КАЛА-КОРЕЙШ МЕДИА
Меню
12+

«КАЛА-КОРЕЙШ МЕДИА"

04.02.2021 14:34 Четверг
Категории (2):
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

Мурталра гьалавси

Автор: П, Курбанова

МугIяллимла санигIят хIурматла ва пайдаласи биъни марбирути ва чула бузериличи чекабизурти жагьилти гIергъиси замана имцIабикIни дигесит саби. Камли ахIен илдигъунти Дахадаевла районнизибра. БегI гьалаб илдазибадли у гьанбушес лайикьли саби Мурад ГIябдуряхIмановла. Ил узуси сай ГIяхIмадхан Абу-Бакарла уличилси Уркухъла дахъал шалубар гимназиялизив.

ГIябдуряхIмановли 2009 ибил дуслизиб баягъи ил гимназиялизиб урга даражала багьуди касиб ва ДГПУ-ла историяла факультетлизи керхур. 2014 ибил дуслизиб ил гIяхIти кьиматуначил хъараахъур ва тарихла дурсри кадирхьес ихтияр касиб. Ил дуслизивал Уркухъла дахъал шалубар лицейлизив тарихла учительли узескайиб. Цазаманализив Уркухъла СОШ-лизивра узусири. Дус илаб хIянчи барили гIергъи, МяхIячкIалализи гечиубсири ва тах шагьарлизивра Макаренкола уличилси 51 ибил лицейлизив санигIят хIясибли узусири.

ВегI акIубти мер-муса жидикIулри уршилизи ва 2018 ибил дуслизив Уркарахъи чарухъун. ИлхIейчивадли сай учIули калунси ва бузерила цаибти гунзри кацIибси гимназиялизив узули сай.

- Наб дебали гIяхIбилзуси чеалкIуси наслулис бяркъ бедес имканбикIни дила бузерилизиб бекIлибиубсилизи халбирулра, — бурули сай Мурадли. — Школализив учIули левай мугIяллимли яра преподавательли узес хьуликIусири.

Гьарли-марли адамли сегъуна хIянчи бузахъаллира ва сецад алапа кайсаллира декIардеш агара, бекIлибиубсигъуна – сунела хIянчи хIурматличил ва жавабкардешличил таманбарес хIяжатси саби.

Нуни ункъли ралуси ва набчил рархли районна «Шила гIямру» газетала редакциялизир рузли калунси Муслимат ГIябдуряхIмановала урши сай Мурад. Муслимат технический хIянчизар сарри ва редакцияла юрт дяхIимцIалаван умули лямцIкабикIахъусири илини. Бажардичерси, залумси ва черетаибси илала хIурматра халасири коллективлизиб. Илини сунела гIямрула вархкьячил шел урши адабчебтили ва бузери дигутили абикьур. Илдазивадли Мурад халалгъуна сай. ХIябибуллагь Северлизив набтла ва газла отрасльлизив узули сай, Тимур юртани лушан сай. БегIлара биштIати кIилизанти Муслим ва МяхIяммадрасул гимназиялизиб 8 ибил класслизиб ункъли бучIули саби.

Мурадлара гьанна хъалибарг леб. Илала хьунул бусягIят хъулир сари кIел биштIатачил.

Арбякьунси дуслизир Мурадли «Дусла учитель — 2020» ибси конкурсла муниципальный этаплизир бутIакьяндеш дарибтири ва цаибил мерличи лайикьикибсчири. Зонала этаплизиб 3-ибил мер буцибсири ва «Цаибил категорияла мугIяллим» ибси уличира лайикьикибсири.

Ишдусла январьличибра районнизиб «Дусла учитель — 2021» ибси конкурс бетерхур. ИлхIели гьарил конкурсантли сунела методикалашалти кагибти багьудлумачил вегIиъни, теориялара практикалара бархбас кабилзахъни, баянбирнила устадеш, ФГОС-ла тIалабуначи балбикахъили сунела бузери тIашбалтни чедиахъулри.

Конкурсла бутIакьянчибани ФГОС-ла сагати тIалабуначи далдикахъил, чула бузерила бетуцуни пайдаладирули, дурхIначил белчIудила занятиеби дурадеркIиб.

Конкурсла баянти хIясибли, иш гьакIлисра Уркухъла дахъал шалубар гимназияла тарихла ва обществознанияла мугIяллим Мурад ГIябдуряхIманов чедиикиб. Январьла 22-личиб Къарабудагъкентла районнизиб бетерхурси зонала конкурсличивра 10 финалист-ургав Мурад цаибил мерличи лайикьикиб. Илкьяйдали илини республикала конкурслизир бутIакьяндеш дарес ихтияр сархиб.

Илгъуна хабарли, гьайгьай, дахадаевланти разибиахъуб. Хаслира районна руководстволи ахъси кьимат бедиб багьадур уршилис.

«Дусла учитель – 2021» ибси зонала конкурслизиб цаибил мер сархни багьандан Мурад ГIябдуряхIманов мубараквирехIе. Сархибти чедибдешуначив тIашхIейзурли гIурра гьалавяхI вашули, гьатIира дахъал чедибдешуни дирахъули дигулра хIуни. Мурад Рабазанович, хIела кьасани ва гъира имцIадиаб. ГьалавяхI, багьадур, сагати чедибдешуначи! Регионна этаплизибра цаибси мер сархили чарухъаби», — балахъули сай районна бекI Жаруллагь ГIямаровли.

«Шила гIямру» газетала агьлура гьарил дахадаевланна сархибдешли хIулбуркIахъуси саби. Иш гьакIлисра илгъуна чеалкIуси наслулис кагибти багьудлуми дедес кьаслизив чекайзурли узуси мугIяллим чедибдешуначил мубараквирехIе ва чинабяхI илини ганз кацIаллира чIянкIли гьарбизурсили биубли, гьамадли ахIенси педагогла дякьличир умутличил гьалабизунира ихъули, мурталра гьалавяхI вашули дигулра. Арадешра талихIра даимти дархкьябили диаб хIела!

Муслиматлисра Рабазаннисра баркалла багьахъесцун саби калунси илгъуна пагьмучевси урши айкьни багьандан. ХIушала шелра нартли гьар бархIи хIушала юртлизи разити хабурти дихули ва илдала талихIличи хIулкIули хIердиаба.

П. Кьурбанова.

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи.

6