КАЛА-КОРЕЙШ МЕДИА
Меню
12+

«КАЛА-КОРЕЙШ МЕДИА"

21.05.2021 10:48 Пятница
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

Шайх Рабадановла сагати назмурти

Автор: Шайх Рабаданов.

Уркухъан пагьливан Кьурбанов ГIялисултIайс

Ассаламу гIялайкум

Пагьливан ГIялисултIан,

Адаб-ламус тIабигIят

ХIекьли умул уркухъан.

Лусентазиб гьинтаван

Гьаваличив тIяхIикIан,

ЦархIилти хан гьуйчибван

ГъярцI гьаяличив вашан.

Къябала дубураван

УркIи чIумаси сартан,

Дагъистайзив машгьурси

ЯхI-инсап чIумал дарган.

Бурямлизиб урхьуван

Гьаяличив сакIубси,

Дараза барх агарли

ХIулби дигьи вашуси.

Чархарала пигьлуми

Адамдешлис ахъдурцан,

УркIила дигиличил

Гьарилла някъби дурцан.

Арали хIу, калаби

Игъбар шалабикIули,

Дубурла чIакалисцад

Аллагьли гIямру гили.

ХIяргаван хIяя чIумал

Урагъан мегьла уста МяхIяммадов Камиллис!

Ассаламу гIялайкум

Урибси мегьла уста,

Тавханиб хIядурбирул

ГIяхIял катара ута.

Давлалисра, арцлисра

Адамдеш хIедирцуси,

Бархьдеш адаб-хIяяра

Мургьиван хIердируси.

Гьалмагъдешлизив марси

Къяна-къалпдеш агарси

Савли аръа маркаван

Баркь-бацлизив умуси.

Ши-шанти багьахъурси

ХIекьли кагибси гъабза,

ГIурра бахъли вагьаби

ЯхI-инсап чIумал убза.

ГIевдухь буцIарли калаб

Хъарбаркьуни дахъдааб,

ХIуни дирути ваяхI

Кьалтинтачир «гьанкIдикIаб».

Сецад гIяхIли бакIалра

ДарсхIейрарну хIела дяхI,

Калаб Камил, арадеш

Дирахъес шанда ваяхI.

Дила шанти урагъантас

Сукъбайчир бирцIлумиван

СирхIянтазир далгунти,

Сахават уркIурбачил

Гьалмагъуначи хIерти.

УркIбала анкъурбазир

Дигила цIа алкунти,

Ламусла макълатIисли

Алавти битIикIанти.

СирхIян ламусра-асра

Дурхъабарес дузанти,

Адабдешла рангана

ЗурхIябтиван уханти.

Къурушла къуйрукъ буцес

Адаб-яхI хIедирцанти,

ХайрилигIир умцIули

ХIяяра хIегъхIерибти.

Малаикунала хIер –

ХIулбазиб камхIейранти,

Чиллала аргълизирра

УркIби-чурхри ванати.

ЯхI-сабурла ганзухъкад

АхъладяхI ганздикIанти,

Нурван алки хIялалдеш

Унрубачил дуанти.

Дила ши Урагъи

МутIигIдеш дарх агарти

КагIибти ахъ дубуртар

ПарчдикIути урунжар,

Къукъу-лямцIла ургнани

МутIигIхIериб лусентар.

Заклис гIергъи зурхIябван

МалхIямли парчбикIуси,

ХIилизир хIяяла нур

Шалда кьяйда ухуси.

Савлила бархIе нурли

ХIу ванара бирулри,

БархIехъла зубартани

Шала хIяршра бирулри.

Заклизир зубартиван

СирхIянтазиб балгунси,

Анкъила ацIибсилис

УркIи кьумурбируси.

КIибяхIянти чIинкIирти

ЧIичIлумиван хIейгуси,

Иш дунъяла давлалис

ДяхI хIунтIенхIедарибси.

Дузули сар хIечил дарх

Дила тумазирти хIи,

ХIечила пикрумачил

Аркьули сар гьар бархIи.

