КАЛА-КОРЕЙШ МЕДИА
Меню
12+

«КАЛА-КОРЕЙШ МЕДИА"

01.04.2021 15:11 Четверг
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

Рабазан базлизиб дуббуцибтас кумеклис

Автор: Наида Гъуруева

«ХIурматла газета бучIанти!

Чесабиуси Рабазан базлизиб дуббуцибтас кумеклис, гьаман хьардиути суалтас шафигIитунала мазгьаб хIясибли, жавабти гьаладирхьулра.

- Дуббуцари се баралли дулъути?

- Балу-балули се-биалра беркалли, яра шин держалли; варглизи се-биалра бухIнабикалли (дарман), къянкъубази яра лихIила бухIна се-биалра букьялли; балу-балули рабчвиалли; мурул-хьуна ургаб гъамдеш биалли; хьунул адам хIилариалли (менструация) яра виштIаси варалли; держ, папрус бержалли; къагъвиалли, дагьрилизивад ухъалли; диннизивад дураухъалли (Аллагьли (с.т.) илизибад берцуди бараб).

- Дубуцибсилис асубирару цулби ицуси паста пайдалабирес?

- Бирар, амма пастабазир тIемдикIути секIал дарх дирни багьандан, кьакла гIелабил шайчи селра гъамхIебиахъес къайгъибарес чебиркур.

- Цула абитIалли, дуббуцари дулъутив?

- Дулъути ахIен. ХIи яра дарман дархти шутри варглизи даалли, илдани дулъа.

- Хургьри изухIели, илди сагъдарес кислород пайдалабарес асубирусив?

- Асубируси саби, сенахIенну кислородла я ранг, я тIем, я гягI агархIели, амма иличил дарх дармунтира даралли, дуббуцари дулъути сари.

- Дуббуцари дулъутив дазала дирухIели, кьакра къянкъубира даргарухIели, шин кьяраалли?

- Дубуцибсини халаси къайгъиличил кьак баргарухIели шин кьяраалли, дуббуцари дулъути сари. Къянкъуби даргарухIели шин илабси лигала чеди адааллира дулъути сари.

- Асубирусив миск (духи) дуббуцарла базлизир пайдаладарес?

- Бируси саби, амма ил хIебаралли гIяхIсилизи халбируси саби. Илкьяйда илдала тIемличи сунтIхIейкIнира гIяхIси саби, амма ил баралли, дуббуцари дулъути ахIен.

- Дуббуцари дулъутив шутри кьяраалли?

- Дулъути ахIен илди умути диалли, шутразир хIи яра берка кесекуни хIедиалли.

- Дуббуцари дулъав сурс-кьакьари изухIели дарман диралли?

- Дарман сурс-кьакьарла (гIярабла хIярп гIайн бетаруси) мерла шайчи бетаили хIебиалли, дулъути ахIен.

- ЗягIипхIели балу-балули рабч дакIахъалли, дуббуцари дулъутив?

- Дулъути сари, амма илизиб бунагь агара, цархIилван гIяхIдеш хIебирули биалли.

- Дуббуцари дулъав узи яра цархIил аппаратунала кумекличил кьаркьа биркIанти ахтардидиралли?

- Дубуцибсила варгла духIна диути аппаратуначил ахтарди дурабуркIалли (чимхъа-умхитI ва цархIилтира), дулъути сари.

- Дубуцибсилис асубирару кьаркьайчи кремани, маслаби дикес?

- Дуббуцари илдазирад хIедулъа, амма дебали тIемдикIути креманира маслабира пайдалахIедаралли гIяхIси саби.

- Дубуцибсилис асубирару хIулбази дарман кIантIдушес?

- Бируси саби, илдала тIем кьаклаб гьанараллира, дуббуцари дулъути ахIен.

- Дубуцибсилис сивак пайдалабарес асубирару?

- Бирар, хIери баайчи, хIери баили гIергъи, хIебаралли гIяхIси саби. Шинничи гачбикахъи пайдалабаралли, дуббуцари дулъа.

- Лезмила уди супIбируси дарман кабихьалли, дуббуцари дулъутив?

- Илала камси-биалра кесек варглизи баалли дулъа, мухIлилаб бацIили таманбиалли, хIедулъа.

- Папрус ва танбаку держали дулъутив дуббуцари?

- Дулъути сари, сенахIенну папрусла гавличил хургьрази никотинра кабиур.

- КуртIикIалли дулъутив дуббуцари?

- Дубуцибсини балули биалли къянкъубазира лихIбазира шин дукьес дирни, илис къадагъабарибси саби (хIярам) куртIикIес. Илкьяйда бирни хIебалули виалли, куртIхIейкIни гIяхIси саби. Сен-биалра шин духIнадикалли, дуббуцари дулъути сари.

- Дуббуцари дулъутив ахтури кьяраалли?

- Балу-балули ахтури кьяраалли, дулъути сари. Илди тударес валкьхIеурли, хабарагарли кьяраалли, дулъути ахIен.

- ХIила тумлизи яра гIемслизи укол яра капельница баралли дулъутив дуббуцари?

- АхIен, амма арадешлис чараагардеш лебхIели ахIи ил барес хIейгесилизи халбируси саби.

- ХIила тумлизирад яра тIуйзирад хIи адитIалли яра хIижама биралли дуббуцари дулъутив?

- Дулъути ахIен, амма ил бирни хIейгеси саби.

- Хабарагарли адамла варглизи хяса, гав яра бибгIян мицIираг ардукьялли, дуббуцари хIедулъа, амма илди дураэс кьасли рабчвиалли, дулъути сари.

- Асубирусив хурег бирухIели тIем халбарес, илхIели дулъутив дуббуцари?

- Асубируси саби, амма ил барни хIейгеси саби, сенкIун илхIели се-биалра кьяраалли, дуббуцари дулъан.

- Се бируси къагъдеш дакIалли?

- Эгер адамли дубуцес дугели нигет барили гIергъи аргъайзивад ухъалли, илала дуббуцари халбируси саби, шаладикибхIейчибад бархIи гIелабикайчи камси заманалисалра чевсаргъалли. Рахли чевсадхIергъалли, дуббуцари дулъан. Илкьяйдали, нигет хIебарили, дугели аргъайзивад ухъи, савли яра хIерели чевсаргъалли, дуббуцари халхIедиру, сенкIун шафигIитунала мазгьаб хIясибли, нигет дугели яра савлила акбар белчIайчи барес гIягIниси саби.

- Хьунул адам гинекологличи рукьялли, илала дуббуцари дулъану?

- Эгер тухтурличи рякьунхIели, хьунул адамла кьаркьа биркIантазирти тIярхъубази се-биалра бухIна букьялли, дуббуцари дулъан.

- Дугели дуббуцарлис нигет барес хъумарталли, се бируси?

- Или биалли, шафигIитунала мазгьаб хIясибли, дугели яра савлила акбар белчIайчи нигет барес валкьхIеалли, дуббуцари бетаруси ахIен. Амма сеналра дуббуцари дулъути гьар секIайзивад мяхIкамли виэс, ва уркалунти дуббуцари черахъес чебиркур.

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи.

9