КАЛА-КОРЕЙШ МЕДИА
Меню
12+

«КАЛА-КОРЕЙШ МЕДИА"

05.03.2021 11:57 Пятница
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

ГIяхIдешуна руртIес хIерумсуси

Автор: ПатIимат Кьурбанова

Бибалаева ГIяйшат Кьурбановна рузули сари МяхIячкъалала дурхIнала 2-ибил поликлиникализир бекI медсестрали. ГIяйшат акIубси сари Дахадаевла районна Трисанчила шилизир кайзурси дубурлан Къамбулатла Кьурбанна хъалибарглизир. ГIяйшатли риштIахIейчирадли кьасбариб тухтур ретаэс ва МяхIячкъалала медучилищелизи карерхур. Илаб белчIуди хъараахъурли гIергъи, Вихърила шилизир тухтурли рузескарииб. КIел дус илаб хIянчи барили гIергъи, сари акIубси шилизи чаррухъун. ИтхIели Трисанчибси медпунктли Зубанчила ва Журмачила шимала халкьла арадешличира хIеруди бирусири. ИлхIели ГIяйшатла мурул Бибалала МяхIяммад Астраханна милицияла школализив учIулри. БелчIуди таманаили гIергъи, МяхIячкъалализив уголовный розыскла инспекторли узескайибсири. КIинайс ГIяйшатра МяхIячкъалализи гечриубсири.

1985 ибил дусличирадли Бибалаева дурхIнала поликлиникализир ункъли рузули сари.

ГIяйшат Кьурбановнала асилси бузерилис бикьридеш дирули сари «СССР-ла медицинала хIурматла хIянчизар», «СССР-ла арадеш бихIнила отличник» ибти ва цархIилти хIурматла уми деднилира.

БегIтиван хIурматчебти ва багьудичебти саби дурхIнира. Трисанчила урга даражала школала директор сари Алёна, Идрис историк сай, Эльмира МяхIячкъалала Ленинский районна хIянчизар сари.

ГIяйшат гIяхIси тухтурцун ахIен, ил пагьмучерси поэт ва журналист сари. Илала назмуртала чумал жуз дурадухъи сари. Мурталра илалал макьалаби республикала декIар-декIарти газетаби-журналтазир дурадулхъули дирар. Даргалацунра ахIи, Дагъиста жамигIятла гIямрулизир жигарла бутIакьяндеш дируси ГIяйшатлис ил ралутани дахъал сари багъишладирути назмуртира. Илдазибадли гьанбуршехIе «Халкьла ургар чериуд» бикIуси илала гъамси юлдаш поэт Хамис Маллаевани белкIунси:

ЦIябсиван, буцибсиван

ХIясиббирид БерхIи икI,

Инсантачил варгадли

Излумала малаик.

Мерслизирван, уркIрухъи,

Урехилизир рируд,

Кьудратла ВегIлизибад

Бусравбирули умут.

УркIи бетахъахъили

РемцIурли умцIусиван,

Халкьла ургар чериуд

ГIязабти дулцIусиван.

Хъябштас, излумазибтас

Сарри хIу зухIяла бац,

Малаик варх левсиван

Саркъили сар баркь-бац.

Къияндеш-дардлизибтас

Сарри хIу дарма гIиниз,

БуцIарли цIумбикIутас

ТяхIуй чIяхIбиуб бириз.

Сабабла кIа-дарманна

Дугьбачил регIрарили,

Язихътачи Аллагьли

Сарри хIу гъамрарили.

ЗягIипти бархьбатадли,

Ну вархьвалтулра ибси,

Бургар, марли, Аллагьла

ХIуни тIама аргъибси.

Заклизи бусрав барра

ТимхъбикIули калахъес,

ХIела гIяхIличи хIертас

ХIу кумекли риахъес.

ГIяйшат Кьурбановнас, 8 ибил мартла халкьани-ургабси хьунул адамтала байрамличил бархбасахъи, чIумаси арадеш, гIямрулизир гьатIира дахъал гьарбизуни, дурхIнала талихI ва дунъяла лерилра гIяхIдешуни дулгехIе. Адамтас хIуни гIяхIдешуниван хIед ЧевяхIсинира баракатла пай бараб.

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи.

3