КАЛА-КОРЕЙШ МЕДИА
Меню
12+

«КАЛА-КОРЕЙШ МЕДИА"

21.05.2021 10:34 Пятница
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

Ца манзилла кIел бяхI

Автор: ПатIимат Кьурбанова

Дила дудешла хIябал узи лебтири: Зугьум, МяхIяммадрасул ва БяхIямма бикIути. Халатигъунти Зугьумра МяхIяммадрасулра дергълизи арбякьунтири ва илавадли МяхIяммадрасул чарухъунси ахIенри. Зугьумра някълизивадли чулахъиубли чарухъунсири.

БяхIямма шила чеди шайчиб сагаси юртра тIашбатурли, илав сунела кулпетличил хIерирусири. Адавзи Зугьумлара нушалра юртани унраличир сарри ва хъалибаргунира цахIнар хIеркадирулри викIалра хатIа бетхIерар. БяхIяммала кулпетлара халаси декIардеш лебси ахIенри нушалайзибадли, сенахIенну хIябалра узи ва илдала хъалибаргуни, бикIуливан, ца беркайчиб хIербирутири. Нуша ил багьандан узбикьурти-рузбикьуртиван дирути ахIенра, нушала ургала узби-рузбалагъуна саби. Илгъунали кавлан нуша мицIирли лералцадхIира.

Зугьум адавзини дазала дирухIели, илала ца някълизиб халаси хIяна чебиусири нуни мурталра. Ил итил някъван бузахъесра вируси ахIенри илини. РиштIахIели нуни балуси ахIенри ил берубли биъни. КIинайс аргъибсири анцIбукь селизибал, илизи сунела узбани декIси хIянчи барахъес хIебалтули чебиухIели.

Адавзила гIямрула рархкья Пазилатра дила нешра кIилизанти рузбигъунти бири. Илдани гьачамалра цала цали хатир буунси ахIенри. Илдалацунра ахIи, нушала тухумтала ургар сегъунтилра гъай-мез дирути ахIенри. Мурталра шадти ихтилатуни ва масхурти дирутири илди цахIнабикибхIели иргъути. Дила дудеш ГIямар валусири ДугIахъаривцунра ахIи, алавти шимазивра дугати масхурти дуруси сайлин. Илини сеналра масхара писхIебатурли хIебалти чинав виалра. Гьаннара илди дугIахъарлантани дигиличил гьандиркахъули дирар.

Адавзи Зугьумлизи нуша дургъбала дусмачила хабурти дурахъес дугьадилзутири. Илис ил темаличила селра бурес хIейгахъи, «Нушани чедаибти чеалкIуси наслули чемадааб, «дергъ» ибси гъайра адамтани хъумкартаб» или викIусири. Иличил барх дургъбазиб калунтани ил дебали гапвирусири ва илала игитти баркьудлумачила дахъал хабурти дурутири.

Дила адавзини цархIилтаничиб пенсия имцIали кахIейсухIели, нуни Пазилатлизи хьарбаибсири анцIбукь селизибал. Илини бурибсири пенсия итхIели Дербентлизиб сабри кабирхьуси или. Документунира духили, пенсия кабихьахъес ила вякьи сай дила адавзи. Дургъбазив ургъули кали, чулахъиубти баянтачилти кагъурти лерли диалра, илав узуси адам викIули сай Зугьум Кьурбановлизи мазала кьакра кабухану вакIи, илхIели пенсияра кабирхьисну или. ИлхIели дила адавзи илала хIяяагардешли илцадра вачавархахъили сай ва «ХIушагъунти адамдеш агарти угърашуни гIяхIгъубзначиб къугънабиркьули кали, итдигъунти игитуни дергъла майдайчиб калахъес гIяйибри» или бурили сай ва илис чумал децIагести гъайра дурили, хъули чарухъи сай. Илдигъунти усал гъубзначи гIур гашазивадли убкIаслира, дугьахIелзас или къаркъаван кайзурсири ва пенсия агарли калунсири.

ИшбархIира илдигъунти анцIбукьуни кадиркес даимдиублигу, итхIейчибадли гIяхIцад замана арбякьи биалра. БекIлил дергълизи хIебякьунтанира, къянала документуни дарахъили, пенсияби кайсутири. Гьаннара изала агаркъира, тухтуртачил вягIдалабирули ва илдас арц лугули, арати адамтани пенсияби кайсули сари. ВегIла ВатIайс марти ва ил вавалибяхъяхъес багьандан дахъал дусмазиб саберхурли бузули лайикьси пенсия кайсули хьалли, цацабехIти адамти акьули буули ахIен ва адамтас багаласи баркьудлумази ихъули саби.

Илди ца манзилла кIел бяхI сеннира дарсдикIули ахIен кьалли. ЦабехI бузули, цабехI букули ардашули сари илкьяйдали адамтала гIямрула бурхIни…

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.

0