КАЛА-КОРЕЙШ МЕДИА
Меню
12+

«КАЛА-КОРЕЙШ МЕДИА"

22.01.2021 09:08 Пятница
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

ДАССР-лис – I00 дус Дагъиста тарихлизиб мягIничебси анцIбукь

Автор: Шайх Рабаданов.

ЖамигIятла гIямрулизир дахъал жура-журала анцIбукьуни кадиркур, сарира, наслуличирад наслуличи дашули, даилис кавлути. Илдигъунтазибад ца саби Дагъиста советская автономия багьахъурси анцIбукьра.

Октябрьла революциялис гьалаб даршани дусмазиб пачала хIукуматли гIязаббуркIути Дагъиста мискин халкьлис мурталра берхIи чейгути, дубурла хIуркIбани шинни иркути диркьала майдунтиван гьарзати, тухъти, сабухъчерти гIямру гьаргдарибтири.

Дагъиста советская автономия багьахъурси бархIиличирад I00 дус дикили сари. Ил анцIбукьла мягIничебдеш багьес багьандан, I920-ибил дусла гIебшниличи чардухъес гIягIнибиркур. Граждан дургъби тамандирулри. Крымлизи минавиубси Врангельла цIакьанасра гIергьити бурхIни гъамдикIулри. Амма Дагъистайзибти контрреволюционертани гьачамлис ярагъ кадихьили ахIенри. Ил манзил гIяхIил сипатбирули сай ГI. ГI. Тахо-Години сунела "Дагъистайзир революция ва контрреволюция" бикIуси жузлизиб. Илини белкIунсири: "Дагъистайзиб жагьси Совет хIукумат чула замана беркIибти, амма гьачамлис дузахъули лералти военный коммунизмала заманала гIядлу-зегъала цIакьанала гъяжлиуб уббухъун. Мерла хIянчизартала къаршидешличи хIерхIеили, центрлизирадти, Наркомпродгъунти учреждениебала духъянти мандатуначилти адамтани чула, хIякьикьатлизиб контрреволюционныйси баркьуди даимбирусири. ГIяргIни, гидгури, кIема хIисаблизи кайсес бехIбихьибтири. Халаси хункIгъунти, мераначирти шинкьбира далли керисутири ва цархIилти далдуцуни дурадуркIутири. "ГIяргIнала хIукумат саби, Советунала хIукумат ахIенну", — бикIутири хъубзурира. Илала чеди, хIукуматла цархIилти сахътигьунти баркьудлумира хIукуматличи къаршили урдулхъутири".

Дубурлантала илдигьунти аги-кьяйдаличил пайдалабиубтири контрреволюционертира, илдира Совет хIукуматличи къаршиси пунт ахъбуцес къайгьнабиркьутири. Грузияла меньшевикунала шайзибад кумек касили, "имам" Гоцинский, полковник Къ. ГIялиханов ва илдала бархкьяби дубуртазиб жигарчеббиубтири.

I920-ибил дусла сентябрь базлизиб Дагъиста дубуртазиб хIуцIан Нажмутдинни Совет хIукматличи къаршиси пунт ахъбуциб.

Ил хIукму гIямрулизиб дураберкIес багьандан, миллатунала шайчивси нарком И. В. Сталин Кавказлизи вархьибсири. Ноябрьла I2-личив Кавказла фронтла член С. Орджоникидзеличил ил Дагъиста автономия багьахъес Дагъиста тах шагьар Темир-Хан-Шурализи вакIиб.

Дагъиста халкьанала съезд бучес гьалаб партияла ва Советунала хIянчизартала совещание дураберкIибсири. Автономия багьахъниличи хIятта цацабех! Дагьистайс бекIдеш дирутала ургабра цабалгундеш агарсири. Илдала лугIилизи кабурхутири Н. Самурский, В. Щеболдаев, И. Аминтаев, ГIисаев ва цархIилти.

ЦабехIли бурилри ил секIал барес жявли саби, гьаланачи революцияличи къаршили пунтбиубти бячIес, лайикьти хIянчизарти хIядурбарес гIягIнибиркур или. ЦархIилтала пикри хIясибли, автономияла хIекьлизирти хIукмуртачи кьабулбиркули, ил хъархIерагарси pecпублика багьахъни саблин иргъулри. Ил совещаниеличив гьайухъунси И. В. Сталинни партияла миллатласи политикала аргъбаибти масъулти гIячихъдариб ва партийный активли Дагъистайс автономия балахъни ункьли чебиахъуси резолюция цауркIли кьабулбариб.

