КАЛА-КОРЕЙШ МЕДИА
Меню
12+

«КАЛА-КОРЕЙШ МЕДИА"

25.06.2021 13:49 Пятница
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

Шила бархIила байрам дураберкIиб

ГIергъити дусмазир дубурла шимазир чула ши-шантас хасдарибти къугъати шадлихъуни дурадуркIни гIядатли бетаурли саби. ЦархIилтас гIелабулхъули ахIен Дахадаевла районна шимала жамигIятра. ХIера, гьалабван Кьункьила шилизибра дебали жагаси илгъуна шадлихъ бетерхур.

Ил байрам саби ветерантала, чула ибкьси бузериличил шила кабиз жагабиахъубси. Ца шайчиб кахIелун шила жагьилтира. Илдани чула бегIтас ва гъамтас биубсигъуна кумек гIеббурцусири ва шилизир ишбархIила сагадешуни дакIудирахъутири. Илкьяйдали наслубани гIяхIтигъунти гIядатунира культурала бетуцунира чеалкIуси наслулизи диахъули сари ва челябкьлализир шантала гIямру эркинтили диахъес къайгъни дакIудирули сари.

Лерилра илдигъунти бетуцуни пикрилизи касили, шилизиб хIербирути ва дурала мерличибти Кьункьила шантала ургарти бизи-ванадеш къулайдиахъес багьандан илгъуна шадлихъ дураберкIни дигесира саби.

Савлиличирадли шила школала мер-мусаличир нушала хала бегIтани дузахъули калунти гIягIниахълумала ва палтуртала выставкаби дурадеркIиб. ЗайдикIулри жагати музыкара.

Жагали бегIбиубти кьункьанти кьукьнадли ва цацали байрамласун жагабарибси школала майдайчи цалабиркескабииб.

Шадлихъла балбуц абхьахъес ихтиярбарили гъайбухъунти шила хIурматла адамтани лебилра цалабикибти мубаракбариб. Балбуц бузахъуси СалихI Шихаевли шадлихъла программаличил, музыкантуначил, повартачил ва балбуц дураберкIахъес кумекбарибтачил цалабикибти тянишбариб.

Шила депутатунани шантала яшавла даража ункъбиахъес багьандан дурадуркIути хIянчиличила ва гIурлизир дарестачила баянти гьаладихьиб.

Районна бекI Жаруллагь ГIямаровли сунела хъалибаргличил, депутатунала районна Собраниела председатель ХIяжи Машаннаевли ва районна бекIла кумекчи Рабазан НухIкьадиевли балбуцлизир жигарла бутIакьяндеш дариб.

Илдани ва цархIилти гIяхIлани выставкаби чедаиб, миллатла берклумала тIем багьур, шила гьести гIямрула адамтани чIап бирнила шайчир дурадуркIути мастер-классуназир бутIакьяндеш дариб.

Цалабикибтала гьалав гъайухъунси муниципалитетла руководительли Кьункьила шантас баркаллала гъай дуриб.

«Бухъянси ва гьамадли ахIенси гьуни ахъили саби кьункьантани. Хала дудешунала гъабзадешличирли ва гъирачебдешличирли къиянти дяхIяэс ва чеалкIуси наслула гIямрула шуртIри къулайдиахъес имканбакIили саби. Илкьяйдали ши гьалабяхI бякьунси ва халакабаибси саби. ИшбархIила сархибдешуни ва чедибдешуни чумал наслула рухIла ва адабла цIакьанала гIяхIдешличирли сари детаурти.

Кьункьантани чула шиличи ва илала тарихличицунра ахIи, илаб акIубти багьадуртачира пахрубирес бирар. Илабадти гIяхIгъубзнани район ва республикацунра ахIи, улкара машгьурбарибси саби.

ИшбархIи хаслира гьанбушес дигулра шила школалис сунела у бедибси Гьарун Кьурбановличила, сунелара гIямрула гьуни 10 дус гьалаб террористунани къябаибси.

Сецад дусми ардашалра, илгъуна лебтанилра халаси хIурматбируси ва бахъал халкьлис гIяхIдешуни дирули калунси адам гьанна нушачил варх агни марбарес гьамадли ахIен.

Ахъти ва жагати чарх-бекIла вегI, кабизалачевси, малхIямси, адамтачи дигили вицIибси ва гьар шайчивад чеветаибси гIяхIгъабзали даимлис кавлан Гьарун Кьурбанов сунела гъамтала, юлдашунала, шантала, барх бузули калунтала уркIбазив.

Халкьлизиб бурули бирар, адам хIерируси сай, иличила гьанбиркахъули лебай, нушанира иличила хъумхIертехIе ва чеалкIуси наслизи сунечила чедетаахъили баянти диахъехIе», — буриб Жаруллагь ГIямаровли.

Жаруллагь ГIямаровли баркаллала кагъурти дедиб шилизибти бузерилизиб ва пагьмуртазиб декIарбулхъути адамтас. Баркаллала кагъар ва арцла шабагъат дедиб илини Кьункьила шилизирадси далайчи Умайра ШяхIбановасра.

ГIур кьункьанти шадлихъличил мубаракбариб депутатунала Собраниела председательли.

Балбуцла башрилизир дахъал къугъати гъай зайдухъун шила хIурматла адамтас. Илди чеалкIуси наслулис гIибратли бетаъни дигеси саби ва илдала лебтанилра халаси хIурматра бируси саби.

БархIиличи-бархIи Кьункьила ши хала ва жагабикIули саби. Илгъунали вегIла ши бетаахъес багьандан шантазибадлира дигахъуси саби. БегI гьалабси яргализир илдигъунти меценатуни Мурсаали Маммуевла, Нуруллагь Кьурбановла ва СалихI Шихаевла уми гьандушиб балбуцличир.

Балбуцличи цалабикибти ца халаси хъалибаргличи мешубиркулри. Илкьяйдали вайличира гIяхIличира цабалги дурабулхъути кьункьанти цархIилти шимала жамигIятлисра мисалли бетарули саби. Чула гIяхIти баркьудлумачибли декIарбулхъути шабагъатлабирулри шадлихъличиб ва гьарил илгъуна баркьудилис гIергъи шила культурала Юртла художественная самодеятельностьла бутIакьянчибани далай-делхъла агурби зайдулхъахъулри.

Шадлихъличир чула пагьмурти чедаахъиб Умайра ШяхIбановани, Муминат Кьурбановани ва шила шантани. Бахълис гIяхIбизур сирилизи виштIаси калтуси гIядат.

Шила администрацияла бекI Байрамбег МяхIяммадовли бурни хIясибли, Кьункьила шила бархIи бегI гьалаб саби дураберкIибси. Шадлихъ дурабуркIниличи гIяхIси хIядурдеш бариб Нуруллагь Кьурбановли. Ца шайчиб кахIелун мерличибти депутатунира баркьудила адамтира.

Лебилра гIяхIлас букIунна хинкI ва самоварлизирти чай гIяхIдизур. Давлачебси кьумурличир цархIилти берклумачил дарх цIедеш ва муридешунира дахъалри.

Шадлихъ таманбиубли гIергъира гIяхIлас чула хъулрази чарбухъес дигусигъуна ахIенри. Илдас Гьарун Кьурбановличила жузи ва цархIилти савгъатуни пешкешдирулри.

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.

6