КАЛА-КОРЕЙШ МЕДИА
Меню
12+

«КАЛА-КОРЕЙШ МЕДИА"

05.03.2021 12:09 Пятница
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

ГIяхIти адамтачила

Автор: (Архивлизибад)

Дила иш белкI бехIбихьес дигулра «дурашанра шан вирар, шантани шан варалли» ибси буралаличибад. Сен? СенкIун ихтилатлизиб балгунти, делхъ-далайла пергер устни сабти ХудуцIла шилизирадси МяхIяммадзагьирла Сариятличила саби иш белкI. Илини дила шантачил децIра, шаддешра дуртIули сари.

Ражабова Сарият МахIяммадзагьировна акIубси сари ХудуцIла шилизир, гIяхIгъабза, неш ВатIан балтахъули ургъули калунси, дахъал дусмазир партийно-советский хIянчи дарибси, ХудуцIла, Кьункьила Дуахъарла школабала директорли, КПСС-ла Дахадаевла райкомла организационный отделла заведующийли, партияла райкомла кIиибил секретарьли, шила хозяйствола управлениела начальникли узули калунси, гlepгъити дусмазив биалли, пенсияла гIямруличи ваайчи ва илала гIергъира, ХудуцIла школализив чеалкIуси наслу багьуди-бяркъличи бикахъес сунела цIакьани ахIерахIедарибси, сунела у ишбархIи декIар-декIарти шимала вецIалцад адамли бихуси, сунела гIяпабаркь, Ражабов МяхIяммадзагьирла ва Неш-игит ХIяжиева ПатIиматла хъалибарглизир.

Пергер хъалибарг саби илдала. Цаличи ца дигичебти уршби рурсби акIуб илдала. Илдас гIяхIси бяркъ бедес бажардибикиб МяхIяммадзагьирра ПатIиматра. ДурхIнани бегIтазирад пергер къиликъуни гIерасиб. Лебилра илди адамтачи дигичебти, къияндикибсилис кумекла някъ гьабатес къалабабикIути пергер адамти саби. ВецIалра урши-рурсилизирад ца, сунела гIяпабаркь, хапли зягIиприкили, итил дунъяличи аррякьун. Ил лебилра тухумлис булан халаси децI сабри.

Бахъал дурхIни лебти хъалибаргуни дебали дархдалгунти, цала итилла хIурмат-хатир дирутили бирар...

Дила иш белкI МяхIяммадзапирхъала рурсбазирад цаличила -- Сариятличила саби. Сарият акIубси сари I957 ибил дуслизир. ХудуцIла урга даражала школа гIяхIти кьиматуначил таманбариб. Северная Осетияла вачарла техникумлизи имтихIян дуциб, илаб гIяхIси багьуди касиб ва дипломличил Дагъистайзи чаррухъун. МахIячкъала шагьарла бегIлара халаси тукеннизир -- ЦУМ-лизир рузули калун. I979-дусличирад биалли Сарият ГIяштила шила Советла исполкомла секретарьла къуллукъличи каратур, лерилра сунела цIакьани ибкьаили рузес рехIрихьиб. Сариятлис кьадарбиуб пергер хIянчизар, халкьличил валикибси ва халкьла шайзибад халаси хIурмат сархибси, сунела гIяпабаркь, Ашамайла ГIяличил рарх рузес. ГIяли ГIяштила шила Советла исполкомла председатель сайри. Рузрарузули, Сариятли заочно Дагъиста пачалихъла университетла исторический факультет таманбариб. Сунела дудеш МяхIяммадзапирлира Северная Осетиялизиб исторический факультет таманбарибсири.

I986-ибил дуслизир багьудичерси, дагъричерси ва гьар биру-балтусилизир черетаибси гIяхIси хIянчизар сарливан, Сариятличи халаси игьдибар бихьиб -- иличи партияла Дахадаевла райкомла инструкторла къуллукъуни хъардариб. Сариятли I990 ибил дуслизиб дила шан мугIяллим Кьурба МяхIяммадличил сунела кьисмат цабариб. ИлхIейчирад ХудуцIла шилизирадси Сарият дила шан ретаур.

Гьаланачи Сарият «Гъуладти» совхозла профсоюзный комитетла акьуратурси председательли рузи, I980-ибил дусличирад биалли, ил шила администрацияла секретарьли рузули сари. Рузулира ибхIели, сунечи хъарси чебетаахъили ва халаси устадешличил бирули рузули сари...Гъулатдила шила администрациялизи кабурхуси Мирзидтила шила шантанира илала халаси хIурмат бирули саби, сенахIенну ил хIурматличи лайикьрикибси пергер хIянчизарра сари, дубурлан хьунул адамра сари. Адамтала хIурмат хатир дирес къайгъилизир рирар Сарият. Чумилра шанна мурад бариб илини. Ил багьандан шанти Сариятлис баркалла бикIар.

ГIибратчебли тIашбатурли сари Сариятли администрациялизибси сунечи хъарси хIянчи. Ил багьандан ахIенрив гьатIи илис 2000-ибил дуслизиб «Муниципальный хIянчила рурибси хIянчизар» ибси хIурматла у бедибси...

МяхIяммадла ва Сариятла чучибад акIубти кIел дурхIяра леб. Неш-дудешлизибад гьарахъли хIеркабирули саби урши Имам ва рурси Издаг. Илди ишбархIи Санкт-Петербурглизиб бучIули ва хIеркабирули саби. Имам Санкт-Петербургла пачалихъла финансунала ва экономикала университетла экономический факультетла 5-ибил курсла студент сай. Издаг -- Санкт- Петербургла акушерский колледжла 4-ибил курсла студентка сари. Неш — дудешгъунти пергер адамти бетарниличи ну вирхулра. Неш дудеш илдачи шадиб башар, илдала белчIуди ахтардибиру, чузибад лябкьуси кумек биру.

БелчIуди таманбарили, Дагъистайзи чарбухъунхIели, илдира, чула бегIтиван, пергер хIянчизарти ва халкьла ургаб хIурмат сархес бажардибиркути адамти бетарниличи ну вирхулра.

Арадеш ва халаси талиxl xleд ва хIела пергер кулпетлис дулгулра, хIурматла Сарият. Дахъал-дахъал дусмазир хIед черяхIти сархибдешунира диаб нушала шилис ва шантас гlyppapa дахъал дусмазиб къуллукъбирахъес.

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи.

3