КАЛА-КОРЕЙШ МЕДИА
Меню
12+

«КАЛА-КОРЕЙШ МЕДИА"

12.03.2021 13:39 Пятница
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

НИКIА СКУЛЬПТОР

Автор: И. Ибрагьимов

Пагьмучевси МуртазагIяли ишдус нушачи, 5-ибил «Б» класслизи, ваиб.

Ца хIерлис цIубдухъунти дяхIличилси, назик-назикти чарх-бекIличилси, багьлати вяшатIалала вегI илала хIулбазиб нешли виркьухIели барх баркьибси духудешла лишан чебиухIеливан саби.

МуртазагIяли Ибрагьимов гьарли-марси никIа скульптор сай. Иличи кIел дус гьалаб Дагъиста телевидение хIязлис гIяхIлад бакIибси ахIенри: ил бахълизи вагьахъур, чеахъиб. Чебаахъиб илала пагьмура: гIяхIли хIербикIули лебли, илини пластилиннизирад илмадан арцантала, дугIла жанивартала, жяв заманала динозаврабала ва адамтала сипатуни-къалипуни детаахъур. Илала кьаламтиван гъярцIа тIулбазиб пластилин, сунезир сихIру лерхIеливан, булкIулри, кIантIибикIулри, сунес гIягIнити куц-кабизличи биркулри.

— Чинабад бакIибси хIед ил пагьму? – хьарбиулра илизи.

Урши тамашаиубхIеливан набчи хIеризур.

- ХIебалас… Ишкьяйда лерил секIал сари-сарил детарули сари…

— Бузерила дусрачиб касибси устадеш хIебиалли?

- ХIебалас… Аммаки илар кадирхьути дурсри декIарти сари…

МуртазагIяли ва ХIясан Ибрагьимовхъали – илди кIел узи леб. Илди хала дудеш Кьурбанкьадила ХIясайчиб ва хала неш Бикала Кьурба ПатIиматличиб хIербирули саби. ДурхIнала неш Оксана шагьарлизир рузули ретаур. Итира гьаннала замана дурхIнала дурхIни имцIаливан хала бегIтачиб бетарули саби.

Ил анцIбукьличила гьанбушибхIели, ХIясан гъинчIизур, ва гIур илини иб:

- Кулпет халакабиули саби, нушачибад гьала-гьала арбашули саби, гIур биалли, биштIакабаили, чарбулхъули саби…

- Рурсила уршбачи ну илцадра бурсикариублира, гьанна дила бетаурли саби. Я илди агарли руэс хIерирус. Аллагьли батаб саби! – сунела диги-хIери гьаргдариб ПатIиматлира.

Сагали хIерилзулра МуртазагIялила къайгъначи. Илини иш гьакIлис пластилиннизибад инса къалип бетаахъур ва кьасиличи тIашбатур. Илини гумайла кайибси ухъна дубурлан гьниркахъулри.

— МицIираг яра адамти? Чидилтала къалипуни хIед дарес гьамадли?

— МицIирагла, хаслира динозаврабала.

— Сен динозаврабала викIулри?

— Илди мультикуназир дахъал лер, виштIахIелил чедаибти сари, гьаннара чедиулра… Илди лергIер тамашалати сари…

— ХIебиалли, хIед тарихла дурсрира дигахъули ургуд?

— Дигахъис: иларти гьар секIал нушала дунъяличиртигъунти ахIен. ГIяжаибти ва жагати сари, хIяздухъести сари.

— Узи ХIясай ил хIянчи хIебалусив?

— Юх, илис спорт дигахъу…

— Школа таманбарибхIели, скульптор ветаэс кьас бургар?

— ХIебалас, -- сенрил пикри-улхъули, тикрарбариб илини.

-- ГIянжила башнилизирад илди ваяхI дарес пикрихIебаририв?

— Дарира, юх, илди дерубхIели дялчули дирар, пухIличи шурдулхъули дирар…

ХIера ил, ЧевяхIси Аллагьли бедибси пагьму! Итира бурули бирар, пагьму виштIасиличил бархли нешли биркьуси ахIен или. Бархьли буралли, цацахIели ил буралара марбирули ахIен. Гьу, МуртазагIяли никIа урши сай, ил машгьурти художникуни-скульптортани учIахъули кахIелун. Илини чебаибти ахIен, я чебаэс хIейри Грецияла жявхIелла художникуни-скульпторти: Евфранор, Лисипп, Пракситель, Мирон, Фидит ва цархIилти. Илизиб пагьму, хIеб дакIибхIели кьарла чIиъван, хIера, иш нура хIела лебсирану, мяхIкамбараба бикIухIеливан, чебаргъиб. Ва гьанна нуша мугIяллимтанира, гьайгьайрагу, гьатIира имцIали бегIтанира дурхIнала пагьмурти гIердурцес ва гьаладяхI дикес гIягIнибиркур. Тяп илгъуна саби ишхIелла школала бекIлибиубси тIалабра.

Дила гьанбикли, ХIясанра ПатIиматра чула пагьмукар МуртазагIялила челябкьлаличила пикрибулхъули саби: белики, ахърибакIес илдала рурсила урши художникуни-скульпторти абилкьуси хасси школализи ваахъесра…

Нуни биалли МуртазагIялиличи гIурра сунела пластилинна игитуни имцIабарахъес хъаркабарира. Сен дикIадалли, барх бучIути школала гьалмагъуни МуртазагIялиличи экскурсияличи букьес хьулбикIули саби. Дургар кьалли илдала хьар-хъардаэстира?

Дургьаб дурхIнала пагьмурти!

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи.

5