КАЛА-КОРЕЙШ МЕДИА
Меню
12+

«КАЛА-КОРЕЙШ МЕДИА"

23.04.2021 13:03 Пятница
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

БекIлидиубтачила

Пачалихъла БекI апрельла 21-личив гIядатли бетаурси тяхIярличил РФ-ла Федеральное Собраниеличи дугьаизур.

Ишдуслизиб ил балбуц вецIну верхIрайнайс бетерхур. Илизир бутIакьяндеш дарес дигути 400-цад журналистли чула уми хIисаблизи касахъиб.

Улкала Президентла Дугьабиз духIнарти масъултас: арадеш бихIнилис, социальный бяхIчибизла бетуцлис, экономикалис, илкьяйдали дураласи политикалис ва урехи хIебирахънилис хасбарибсири. Илдазирад бекIлидиубтигъунти газетала бучIантасра гьаладирхьехIе.

Сунела Дугьабизлизиб Владимир Путинни хаслира пикри бяхIчиаиб пандемиялис гIергъиси манзил экономика сагабирниличи.

«Чилилра балули ахIенри сегъуна пандемияличил нушаб дяхIягес чебуркъусирил. Амма Россияли ва илала адамтани урехи агарбарес хIяжатсигъуна биру», —викIи ил.

Адамтас

Школала гIямрула дурхIначилти хъалибаргунани августла байхъайчир гьарил дурхIялис 10 азир къуруш кайсу.

ДурхIялис баибти, кумек хIяжатти хьунул адамтас гьар баз 6350 къуруш дедлуга.

Регионтас

Пачалихъла БекIли регионтас хасдарибти инфраструктурала шайчирти сагати кредитуни духIнакаахъес ибси пикри гьалабихьиб.

«Регионтани илди мурадунас 2023 ибил дусличи бикайчи 500 миллиард къуруш кайсу», — багьахъур В. Путинни.

Арадеш бихIни

Гъамти хIябал дусла духIнар шимази «къалабаси кумекла» чеимцIали 5 азир машина дархьили дирар.

Багьуди

КIел дуслизир педагогикала вузани гIягIниахълумачил гIердурцнилис 10 миллиард къуруш декIардиру. ГьатIира вузаназир бюджетла 45 азир мер ибхьу. 1 миллион дурхIялис сагати 1300 школа тIашдалта.

Дураласи политика

«Нушаб урехи хIебирахънила шайчир далагардешуни акIахъес къайгъилизибти чула баркьудиличи дебали пашманбирар», — багьахъур РФ-ла Президентли.

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи.

2