КАЛА-КОРЕЙШ МЕДИА
Меню
12+

«КАЛА-КОРЕЙШ МЕДИА"

05.03.2021 12:15 Пятница
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

Баркалла балахъулра

Автор: Асият ХIусаева

ГIергъиси замана нушала улкали халкьлис кумекла дебали гIяхIти баркьудлуми дирахъес халкьлис имканти дедили сари. Дахадаевла районна КЦСОН-на хIянчизарти саби илдигъунти гIяхIбаркьуни дирес къайгъилизибти. Буралли, илдани районна мер-мусаличирти шимазибти зягIиптас, гьести гIямрула адамтас, чулахъунас мурталра кумек гIеббиахъули саби. Башар илди районна лерилра шимази ва чули сияхIлизи буцибти кумек хIяжатти адамтачи гьаббикIур, илдас се гIягIнилил белгибиру ва итмаданал баркьудлумачил, дармунтачил ва малхIямти гъайличил къияндикибти гIеббурцу.

Наб баркалла багьахъес дигулра районна КЦСОН-на хIянчизар СайхIят ХIясайниевас. Ил чинаралра хIерузули риалрира, адамтас кумекбарес ва гьариллис риубсигъуна гIяхIдеш бирес балуси адам сари. Ил гIяхIси ва пергерси ХIясайниевхъала хъалибарглизирадси сарину. Иличи кумекбарахъес хъарбарили саби ил рузуси организацияли дила мурул Рабазан БяхIмудовлис ва цархIилти гьести гIямрула адамтас, зягIиптас. Сунелара 4 урши ва ца рурси леб. Илдира чула нешгъунти гIяхIбаркьла адамти бетарниличи дирхес дирехIе.

СайхIят дила мурул зягIипикибхIейчирадли ва илис гьалар нушачи мурталра гьаррикIули сари. Илини гьар шайчибадли кумек гIеббиахъули сари. СайхIят, камти гIямруличи хIерхIеили, пасихIти ва гIякьлула гъай дурес балуси, зягIипсила уркIи кьакьахIебикIахъес багьандан малхIямли ихтилатрикIес устадеш лерси лергIер гIяхIси адам сари.

Нуша гьанна дахъал дусмазир Уркухъла шилизир хIердирулра ва мугIяллимтили дузулра. Илкьяйдали, СурсбукIла шилизирадти нушаб уркухъанти гъамтили ва дигутили бетаурти саби. Илала дурабадлира, ну Уркухъла шилизир халараибсира. Дила бегIтира илаб хIербирутири. Нушала дурхIнала ил шилизиб бахъал марти юлдашуни леб ва илкьяйдали нуша уркухъантанира чула шантази халдирниличи умутли дицIилра. Рабазанничи дила хIябалра уршилира рурсилира, гъамти-тухумтира хIеруди бирес къайгъилизирра. Амма илис СайхIятра сунела рурси сарсиван билзули бургар, иличи хIерли вирар ва ил гъамриалли, илини сай сагъвирахъусиван хIулуркIули сай. Илдигъунти малхIямти ва уркIила хIял хIялалти адамтас караматдеш лерти или бурули бирар халкьли. Марлира, СайхIят, бикIуливан, уркIила рухIна каратесигъуна сари. УркIила мурад баабну сунелара сунела къугъаси хъалибарглара. Илдигъунти бирути саби гьарли-марти дубурлан хьунул адамти. Илдигъунтазибадли мисал касес хIяжатли саби жагьти рурсбани ва гIулухъабани.

Дила хъалибаргла ва лебилра сурсбукIантала шайзибадли СайхIят ХIясайниевас ва илала бегIти-тухумтас халаси баркалла багьахъес дигулра илгъуна гIякьлучерси, багьудичерси ва адамтачи дигили рицIибси сархIели. УркIи-уркIилабадси баркалла биаб хаслира СайхIятла бегIтас илгъуна гIяхIси рурси арикьни ва бяркъличи рикахъни багьандан.

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи.

9