КАЛА-КОРЕЙШ МЕДИА
Меню
12+

«КАЛА-КОРЕЙШ МЕДИА"

01.04.2021 15:20 Четверг
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

Мажид ГIяхIмадовлис – 87 дус Ахъси кьимат бедиб

Автор: ПатIимат Кьурбанова

Дубуртазир сецад мургьи-арцла мягIдунти лерал балуси хIергар. Илди гьаргдарес ахърила вегIра гьанна левсигъуна ахIен. Амма илди гьаргдарили гIергъи тамашахIейэс тяхIярра хIебирар. СенахIенну ванзализирти давлуми кадурхути ахIен, илди гьаргдирес ва бахълис пайдалатили детаахъес хIяжатси саби. Нуни адамла пагьмуртира илди дурхъати мягIдунтачил цугдурцули рирус. Амма илди белгидирес, гьаргдирес, гIячихъдирес гьар мурталра-декIар бетарули ахIен. Бархьаначи буралли, адамли сунела пагьмурти гьаргдирес хIяжатси саби. Илди вегIлизир сецад лерал хIебалутира бургар или гьанбиркур. Хаслира творчествола бетуцуни камли гьардикIахъули дирар дубурлантани. БиштIали лебай илдазир пагьмула гье белгидирути айхъути биалри, сецад шягIирти, писательти, далайчиби биишира Дубуртар Улкализиб.

ГIярбукIла шилизивадси Мажид ГIяхIмадовличила гъайрикIухIелира наб хIялумцIес далкьхIеурси пагьмуртала дубурла гьалар тIашсиван билзули саби. Ил гIяхIгъабза шила дурхIни мурхьти багьудлумачи ва гIибратчебси бяркъличи биркахъули бамсриагарли узусири ва ил баркьудилис сунела лерилра багьудлумира цIакьанира харждирутири. Ванзала уркIилизибси вулкан бикьурхIели, берцIибхIели ва сагъ-саламатли бемжурхIели азаддешличи дурахIебухъи буару? Тяп адамла уркIилизибси пагьмула урунжван? Мажидлира ил «вулкан» чархлизиб хIербарес имканхIебакIиб. Ил сеннира дурахIебухъи кахIелун, пагьмула ругерти илини назмула къяянази мерладариб ва буцIар-буцIарси поэзия учIанничи баахъиб. Илкьяйдали Дагъиста литературала заклизив хапли абалкунси зубариван дакIуухъунси сай даргала шягIир.

ГIяхIмадов Мажид ГIяхIмадович акIубси сай Дахадаевла районна Кубачила шилизив 1934 ибил дуслизив. Илини 1956 ибил дуслизиб ДГУ-ла филологияла факультет таманаибсири. Кубачила урга даражала школализив мугIяллимли, завучли, директорли узули калунсири. ДурхIни мурхьти багьудлумачи ва дудешунала мургьи-арцла устадешличи бегIбирни багьандан, илис дахъал ахъти шабагъатунира дедибтири. ГIергъити дусмазир цархIилти хIянчурби хъардарибхIелира илини илди ламусличил тамандирутири.

Мажид ГIяхIмадовичла жинс Кубачила шилизибцунра ахIи, районнизиб ва республикализибра чула черяхIти баркьудлумачил машгьурси саби. Илдала кьамлис Къунахъхъали бикIути саби, сенахIенну гIяхIялдешлис хъярхъти, гъабзадешлис гьалабти ва баркьудилизиб залумти сабхIели. Мажидла узи Юсупра нуни гIяхIил валусири. ГIяхIмадовхъали дила нешла узикьар СССР-ла художникунала Союзла член Орджоникидзела узбикьурти сабхIелира илдачил нушала тухумти гъамли бирар. Юсупли Кубачила художественный комбинатлис бекIдешдирухIели, ну мурталра илала ва комбинатла бузерила сабухъчерти гунзрачил тянишриэс или ила рашусири ва мурт рукьяслира пахрули рирцIусири багьадурти гIярбукIантачи. ИтхIели лебилра дунъяличи машгьурбиубсири комбинат. Пагьмучевси, дагьричевси ва халкьличи дигили вицIибси Юсупла бекIдешлиуб гIярбукIантани мургьи-арцла, мелхиорла ва цархIилти секIайзирадли дарибти ваяхIли складуни гарчли дицIили дири. Илди СССР-ла ва дурала улкнала халати шагьуртази диахъутири. Жагати кулхми, тIулкми ва цархIилти хьунул адамтази дихахъес хасдарибти жагати ваяхI, ханжулти, шушкни ва тIалхIяна лебилра дунъяличир ахъли кьиматладирутири.