I920-ибил дусла ноябрьла I3-личиб Дагьиста тах шагьар Темир-Хан-Шурализиб Дагъиста халкьанала къалабаси съезд абхьибсири. Съездличиб Дагъиста лебилра халкьанала вакилти саблин 300-личибра имцIали делегат лебри. КъантIти гьалагьайличил съездличив гъайухъун РКП(б)-ла областьла бюрола. председатель Ж. Къоркъмасов. Миллатунала къуллукъунала шайчивси халкьла комиссар И. В. Сталинни, РКП(б)-ла Советское правительствола хъарбаркь хIясибли, Дагъистайс советская автономия бедниличила Декларация белчIунсири.

Декларациялизиб бурусири Дагъистан автономныйсили биэс гIягIниси биъниличила, ил бухIнабад сунес сунени гьуни чебиахънила ихтиюртачи бегIбиубсили, ГIярасайла халкьаначилти узидешла бархбасуни мяхIкамдирусили биэс гIягIниси биъниличила. Дагьиста автономияли иргъахъуси ахIен ва иргьахъес гIягIниси ахIен саби Дагъистан Советская Россиялизибад декIарбикес гIягIниси биъни. Советская автономияли цабехIтас дигусигъуна хъархIерагардеш бедлугуси ахIен. Россиялира Дагъистайра чула ургар уржибти узидешла бархбасуни мурталра дихIес гIягIнити сари, сенахIенну чIянкIли ил анцIбукьлизибцун биэс бирар Дагъистай сунела азаддеш бихIес.

Ил — западла улкнас ва илди гIеббурцути нушала улкализибти хъархIерагардеш ибси девла удиб Кавказла халкьани, хаслира Дагьистан Турцияла ихтиярлизи бедес ва Россиялизибад Дагъистан дурабухъни сархес дигутас лайикьси бяркъ ва бяхъ сабри.

ГIур Сталинни иб, Совет хIукуматла душмантани, валлагь, сагаси хIукуматли шаригIят къадагъабирули саби ибти къянала хабурти тIинтIдирули сари или...

"Россияла правительствола шайзибад ишаб нуни балахъулра илди хабурти къянала сари или. "Россияла правительстволи гьарил халкьлис сунела кьанунтала ва гIядатунала хьулчиличиб гьуни чебиахъес таманси ихтияр лугули саби".

Ил съездличиб бахъал делегатуни-вакилти гъайбухъун. Илдала лугIилизиб лебри Даргала халкьла вакил Сулайбан ХIяжи. Илини буриб: "Нушала Дагъистайзиб Совет хIукумат кабизурхIели, нушала ца хIули гьаргбиуб, гьанна ЧебяхIси Советунала хIукуматли нушаб автономия гибхIели, нушала кIиэсилра хIули гьаргбиуб. Гьанна нушани гьарли-марли чебиулра се сабил Советунала хIукумат".

М. НахIибаев — кIарахъала жамигIятла шайзивадси вакил: "Нушала дудешуни ва хала дудешуни 65 дус гьалаб имам Шамильла бекIдешлиуб дахъал дусмазиб бургъи, амма азаддеш сархес хIебиуб. Сагаси ГIярасайла Советунала хIукуматли нушаб гьар секIал гиб. Нушани ил аргъира ва нуша хатIахIедиркехIе".

Булугунала халкьла шайзивад гъайухъунси С. Габиевли буриб: "Нуша коммунистуни бархьси гьуйчирад аркьулра ва давлачебтачил дургъулра, ва нуша дархьлира". Лебилра Дагъиста миллат урусунала халкьличил цабиубли узбиван хIербиахъес, Дагъиста халкь, ца някъла хункIван цабиубли, цалис цали кумекла някъ гъабалтули, цалис вайтIа дикибхIели, ца хъалибаргван кумекличи дурабулхъахъес илини жибариб. Дагъиста гьарли-марси ил уршила илди гъай гIергьити дусмазир чуйнара мартили урдухъун.

