КАЛА-КОРЕЙШ МЕДИА
Меню
12+

«КАЛА-КОРЕЙШ МЕДИА"

11.06.2021 13:24 Пятница
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

ГIябдулхаликьла гехIцIали зубари

Автор: Шайх Рабаданов.

ХIурмат заклабад кабиркуси ахIен, ил галгаличибад хIебашар, ил вегIла баркьудлумани саби сархуси. Адамла кабизалачерти баркьудлума, духуси, бугаси девли, алавчартас дурути гIяхIбаркьунани ахъбурцу хIурмат, пайдаагар дацIти хивигъуна гъайли, вайти баркьудлумани лебсира бетихъахъу.

Гьарил шилизиб леб хIурматла адамти. Илдигъунтазивадли ца сай гъуладтан Кьурбанов гIябдулхаликь Кьурбанович. Ил разиси, зянкъяркайкIули гъайкайкIуси, уркIилизиб бамкьурдеш, дяхIлар цIубдеш агарси, вайти мезлизи гъудурхIейкIуси, бугьтанти, хIейгуси. Къакъла гIелабад гъайла «хIярхIя» батхIейуси, кьясдешла лами уркIилаб агарси адамван вала лебилра сирхIянтани.

ГIябдулхахликь акIубси сай I94I-ибил дусла август базлизив. I958-ибил дуслизиб Гъуладтиб таманбарили школа ил дуслизив Дагъиста МахIячкъалализибси медицинское училищелизи кавхъун. Училище таманбарили гIергъи, Хъярбукла шилизив узес вехIихьиб.

I963 – I966-ибти дусмазиб улкала чебла ахъили гIярмиялизивад чарухъунхIели сай акIубси Гъуладтила шилизиб бузери даимбариб. I970-ибил дуслизив Дагъиста мединститутла лечебный факультетлизи керхур ва I977-ибил дуслизиб таманбариб. I978-ибил дусличивад вехIихьили узиб «Талги» санаторийлизив, гIур Дагъиста центральная больницализив. КIел дус Уркухъила больницализиб ва УргIарила участковая больницализив узули калун.

I993-ибил дусличивад ишбархIира узули сай, сай акIубси сунес ахIерси Гъуладтив. Чинав узалра иличила чинилра вайси гъай хIебурнилис бикьри сари илала дахъал грамотаби, баркаллала кагъурти.

ГIябдулхаликьлис халаси ва хIялалси хIянчи барнилис «Дагъиста урибси тухтурла» хIурматла у бедиб.

Кьурбанов ГIябдулхаликьла бахъал юлдашуни леб. Илала шилизиб ва унра шимазиб илди биалли, гIяхIси адамлацун биэс бирар. Даим иличи шадиб башути гIяхIцад гьалмагъуни камхIебирар. ДяхIшалали гьунириур чучи бакIибти гIяхIлас ГIябдулхаликьла гIямрула рархкья ХIусенова ГIяшурара.

ГIябдулхаликь Кьурбановичли сунела дигуси ГIяшурачил шел урши-рурси абикьур, илдас гIяхIси бяркъ бедиб. Лебтазилра багьуди касахъиб. Саби-ургаб лебгIеб дигичебти узи-рузи саби илди. Чула бегIтачи уркIби изути илди мурталра чула акIубтачил гIяхIладли баша рва илдала уркIби шадсадирахъу.

Cунела хIяндешла хIурматбирахъули, суненира лебталалра хIурматбирули, хIярамси ва хIялалси декIарбирули хIяжатси мерличиб гIякьлула дев бурули хIеркайрули сай ил шилизив.

ХIера, илдигъунтазибадли саби ишбархIила жагьилтани гIибрат касес гIягIниси, илдигъунтала мисалтачиб саби илди бяркълабиресра гIягIнити. БекI хIянбиубли хьалли, уркIи хIянхIебиубси.

ГIябдулхаликь Кьурбанович хIу акIубхIейчирад 80 зубари алкниличил ва гъамбиубси медицинала хIянчизартала бархIиличил уркIи-уркIилавад мубараквирулри. ХIела гьамадси ахIенси бузерилизир чедибдешуни, хъалибарглизир диги, зягIиптала ургаб хIурмат гьатIира имцIабиаб. ХIу бусягIят левсиван илдас ца бархIира каммаркьаби, зубариван чус шалавикIули даршал дус калаби.

ХIед пешкешбирулра иш гIергъиси назмура:

ГIямрулизир уржибси,

ГIяламлизив валгунси,

ГIямрула лаг-катIани,

ГIяхIбаркьличил ихъуси.

ГIямручIлизиб шалдаван

Шантас шалаикIуси,

Дунъяла башниличил

Вашнира уржахъуси.

Адабла якьутуни

НясхIерили дихIуси,

Гъаргъдешлис ва кьясдешлис

УркIилаб мер агарси.

ХIезибси пасихIдешла

Урунж саби умуси,

МилигхIели шарабван

ЗягIипта хупIбируси.

Къалайли тIярхъубиван

ГIяргаби къулайбиран,

ХIейгуси, узби белра

БулкIути чIичIлумиван.

Абалкунси БерхIиван

Ламус-яхIли вицIибси,

Арцлис адамдеш дирцан

Ажалван вигхIейгуси.

80-ли дус дуркIулри

ХIуни адамдешличил,

ХIябцIалигIи деркIаби

ХIед дигул ГIяшурачил.

Бархьдеш къибла барибси

Ламус-адабла дарган,

СирхIяла авидлизив

ХIекьли валгун гъуладтан.

ГIябдулхаликь, яхI ахъси

ХIулкIули хIериаби,

Дунъяра хIед битIайчи

Аллагьлира ватаби.

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.

1