пайдаладарили, имцIатира-сера хIянчи сай директорли дирули (сайра гьарил хIянчила гIяхIси устара сай) дарибти сари. Бузерила, физкультурала дурсрала замана пайдалабирули школала гьалабси площадка, алавси хIяри, алавчарти луцри далдарили, сагали делши къулайдариб. Машинтала хIулрумазирад устадешличил жагали дарибти вазабазир вавни дашахъули школала азбар жагабариб. Школализи гьаввакIибси гIяхIялли илар диубти дарсдешуни чехIедаэс хIейрар. Ученикуналара белчIудиличи пикри барсбиуб, бажарди-иштяхI имцIадиуб. Олимпиадабачир, абзаначир сархути гьаларти мерани, шабагъатуни дахъдаиб. Классла дурар дурадуркIути баркьудлуми, хIязани-абзани, илдала кьадар-даража ункъдиуб.

20I7-ибил белчIудила дуслизиб ГIябдулмажидова Сапиятли ва Дабаева ЖумягIли «За особые успехи в учении» медальтачил Хуршнила школа таманбариб ва кIелра медакадемиялизи бучIес каберхур.

ХIясан 23 дус школализив узули сай. I995-ибил дуслизиб музыкальное училище таманбарили музыкала учительли узес вехIихьиб, 2000-ибил дуслизиб ДГПУ-ла физкультурала отделение хъараахъур. Лерилра дусмазив школала военрукли узиб. Школализир дурадуркIути шадлихъла, хIулбукIрила баркьудлумачи ученикуни ХIясай жагали дяхъибти музыкалиуб хIядурбикIар, далайбикIар, булхъан.

Сунела гIямрула рархкья МяхIяммадова ХIялиматлара ХIясаннара талихIчебси хъалибарг леб. Маликат I0-ибил класслизир, Рукьият 7-ибил класслизир отличноли бучIули саби. Уршби Ислам ва Иман биштIатала хIязаназиб лебал.

Школала гIямру жагадикIахъес, къулайдикIахъес узахъес хIу районна хIякимтанира гIевуцаби. Дахъал дусмазив школализив хайриличил, иштяхIличил узес хIу арали калаби, сагадешунагIив умцIуси Хуршнила школала директор ГIябдусаламов ХIясан.

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи.

6