Ил Декларация Дагъиста лерилра миллатунала халкьанала гIямрулизиб |кабикибси тарихла халаси анцIбукь саблин кьиматлабарибсири. Шагьуртазир ва шимазир митингуни, собраниеби дурадуркIутири. Илдачи цалабикибтани правительстволис, чебяхIти урусла халкьлис, узидешла кумек ва чихъси бирхауди багьандан, халаси баркалла багьахъурсири. Ил анцIбукь мекелли халаси кьадрила саблин халбирусири лебилра Дагъиста адамтани. Илис бикьридешдирули сари итди бурхIназив бусурмантала бекIли вируси ахъушан ГIяли-ХIяжинира, Ж. Къоркъмасовличи белкIунси кагъарлира: "Наб дигахъира гьал. Сталин чеваэс, амма ухънаваъни сабабли Шурализи вакIес вирули ахIенра. Рахли Совет хIукуматли дила хIяндешла ва дила хIянчила хIурмат бирули биалли, гьал. Сталин Лаваша биалра вакIили дигахъира. Ну мурталра Дагъиста халкьанала кьисматличила пикриикIуси виъни xlyшанира гIяхIил балуси саби. Ну Россиялицунра ахIи, Варшавалира валусира".

Дагъиста халкьанала гьала тIашдизурти цаибил яргала мурадуни белгидирули, Декларациялизиб чебаахъибсири: "Советунала хIукуматли балули саби цIябдеш -- ил халкьла цаибил душман биъни. Ил багьандан гIягIнили саби имцIали школаби ва мераначирти мез хIясибли гьуни чебиахъути органти (акIахъес. Советунала хIукумат бирхули саби Дагъиста халкьани саби кягIибси билхIлализибад, цIябдешлизибад, белкIес-белчIес хIебалнилизибад дурабитIес бирниличи, сабира гьалабла пачнала Россияли ила лайбакIибти".

I92I-ибил дусла январьла 20-личиб Лебилроссияла Центральный Исполнительный Комитетли, Россияла Федерацияла пачалихъла хIукуматла чихъси орган саблин Дагъиста АССР акIахънила хIекьлизиб Декрет кьабулбариб ва Дагьистан РСФСР-ла белхъхIебелхъуси бутIа саблин багьахъурсири. Ил тяхIярли Дагъистай автономия касибсири. Мераначир хIукуматла органти акIахъес багьандан, Россияла центральный органтазир масъулти арзахъес Москвализи Дагъиста къиянна халкьла шайзибад вакилти бархьес пикри барибсири. Илдала лугIилизи каберхурлири Ж. Къоркъмасов, ГI. Тахо-Годи, М-М. Хизроев. Делегация В. И. Ленинни I92I-ибил дусла февральла I2-личиб кьабулбарибсири.

I92I-ибил дусла декабрьличиб биубси Дагъиста Советунала съездличиб Дагъиста автономси Республикала Конституция (хьулчилибиубси Закон) кьабулбарибсири, хIукуматла законти хIядурдирнила шайчибси ва исполнительный органти акIахъуб. Дагъиста лерилра миллатуни законна гьалар цагъунти диъни кабизахъур, хIукуматла органтази чула вакилти биркIес имканти акIахъуб, лебилра халкьлис бутIацугти ихтиюрти дедиб.

Экономика ва культура лушнила шайчиб жагьил республикала опыт аги. Ил багьандан хатIабира чедетхIеибдешунира диуб. Ил лушнила гьуйчир гIяхIцад къияндешунира къаршидикиб. Дагъиста автономия балахъути бурхIназирра революцияличи къаршили пунтбиубтала гIяскурти-хIурбуни Лаваша гъамдикIулри. Дагъиста халкьани илди пунтчибачи къаршили цауркIли дурабухъун ва ил гъазализиб Дагъиста халкьлис урусла халкьли кумекла някъ гьабуциб. ХIунтIена ГIярмияла кумекличил илдала къур агарбариб. Дагъистан Россиялизибад декIаркабикахъес ибти къайгъни ил тяхIярли гьятIардякьун.

Дагъиста ва Россияла халкьани цабехIличи цабехI къаршили кабизахъес дигути гlyppa дакIубухъун.

