КАЛА-КОРЕЙШ МЕДИА
Меню
12+

«КАЛА-КОРЕЙШ МЕДИА"

23.04.2021 13:13 Пятница
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

Кубачила комбинат балбиру

ДР-ла Правительствола Председатель ГIябдулпатах Амирханов Дахадаевла районнизи бузерила архIяличил вакIиб. АрхIяла бекIлибиубси мурад сабри районнизир челукьутигъунти масъулти хIердарни ва муниципалитет гьалабяхI башахъести гьундури белгидарни.

Районнизир арзести масъултазибад ца саби Кубачила художествобала Комбинат, сабира ДР-ла спикер районнизи вакIнила цаибилгъуна сабаблира бетаурси.

ГIябдулпатах Амирхановли комбинатла юртлизиб абхьибси халаси ахIенси музей чебаиб, сунезибра Надир Шагьла шушка бегIлара тамашаласи масли сабси.

Комбинатла юрт хIербарили гIергъи, предприятиела масъулти секьяйда арзес бетарарал ва сегъуна кумек гIягIнибиркурал ихтилатбариб.

ИшбархIи комбинатла Россельхозбанклизиб 50,3 миллион къурушла чебла леб, ил кутурбиъни марбирнила шайчибси хIяракат бехIкабихьили саби. Комбинатла юртлизирти ваяхI дуркьдиубли сари, илар секIал дурайънила хIянчи жявлил тIашаили сари, юртлис ремонт гIягIнили саби.

Бурес гIягIнибиркур, 1924 ибил дуслизиб комбинат жамигIятла предприятие саблин акIахъубсири. Ил абхьес багьандан, Кубачила устнани ила саби бегIси цIуб арц кабухибсири. Итди дусмазиб предприятиелис пачалихълира ваяхI дирнила, илди дирцнила шайчибси хIянчи тIашбатахъес, юрт белшахъес ва ваяхI асахъес кумек гIеббаахъибсири.

Гьунибаънила дазурбазиб комбинат гьалабяхI арбикнила хIекьлизирти саби бегIти пикрумачил гъайбухъун районна администрацияла ва ДР-ла Минтуризмала вакилти ва илкьяйдали предприятиела гьалабла директортира.

ГIябдулпатах Амирхановли илгъуна аги биэс хIебирусилизи халбариб, сенкIун сунела халаси тарих лебси комбинат ил Кубачила жамигIятлис дебали дурхъаси жявхIелила мер биъни багьандан.

Ихтилатла ахирлизиб хIурматла гIяхIялли комбинатлис лайикьси кумек гIеббаахъили бирар или буриб.

Баягъи, комбинатла халаси ахIенси музейра гьарли марси музейличи шурбатахъес багьандан, Правительствола халалли ДР-ла культурала шайчибси Министерстволис лайикьти хъарбаркьуни дедиб. Бурес гIягIнибиркур, комбинатла музейлизирти лерилра ваяхI, республикала лебдешлизи хIедедили, илар кавлан.

Лерилра гьандушибти масъулти хIясибли лайикьти министерствобас ва ведомствобас хъарбаркьуни дедили сари.

ХIурматла гIяхIял ил бархIил ГI. Абу-Бакарла музейлизира гьаввакIиб. Музейлизир лер: писательла жузи, илала дневникуни, кагъурти, някъла белкIани, суратуни ва дахъал цархIилти сай вегIти ваяхI.

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи.

4