КАЛА-КОРЕЙШ МЕДИА
Меню
12+

«КАЛА-КОРЕЙШ МЕДИА"

12.03.2021 13:21 Пятница
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

Ветахъиб дила юлдаш

ДекIти зягIипдеш хили,

БебкIа шалкIу буцили,

Бурямван чебакIили,

РяхIму агарси изай,

Дардли чарх бицIахъили,

Наб децI гIелаб батурли,

Арбукиб юлдашуни

ЦIяб Ахиратла хъули.

ГIе, коронавирусли бахъал дила шанти, илдала лугIилизиб дила ученикуни, ва юлдашуни ахиратлизи арбукиб. Ца дила биштIаси шилизиб, коронавирус нушачи баила, ца дусла бухIнаб 30-цад адам бебкIили саби. Бархьси саби, бурни хIясибли, бебкIибтазибад имцIати цархIилти излумани саби гIямрула ахирличи баахъибти. Нуни пикрибирни хIясибли, коронавирусли чула чархлизирти излуми цIакьдарили хIедиалри, илди бубкIути ахIенри.

Ил тяхIяр бетаурал илдачилра нуни бурес хIейрус, амма коронавирус бемжурси замана гIямрулизибад арбякьун дила дебали гъамти юлдашуни: ДугIахъаривадси СягIид Кьурбанов, кьялклан Сулайбан Варачанов ва ишди бурхIназив – дила бегIлара гъамси уркухъан юлдаш Къадир (нуша Кьадир дикIутири Уркухъла лицейла физкультурала мугIяллим ГIябдулкьадир Мятязиевлис).

Кьадир зягIипли сай бикIули багьурхIели, нуни иличи зянкъдяхъира. Илини трубка касиб ва набчил ихтилатикIули калун. МяхIячкъала шагьарла цаибил больницализив кайхьунси ил набзи вайтIа ахIенра, сунечи хIеръахъес ца уршира варх катурли лев викIар. Набра гьанбикиб ил гIяхIли ургар или. ЧIянкIли «набчил уршира лев» ибти илала гъайли ца камси пикриухъахъунра. «Реанимациялизи катурси зягIипсиличил урши варх селис калтуси?» ибси вайси пикри бакIиб дила бекIлизи.

ХIябэсил бархIи нуни юлдашличи гIурра зянкъдяхъира, бархIи ургали — гIурра. Чинилра трубка кайсули ахIенри. Тяп СягIидличил кабикибси анцIбукь тикрарбиуб. Шакикира ну иш дунъяличив юлдаш агниличи.

«Ва сунела вегIебш, — шишимтази викира ну, — сен дила юлдашуначи-декIар илцадра жявли ярга баибсив?».

ГIябдулкьадир Мятязиевра нура школализир дучIухIейчирад цали ца далутири. МяхIячкъалализир дучIухIелира, мугIяллимтили дузухIелира. Лерилра гIямру нуша дарх гIяярра дашутири, цаличи ца – гIяхIладлира. Кьадирличибли нуни ва набчибли Кьадирли бахъал цархIилти юлдашунира баргибти саби. Нушани масхаралисалра цала цали уркIи бакьахъунси ахIенри: илцадра цала итилличил цугдикибтири нушала хIял-тIабигIят. Се биру? Иш гьакIлисра нушаб калунси гIядатла гъай дурили лехIкахъни саби.

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи.

4