Фашистунала хъямчибани халаси умутбирхьусири нушала улкала халкьани-миллатуни ургар зиддешуни дегIес саби бажардибиркниличи, Дагъиста халкьани урусла ва цархIилти халкьаначи къаршили дураэс бирниличи, миллатласи пачалихъдеш ва Дагъиста халкьанала узидешла союз бехъахъес бажардибиркниличи. Ил секIал сархес илдас имканхIебакIиб. Ашкарливан, нушала улка СССР-ла узити халкьаначил барх Дагъиста халкьлира ЧебяхIси Чедибдеш сархнилизи халаси пай кабихьиб. I80 азир Дагъиста уршби ва кIел азирличибра имцIали рурсби дергьла цIала майдайчи арбякьун. Илдазибад 90 азирличибра имцIали Дагъиста багьадуртани ВатIан багьандан чула жан кьурбандариб.

Жяргати макру-хIиллурти далдуциб I992-ибил дуслизирра. (Кавказ ва Дагьистан Россиялизибад декIарли "Кавказла дубурла пачалихъ" акIахъес гьархIебизурсири I9I7-- I9I9-ибти дусмазибра). Илгъуна балбуц дураберкIибсири I992-ибил дусла январьла I8-личиб МяхIячкъалализиб лебил Кавказла "халкьла вакилти" конференцияличи учибикили. Илра гъумла къалагъуна уббухъун.

I998-ибил дусла май базличиб ярагьлабиубти "динна узбани”, бекIла мехIе дамкьахъурти "Дагъиста уршбани" Пачалихъла Советла ва Дагъиста Правительствола юртани дуцнира Дагьистан Россиялизибад декIарбарес ибси яргаличилси кьас сабри.

I999-ибил дусла август – сентябрь бузрачиб Чечнялизир цаладяхъибти къачагьунала кьукьнани республикала Конституцияла кабиз барсбарес, республикала мер-мусала, миллатунала цадеш буэс, Россиялизибад Дагъистан декIарбарес, Каспи урхьула дубани чузи дуцес кьасбарибсири.

Илдала кьас гьархIебизур. Къачагьунала цалабяхъунас цаибил бархIилизирад нушала лерилра миллатунала адамтани жихIебарибти "гIяхIлас" Дагъиста халкьла чула ВатIанничи диги, «гIяхIлачи» мурхьси гьими, гIясидеш лерни чебаахъиб. Халатачил халаси гьимиличил ВатIан батахъес дурабухъунтири итди бурхIназиб гIулухъаби ва камти гIямрула жагьилти. Илдигьунтазивад сай Ботлихла районнизивадси Курахмаев ХIяжимурад — I7 дусла гIямрула хъяганаг, суненира душмайзибад автомат бикахъили, авал къачагъ кабушибси ва бахъал бяхъибси. Илини сунела жагьти гIямруйчир Дагъистан ва илала азаддеш дурхъали ва ахъли чедаиб. (Ил — Россияла Игитла уличи лайикьикибсири). Ашкарсиван, Дагъистайчи урехи чебихьунхIели, Дагъиста жамигIят гьархIели цабирутири. Гьаннала гIергьира илкьяйда бирар. Амма, адаблашалти къиликъуначила гъай детарухIели, чула гIямрулис урехи агаркъи, ярагъ дузахъес гIягIнидеш агарти, ярагъ чедиухIели, "Ил дила къуллукъ ахIен. Нуни се барес вирусира" бикIути "сукъуртира" органтазиб къаршибиркули саби. Минаби, гранатаби даргаили, автоматуназибад иртули, дисбачил адамти бирхъули, вайнукьябани нушала черикIла адамти, гьарил миллатла вакилти бебкIализи арбихахъули саби. Дагъистайс ва Россиялис хIялал-залалли къуллукъбирути, дубуртиван чIумали кабизурти, чула чеблалис ВатIа гьалаб марти уршбазирад мяхIрумдирулра нуша, Дагъиста халкь. Илди анцIбукьунани адабчевси гьарил адамла уркIи децIли бирцIахъули саби. Ца заманализир суалти алкIули сари: се авара сари ишди? ГьатIи секьяйда гIямру дуркIути? Чили тIашиути зулму?

Дагъистайс автономия багьахъурла 90 дус дикни -- ил дебали халаси кьадрила анцIбукь саби. Иличибли нушани балулра: Дагъиста миллатласи пачалихъ акIахънили нушала халкьла цадеш ва уржибдеш дебадиахъуб, Россияла Федерацияла цархIилти халкьаначил узидешла бархбасуни кадизур. Илди бархбасуни чилилра къябдердахъес хIейрар.

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи.

6