КАЛА-КОРЕЙШ МЕДИА
Меню
12+

«КАЛА-КОРЕЙШ МЕДИА"

11.02.2021 17:16 Четверг
Категория:
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

Юлдаш гьаниркахъули

Автор: Магомед Мухтаров

I977-ибил дусла март баз сабри ну бегI гьалав хIянчиличи вашескайибси. ИтхIели Дахадаевла районна шила хозяйствола управлениелизив технадзорли узусири. Ну тянишиубра бекI агроном Шайхла Ражабличил, бекI зоотехник ГIяммайхIяжиев ДаудхIяжичил, бекI бухгалтер Кьурбанов МяхIяммадхIяжичил, землестроитель Лукьманов ХIяжимурадличил, бекI инженер Адамов НухIличил.

Адамла гIямрулизир мягIничебси саби барх бузули калунти юлдашуначил бузерилизи ахъни ва илдани чула коллективлизи кьабулварни. Вайсира гIяхIсира дарх дуртIули, уржили хIердирни ва сабухъчерли дузни сабри нушала коллективла бекIлибиубсигъуна бетуцра.

Илдигъунти марти юлдашуни барх бузули калун набчил. Ленинна орденнничи лайикьикибси агроном Шайхла Ражаб бахълис гIибратли вирусири. Чуйнара хозяйствобази дарх дашули калунтири ва дахъал журала хIянчирби дирутири.

ХIянчи заманаличир дурадеркIахъес, духълумачи къаршити заралчиби агардарес, мицIираглис къуллукъбирни гIеббуцес, гIяхIси сортла духълуми дакIахъес багьандан дебали чекайзурсири Ражаб.

МицIираглис дугени хIядурдирес ва илдазирадли сархуси продукция имцIабиахъес халаси къайгъи дакIубирусири илини.

МягIничебси хIянчи сабри Лукьма ХIяжимурадлара. I40 азир гектарла ванза лебси район гьалабяхI башахъес багьандан узусири ил. I990-ибил дуслизир кадикибти дарсдешуначирли районнизир дахъал къияндешуни диубтири.

БегIлара дахъал дарсдешуни ванза бузахънила, хозяйствоби сагаси жураличи диркахънила, колхозуни-совхозуни дехънила сарри. Сагати журала КФХ, СПК, ООО, АО-бачи шурдатурли сари гьанна илдира. Ванзала хIекьлизир дуракайути законти ил сабухъчебли бузахъниличи дяхIчиаибти диалра, амма гIямрулизир сагати дарсдешуни кумекли детарули ахIенри. Илди къиянти дусмала манзилра бекI агрономла къуллукъ бузахъули калунсири ил.

Нушала юлдаш ГIябдуллала МяхIяммад Уркухъла шилизив акIубсири. Школа таманбарили гIергъи ил I979-ибил дусличивад колхозунас ва совхозунас бекIдешдирути бурсибируси техникумлизив 2 дус учIули калун. ГIур ил таманбарили гIергъи Дагъиста шила хозяйствола институтла агрономический факультет таманбариб.

I986-ибил дуслизив МяхIяммад Уркухъла совхозла авлахъла бригадирла хIянчиличив узи. Жигарчевси хIянчизарла устадеш, ванзаличи диги ахъли кьиматладариб Шайхли ва районна руководстволи.

I990-ибил дуслизив ил районна шила хозяйствола отделлизив бекI агрономли катур. Чинав калун виалра, МяхIяммадли сунечи хъарси хIянчи халаси иштяхIличил, чебетаахъили таманбири, жагIяйчи архIебихули, ил заманаличиб таманра бири. Колхозунала, совхозунала руководительтас ванза бузахънила шайчиб кумек гIеббиахъи, илдала хIянчилис кьимат кабалти, бригадирти гIеббурци.

МяхIяммад гIяхIси хIянчизарцун ахIенри, ил пергер хъалибаргла бекIра сайри. Сунела хабчаб ГIябдуллаева Сугьлижатра сайра халаси дигиличил барх хIербиуб, урши ва кIел рурси абикьур, илдас гIяхIси бяркъ бедиб. Халал рурси Зулфият районна администрацияла ведущий специалист сари, Луиза районна центральная больницала медсестра сари. Халаси дигиличил сунела баркьибтала баркьибти алавбурци илини. Илала бахъал юлдашуни бири. Илди саби районна администрациялизив узуси МяхIяммадсягIид, бускран ГIяликьадиев СалихI, ургIеран СягIидов МяхIяммадсягIид, гъуладтан Сапар. БахъхIи сунечил барх бузули калунти уркухъан МяхIяммадов ГIябдуллагь, Алескандаров ГIябдулхаликь, бускран Кьасумбеков Паша ва цархIилти.

Халаси пашмандеш бетаур гьалабван нушала юлдашуни-ургаб. Коронавирусла инфекцияла ламартли МяхIяммад нушазивад кевасиб. Сай дигути, сунес бигули калунти сунела кулпетлис Аллагьли сунес хIегибти гIямру дедаб, иш дунъяличир кадиркути вайти анцIбукьлумазибад саби берцахъаб.

Адам сай агарвиалли илала хIябал секIал кавлути сари къябберд агарси садакьара, сунес булгули сай хъумхIертути кулпетра, сунени цархIиллис бедибси багьудира.

МяхIяммадли нуни балуливан, дахъал духълуми удатур, галгуби чедатурли сагаси жураличи шурдатур. Илди ванзаличир лералли, ил халаси ва дурхъаси садакьа саби. Бахълис МяхIяммадли духълумачила ва галгубачила багьудлуми бахълизи минадарибтири. Районнизир удатурти 300 гектарла тIутIила, I20 гектарла унхърала сабухъчебдеш МяхIяммадла бамсриагарси бузерила гIяхIдешличибли саби. Дунъяличиб адамли батурси гIяхIбаркь бетихъуси ахIен. илдигъунти пергер адамтазивадсири уркухъан, сунела гIяпабаркь, ГIябдуллала МяхIяммад.

МяхIяммад Мухтаров,

Дибгашила ши.

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.

4