КАЛА-КОРЕЙШ МЕДИА
Меню
12+

«КАЛА-КОРЕЙШ МЕДИА"

21.05.2021 10:31 Пятница
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

Жузачил гьалмагъдикая

Автор: Рабадан Исрапилов, Мамедкъалала урга даражала школала дарган мезла учитель.

Гьарил адам, лайикьли гIямру деркIес багьандан, багьудиличил ва бяркъличил вегIиэс хIяжатси саби. Хаслира жузачил гьалмагъикибси адам камли къардулхъули вирар. БелчIудилизив гIелакалхъуси адамла гIямру гIямрулизи халдаресра хIейрар. СенахIенну, мурталра гIямрула кьячIикIуначив хатIавиркур ил ва кIинайс илгъуна хатIа гьарбарес гьамадлира хIебирар.

ВиштIахIейчивадли белчIудилизи ахъибси сеннира пашманхIейрар. Илкьяйдали, жуз гIямрула кьибламали чеббикIибсила хIурмат-кьиматра имцIали дирар. Жузли адамла гIямрура хьулчидан гIяхIла шайчи дарсдирахъути сари. ПасихIкартани ил гIякьлула урунжлизи халбируси саби мурталра. Сецад жузи делчIаллира адамли сеннира ца жузли халаси асарбирнира чисалра дигIяндеш ахIен. Илгъуна чеббикIибсилизи халбирули вирус нуни СирхIяла дубуртазир акIубси поэт, журналист, прозаик, республикала «Замана» газетала культурала отделла редактор ПатIимат Кьурбановала «Даимти жагьдеш» бикIуси жуз.

«Даимти жагьдеш» бикIуси жузлизи авторли сунела уркIилис лебгIеб ахIерти дугIахъарлантачила, бархьаначи буралли, имцIаливан сунечил барх ца класслизиб бучIули калунтачила очеркуни кадерхахъурли сари. 70 цакласслантазибадли гьарилличила ва илдала хъалибаргуначила баянти жагали сипатдарили сари. Лер школализи башухIелла ва белчIуди хъараахъурли гIергъи чула гьунибаънибачир касибти суратуни. ВатIайс къуллукъбирухIели дугIахъарланти нартанала суратунира лер жузлизир. Дигеси саби барх бучIантала дурхIнала суратуни кадерхахънира.

Чедетаахъили ва уркIила малхIямдешличил сипатдарили сари чули школализир деркIибти дусмачила гьанбикуни. Сецад дигеслил гIямру ардашуцад дурхъали детарути нушала дурхIядешла бурхIнала «кIапIри» сагадан садирхъес. Илди П.Кьурбановани бара гьаларван кадикибти кьяйда учIаннис саркъахъили гьаладирхьули сари.

СирхIяла ахъти дубуртачивад хIеризалли, ДугIахъарла администрациялизи кадурхути махьурби хъатларван чедиули сари или бурули сари илини. ДугIахъар чIумаси къаркъа ибси мягIна биъниличилара гьанбуршули сари.

Жузлизиб гьанбушили саби дергълизи арбякьунти сунела шантачилара. Бахъалгъунти дергъла майдайчиб калнили уркIи тамай кьакьабикIули саби. Чарбухъунтани даршуси гIямрулизир дирахъути игитдешла баркьудлумачилара къугъали лукIули сари авторли.

Наб бегIлара гIяхIдизурти ил жузлизиб П.Кьурбановани чула мугIяллимтачила дахъ къугъали делкIунти пикруми сари. УчIанни илгъуна чебяхIси кьимат беднигу педагоглис бегIлара ахъси шабагъатра. Суратуназиб мугIяллимти жагьли ва жагали саби. Илдазибадли гьанна цацабехIти мицIирлира агара. Дила уркIи ванабиахъубси – илди-ургаб набчил барх Сергокъалала педучилищелизиб барх бучIули калунтира лебни.

Жузлизир гьандушили сари хала дудешуначирадли даибти ва ишбархIи жагьилтани дигиличил дузахъути дугIахъарлантала гIядатуначилара. Бузери дигути ва саберхурти саби дугIахъарланти. Ил багьандан сари илдани мицIираг адилкьнилизир ва шила хозяйстволизир гIяхIцад сархибдешунира дирахъути. Шадлихъуни дурадуркIесра илди гIяхIти устни саби. Дигахъу илдас масхуртира. Амма сецад масхурти дираллира, илди гьимбуркIути ахIен или балахъули сари авторли.

Жузла ахирличир П.Кьурбановани гьарил цаклассланничила масхарала назмуртира кадерхахъурли сари.

Ил жуз нуни мурталра дигиличил някълизи кайсули вирус ва иларти белкIани дучIес анцIра хIедулкьан. Илди наб гIямрула дурсриван дилзули дирар ва дила мугIяллимла практикализир бучIантас ил жузлизирадли мисалти гьандуршули вирус.

Ранг-рангла вавнала халагъуна саби П.Кьурбановала цакласслантала авид. Илдала гIямру ва баркьудлуми чеалкIуси наслулис мисаллира детарар. СенахIенну жузлизир пикридарибти образуни агара. Илар гьарли-марли кадикибти анцIбукьуни яргадикIули сари. Илди нушала гIямрула ишхIелла сипатуни ва суратуни сари.

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.

0