Меню
12+

Сетевое издание «Кала-корейш медиа»

05.07.2018 08:23 Четверг
Категория:
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

Адамти кьабулбариб

Автор: Патимат Курбанова

Июньна 30-йчиб Дагъистан республикала халкьла художестволати ваяхI дирнила шали гьалабяхI башахънила управлениела начальник Мурад Ихласовли Дахадаевла оайоннизиб адамти кьабулбариб.

Ил бархIи, выходной биъниличира хIерхIеили, 10 адам бакIиб приемличи. Илдани ахъдуцибти масъултазирадли сарри гьундури къулайдирни, шимазир лайикьти шуртIри акIахъни, хIянчиличи кабалтни ва цархIилти.

Кубачивадси Дауд КIуцIуловли Уркарахъибадли Кубачи башуси гьуни къирли буцахъес хIяжатли биъниличила бурулри.

«ИшбархIилис район гьалабяхI башахънилис туризмала халаси кьадри леб. Амма гьундури къулайси агиличир хIедиънили ил шайчибси масъала хIярхIбирахъули саби. Ил масъала чумал дус челукьусили бетаурли саби», — буриб Дауд КIуцIуловли.

Районнизиб хутIла линия барсбарес хIяжатли биъниличила багьахъур КIишала шлизивадси ГIяхIмад Ибрагьимовли. Илини бурни хIясибли, районнизирти хутIла линиялис хасдарибти тIулри дукьдуи сари, линия шимшали буцили саби, 1960 ибти дусмачирадли илди дарсхIедарили лерал. Ва илкьяйдали вецIани дусмазир илдачирли, районна адамтала челукьути имцIадикIули сари.

Меусишарадси ЖумягI МяхIяммадова дугьаризур КФХ-лис ижаралис пайдалабарахъес багьандан мицIираг гIяйдикIахъути мер-мусаличиб ванза декIарбарахъес багьандан.

Уркухъла шила бекI ГIябдулгIязиз Юсуповли тиладибариб райцентрлизиб канализация кабихьахъес ва сагаси водопровод бирнила хIянчи ахирличи дикахъес багьандан республикала бюджетлизирадли арц декIардарахъес.

ЗилебкIибадти ПатIимат Къужаева ва Рамазан Хатаев дугьабизур чула шилизиб сагаси школа ва дурхIнала анхъ дарахъес кумекбарахъес. «ИшбархIилис ЗилебкIила школализиб бучIули саби 100 ученик. 2018 ибил дуслизиб цаибил класслизи аркьян 24 дурхIя, 2019 ибил дуслизиб биалли – 31. Илдигъунти баянтани чебиахъули саби нушала шилизиб адамти имцIабикIни ва чилра дурала мер-мусаличи арвашули хIейъни», — рикIар ПатIимат Къужаева.

Уркухъла историяла-краеведунала музейла директор Исматуллагь Разакьов музейла документуни гьунчидушахъес кумекбарахъес дугьайзур.

Илкьяйдали районна адамти хIянчиличи кабалтнила, шимази газ букахъес хIяжатли биъниличила масъулти ахъдурцули, дугьабизур. Мурад Ихласовли буриб адамтала дугьабизуни пикрилизи кахIесили хIедалтниличила. Илдала дугьабизунала хIекьлизирти хIукмурти кьабулдарахъес багьандан илди гIягIнитигъунти министерствобази ва ведомствобази дурхьути сари.

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.

4