КАЛА-КОРЕЙШ МЕДИА
Меню
12+

«КАЛА-КОРЕЙШ МЕДИА"

11.02.2021 17:15 Четверг
Категория:
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

Илдачила хъумхIертехIе

Автор: Патимат Курбанова

Даршуси манзиллизиб жагьилтала гIямру къябиахъути анцIбцкьуни кадикахъибтири нушала ва чумал цархIил улкала вегIбекIунани. Бахъалгъунтани итди дургъби политикунала хатIаличирли детаурти сари или бурули саби, сепайда… Дургъби дехIдихьесра хIедихьесра политикуназиб саби ихтияр, амма дургъбазиб улхути гIядатла солдатуни саби. Се багьандан? Чис хIяжаттири итди дургъби? Илди ва дахъал цархIилти суалтас жаваб лугуси адхIейхъур, амма итди дусмазир диахъубти дяхъурби гьаннара хIянсавдули лерал. Тутиярла тIакьназиб хибти уршбала децIли цIухбарибти бегIтала цIумла гьаннара гьар мерлабад чебихусиван гьанарулигу…

Афганистаннизи бархьибти нушала улкала 620 азир солдатлизибадли 15000 чарбухъи ахIен, къел-хIерзи агарли бетахъиб 273 солдат, дяхъи-хъаслизи бикили ва гарчкабиубли 53000 адам чулахъуни бетаур.

Афганистанна ванзаличир дургъби 9 дус, яра 2238 бархIи духъяндитIунтири.

2958 дагъистанланнира Афганистаннизир кадикибти дургъбазир бутIакьяндеш дарибтири. Илдазибадли гъабзадеш ва игитдеш багьандан 769 солдат ВатIанна декIар-декIарти орденти-медальтачил шабагъатлабарибтири. 75 жагьил чулахъуни бетаур, 127 бургъан «Груз 200» ибси уличилти тутиярла тIакьназиб сабухибтири. Илдала гIямру бегIлара вавалидяхъибхIели къябдердиб, дай уркIила марти дигай хIехъили калун, байхъала белчIи таманхIебиубси далай къяббердиб, илдачил дарх чула нешанала уркIбира дархли хIябла дигIяндариб…

Дубурла урехиагарти чIакнани дергъла майдайчир чедаахъибти гъабзадешла баркьудлумани лебилра дунъя тамашабирахъусири. Школализиб белчIуди хъараахъурти жагьилти итмаданал дергъла цIализиб багьарбиубтири ва чула хала дудешунани ЧебяхIси ВатIа дургъбазирван игитдеш ва гьунарти чедаахъибтири.

ВатIайс ва цархIилти улкнас къияндикибхIели илдала хъархIерагардеш датахъес дурабухъунхIели, дахадаевлантира ца шайчиб кахIелун. 64 жагьилли интернациональный чебла ахъибсири итхIели Афганистаннизиб. Илдазибадли шел багьадурли жан кьурбандарибтири. Илди саби ДугIахъарла шилизивадси ГIялилов Рабазан ГIяллаевич, ЧяхIрила шилизивадси Кьурбанов Рабазан Халилович, Трисанчивадси Умалатов Рабазан МяхIяммадович, Меусишабадти — БяхIяммадов Рабазан Исрапилович ва ГIяхIмадханов Валигуллагь ХIяжиевич. Илдазибадли гьарилли дявила авлахъличир, цархIилтас гIибратли биубли, игитдешла гьунарти чедаахъибтири.

Нуни ункъли балути ва барх ца школализиб бучIули калунти дугIахъарлантани Афганистаннизир кадикибти дявила анцIбукьуназир бутIакьяндеш дирути дусми гьандиркур. ИтхIели почтальонка чераэсра дигули бири илаб къуллукъбирутала уршбала кагъуртачи хIерти нешанас, ил шилизи ракIалри хъулрази дигIянбиркулира бири сегъуна-биалра вайси хабаличила аргъишагу или. СенахIенну гьар мерларад хабурти иргъули дири жаназаличилти тутиярла тIакьа хили саби чидил-сабил шилизи или. Илгъуна хабарла аргъес хIейгулри Афганистаннизиб ахIи, цархIил мерличиб ВатIайс къуллукъбирутала тухум-агьлулисра. ЦацахIели Афганистаннизивадли ургъан чарухъунхIелицун балусири адамтани илини чинаб къуллукъбарибсирил. Бахъалгъунти уршбани дигIянбирусири илаб къуллукъбирниличила. Илкьяйдали лебилра адамтас гIярмиялизи живарибси Афганистаннизи аркуси ургар или гьанбиркусири ва ил дургъбази гьуниввалтухIеливан тухумти-шанти кьакьадешлизиб бирутири. ГIярмиялизивадли урши чарухъайчи илкьяйдали лебилра паргъатагарли бирутири…

ДугIахъарланти-ургаб Афганистаннизиб къуллукъбарес жибарибтири БяхIмуд Рабаданов, ГIябдуллагь Мяшиев, ГIябдулхаликь СултIанов, ГIямар Амирбегов (ил КIечIухлизив хIерирусири), Минатуллагь Рабаданов, Рабазан ГIялилов (ил Каспийсклизив хIерирусири). Илди багьадурти шилизи чарбухъун ва даршуси бузерилизи ахъиб. БяхIмуд гьала-гьала декIар-декIарти хIянчурбачив калун, гIергъити дусмазив ДугIахъарла шила бекI ветаур. Адамтачи дигили вицIибси ва сирхIя-даргала шимазив халаси хIурматличи лайикьикибси ил гIяхIгъабза чумал дус гьалав кьисматли нушазивадли кевасиб. ЦархIилтанира чучи лайикьти санигIятуни чердикIили ламусличил бузули саби. Рабазан ГIялилов биалли…

ДугIахъарла урга даражала школала жаняхIла бяхIлизи черяхIкахъибти афганцыбала суратуни-ургаб Рабазан ГIялиловла бегIлара пашмансиван билзан. Сунела зиланти гьалабал хъабиубли, дурхIнала бегIти бетаурхIели, илдачибадлира акIубти лебхIели, ил сай хIерзи-къел агарли иш шалал дунъяличивадли арукьниличи, итцадра къугъаси кулпетлизивадси сунела шайзибадлира гIяхIгъубзнала кьам даимбирнилизи пай кахIебихьниличи илала сурат бархли кьакьабикIусигъунари. Илала тазаси ва ахъси кьаркьала, жагати дяхI-някъ дила хIулбала гьалар гьаннара лертиван гьанарули саби. Илдигъунти гIяхIгъубзни кебасибти дургъби чис хIяжаттирил сеннира аргъес гьамадли ахIен.

Афганистаннизирадли нушала гIяскурти урсадукибхIейчирадли гьанна 32 дус диркули сари. Ил анцIбукь кабикибсири февральла 15-личиб. Ил бархIиличила нушани мицIирли лерай сеннира хъумхIертехIе. ХIулбазир разидешла ва пашмандешла нургъбачил. Разидешла – итди кахти дургъби тамандиънила, пашмандешла – бахъ хъярхъти уршбала жан кьурбандарни багьандан.

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.

1