Ши дила сирхIязибси

Наб дунъяван бигуси,

Ванзаличиб агара

ГIямзи хIуван шаласи.

Дила мякьи ва кьялши

Дузули сар хIечил дарх,

ХIу разили калахъес

Кьурбандирис дила чарх.

Усалдеш ва вершадеш

АкIубла хIедарибси,

Гъабзала хабарличид

КIишала ши батурси.

ХIябдарш дус хIу тIашлири

Дазуличив гIярмицван,

Леб хIезиб багьадурти

УркIби чIумати шурван.

ХIу агарси биадри

АхIелкIи ишди тугъи,

СирхIяла шими-ургаб

ХIекьли кагиб Урагъи.

Гьар мурталра лямцIдикIар

ХIела чедир хIябдергъи,

ГIяхIбархIи диаб или

Ардашар гьар дус къургъи.

ХIела асилти шанти

Урмиван шалабикIаб,

Бац-бархIиван даимлис

СирхIязиб ура калаб.

УркIи чIумаси сирхIян

Кумухлизив хIерируси дугIхъан МяхIяммадов ГIябдуллас

Лусеннизиб чIакаван

Кумухлизив валгунси,

СирхIяла гIядатуни

ДурхIнази дебшдирути.

Ламуслис гьалаикес

Къайсу хIеркIван кавхъунси,

Дарган мез аргъибхIели

БерхIиван пархикIуси.

Дарган яхIра адабра

Сагъ-саламатли дихIян,

ГIяшул-шурла къаркъаван

УркIи чIумаси сирхIян.

Даргандешла лишанти

УркIилизир алкунси,

Булугуни дарганти

Ца кьяйдали бигуси.

Булеги дубуртазиб

АхъбикIад хIела хIурмат,

ХIела кьумурла дайлаб

ГавбикIаб сирхIян дуббат.

Шайх Рабаданов.

Къаркъаван уркIи чIумал

СутбукIан мугIяллим къаркъала уста МяхIяммадов МяхIяммадлис

Къаркъубачир някьишван

Кьушумлизив валгунси,

Алахундагъ дубурван

Адамдешлизив ахъси.

ГIярбукIай мургьи-арцван

Къаркъуби къугъадиран,

Табасарай кьалтинван

ВаяхIра някьишдиран.

Гимикад аркьул хутIван

Баркь-бацлизив серхурси,

БицIибси бацван лебтас

Мурталра шалайкIуси.

Бурслара-кьякьра хIела

Къаркъубази къибдикIаб,

Алавти шимала халкь

ГIягIнидешличи башаб.

Мурталра гьар баркьлизив

Кагибси кабизчевси,

Кьясдеш ва хIиллакардеш

ХIилизирра агарси.

Адаб-яхIла ахъанай

Ламус-хIекьла папай,

Мурталра вавнадирхъяб

ХIела юртлизир дигай.

ХIурматра ахъкабикIаб

Устадешра мурхьдикIаб,

Дузмумала кIапIниван

Дусмира армадашаб.

БекI урунжван умуси

ЗилебкIан мугIяллим Хаттаев ГIяли 69 дус виънилис!

Вархала дубурличиб

Пурс кьяцаван азадси,

Уллучайла шарабван

ГьалавяхIцун вашуси.

СирхIяла дубуртазив

Сартан бецIван сакIубси,

Сахаватдеш адамдеш

Савли бархIен алкунси.

Хучнила чяхI-чяхIиван

Хабуртазив уруси,

«Хаммерла» мурдакьяйда

Хала-уктем хIейруси.

Ургубалаб урунжван

Унрубачил валгунси,

Узидеш уржибдешлис

Уриван пархикIуси.

Адамдешра адабра

БекI урунжван умуси,

Даршани гIулухъабас

Дагьрила гье дегIунси.

ХIулбукIибси авидла

ХIулбукIра гIеббурцуси,

ХIериаби гьархIели

ХIулби шявхIедиубли.

Мурталра хIела хъулиб

Уржибдеш каммабиаб,

ТалихIла дягIли ахIи

Унзара гьаргмадараб.

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи.

5