ГIяхIмадовхъала хъалибарглизибадти лебилра адамтани илкьяйдали чучи хъарбарибси ламусличил таманбирусира саби.

Мажид ГIяхIмадовичли шила дурхIни багьудилара бяркълара ахъанайтачи гьуниббатурли ва адамтас дахъал гIяхIдешуни дирули узули кали гIергъи, назмурта лукIес ва далайчибас илди гьаладирхьес вехIихьиб. Жагьил далайчибани илди дигиличил кьабулдариб. Гьанна даргала машгьурти бахъал далайчибани илди дучIули сари ва лехIирхъутала уркIби разидирахъули сари.

Даргала литературала мезличилцунра ахIи, Мажидли гIярбукIла лугъатличилра дахъал назмурти лукIули сай. Саби-бегIти някьиш пикридирули, мургьи-арцла ваяхIлизи варакьдирес бурсибиубти гIярбукIантани цархIил балбуцибсилизирра илдигъунти устадеш дакIудирули сари. Мажидлира ил секIайчила хъумуртули ахIен ва сунела пикруми назмуртазир устадешличил сипатдирес кьасбирули сай.

Разили саби гIярбукIантира чула дурхIнази нешла мез хъумхIертахъес багьандан М.ГIяхIмадовли илдигъунти жузи дурайъниличи. Даргала миллатлизи кадурхути лугъатунала вакилтанира гIярбукIла лугъатличил делкIунти назмурти иштяхIличил дучIес имканти алкIахъули сари ил машгьурси поэтли.

«Дагъистайчила далай» бикIуси назмулизиб сунела ВатIайчи кахIедурхути диги чедиахъули сай авторли:

ХIела халкь гъайбикIути

Саби хIябцIали мезли,

Къияндикалли, цаван

ГъайбикIар цадехI мезли.

КахIебурхар, гьеч, хабар

ХIела далайчибала,

ХIу машгьурбирахъути

Игит дубурлантала.

… ТIашли сари дубурти

Зубрази адиути,

БихIули паргъатдешра,

Къарауйчи кайзурти…

Дахъал мисалти гьандушес вирар М.ГIяхIмадовла творчестволичила ва илала адамтачи, ВатIайчи, сунела шиличи ва шантачи кахIедурхути дигили ламдикIути назмуртира гьандушили. Ил темаличила кIинайс гъайдикIехIе, иш гьакIлис поэтлис хасбарибси балбуцличила бурес дигулра.

Мартла 30-йчиб Мажид ГIяхIмадович акIубси бархIилис ва илала творчестволис хасбарибси шадлихъла балбуц дураберкIиб ДГУ-ла филологияла факультетла заллизиб. Балбуц бузахъулри ДГУ-ла профессор Муса Расуловичли. Балбуцличи цалабикилри поэтла гъамти-тухумти, шанти, студентуни, поэтуни, писательти, журналистуни, дарган мезла мугIяллимти. М.ГIяхIмадов мубаракварес бакIилри ДГУ-ла ректор МуртазагIяли Рабаданов, Дахадаевла районна бекI Жаруллагь ГIямаров, Кубачила шила бекI ГI.Куртаев ва бахъал цархIилти хIурматла гIяхIли.

Гьала-гьала Мажид ГIяхIмадовли сунела назмурти делчIун гIур поэтла творчестволис ахъли кьимат лугути гъайбулхъескабииб ва гьар гъайухъунсилис гIергъи гIяртистунира сценаличи дурабулхъутири. Мажид ГIяхIмадовичла назмурти делчIун ДГУ-ла филологияла факультетла студентунанира. Балбуцличир дахъал баянти гьаладихьиб гъайбухъунтани сархибдешуначила Мажид ГIяхIмадовичла бузерила ва поэзияличила. ЗайдикIи поэт-песенникли делкIунти нзмуртачил даргала машгьурти гIяртистунала далуйтира.

Балбуцла ахирличиб Мажид ГIяхIмадовли цалабикибтас халаси баркалла багьахъур.

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи.

5